Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dzieje europejskiej kultury muzycznej cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-DEKMUZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dzieje europejskiej kultury muzycznej cz. 1
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

HS1_W01

HS1_W02

HS1_W06


UMIEJĘTNOŚCI

HS1_U01

HS1_U02

HS1_U03

HS1_U07


KOMPETENCJE

HS1_K01

HS1_K03
Skrócony opis:

Historia form i stylów muzycznych w obszarze muzyki dawnej (od antyku poprzez średniowiecze, renesans do baroku).

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studenta z panoramą rozwojową europejskiej sztuki muzycznej od antyku do baroku włącznie.

Tematyka obejmuje: teorie powstania muzyki, muzyka antycznej Grecji, kościelna muzyka średniowiecza, powstanie i rozwój polifonii, świecka liryka muzyczna, muzyka szkoły Notre Dame, Ars Antiqua i Ars Nova, generacje kompozytorów renesansu, szkoła wenecka i rzymska, monodia akompaniowana po 1600, opera i oratorium (Włochy, Francja, Niemcy i Anglia), twórczość J. S. Bacha i J. F. Haendla.

W przeddzień student otrzymuje zaproszenie w formie neewslettera z opisem najbliższych zajęć. Zapisy (dobrowolne) na listę mailingową tutaj: http://eepurl.com/bif7_L

Literatura:

JEDNA POZYCJA SPOŚRÓD DWÓCH:

B. Schaeffer, Dzieje muzyki, Warszawa 1983.

M. Kowalska, ABC Historii muzyki, Kraków 2001.

ORAZ:

1) G. Michalski, J. Waldorff, H. Swolkień, T. Ochlewski, E. Obniska, Dzieje muzyki polskiej, Warszawa 1984.

2) D. Zarewicz, O życiu i śmierci w starożytnej Grecji. Od orfizmu do pitagoreizmu, „Musica sacra nova” 3/4 (2009/2010), s. 444-459.

3) notatki i skróty wykładów

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA.

W01 Ma wiedzę o miejscu historii sztuki wśród nauk humanistycznych i jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej oraz podstawową wiedzę o powiązaniach historii sztuki z innymi naukami humanistycznymi.

W02 Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o rozwoju sztuki europejskiej od starożytności po czasy współczesne, zna terminologię oraz podstawowe metody badawcze historii sztuki.

W06 Ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach sztuki świata i jej powiązaniach z naukami humanistycznymi

UMIEJĘTNOŚCI

U01 Potrafi rozwiązywać problemy w zakresie historii sztuki poprzez wyszukiwanie i selekcjonowanie właściwych informacji w zasobach drukowanych i cyfrowych, ich krytyczną ocenę i syntezę.

U02 Posiada umiejętności badawcze, obejmujące: a) analizę problemów w zakresie historii sztuki, w tym analizę obiektów in situ, b) dobór metod i narzędzi badawczych, wykorzystywanych zarówno w pracy teoretycznej, jak i m.in. w inwentaryzacji zabytków; c) opracowanie i prezentację wyników z wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych.

U03 Potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

U07 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i konfrontowania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce zawodowej

KOMPETENCJE

K01 Rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów oraz wartość wiedzy specjalistów w przypadku napotkanych trudności

Jest gotowy do współpracy i działań inicjatywnych na rzecz środowiska społecznego

K03 Jest świadom skutków własnych działań i związanej z nimi odpowiedzialności w kontekście zmieniających się potrzeb społecznych. Ma kompetencje pozwalające na podtrzymywanie i rozwijanie etosu zawodu.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzenie przyswojonej wiedzy odbywa się w formie TESTU. Formularz ma wskazaną liczbę punktów za każdą odpowiedź oraz przedział punktowy odpowiadający danej ocenie. Dopuszczalny poziom absencji - trzykrotnie w semestrze bez względu na powód. Przekroczenie go spowoduje ustalanie dodatkowych, indywidualnych warunków zaliczenia.

Praktyki zawodowe:

brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)