Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do historii sztuki - plastyka - wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-ODKS-1L-WdHS-w Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do historii sztuki - plastyka - wykład
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W02 HS1_W03 HS1_U01 HS1_U02 HS1_U08 HS1_K02 HS1_K03

Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu umożliwia studentom zapoznanie się z najważniejszą terminologią dotyczącą formalnego opisu dzieł sztuki malarstwa, rzeźby (w tym sepulkralnej) oraz rzemiosła artystycznego. Wyjaśnione zostaną pojęcia z zakresu m.in.: kompozycji dzieła sztuki, ornamentyki, kostiumologii, miniatorstwa.

Pełny opis:

Podczas wykładu studenci poznają terminologię dotyczącą:

1. Ogólnego podziału sztuk plastycznych;

1. Malarstwa, w tym: rodzaje malarstwa, rodzaje przedstawień; kompozycja, rodzaje perspektywy, teoria i percepcja barw;

2. Rzeźby – rodzaje ze względu na formę i funkcję oraz jej typy; terminologia związana z rzeźbą sepulkralną, monumentalną, ołtarzową.

3. Ornamentyki - rodzaje ornamentów stosowanych w sztukach plastycznych od czasów prehistorycznych do współczesności – typologia i chronologia

4. Elementów kostiumologii – wybrane zagadnienia dotyczące ewolucji ubiorów na przestrzeni dziejów

5. Wybranych zagadnienia dotyczących funkcji wyrobów rzemiosła artystycznego dla potrzeb sprawowania kultu.

Literatura:

A.S. Czyż, B. Gutowski, Nekropolie kresowe. Skrypt dla inwentaryzatorów zabytkowych cmentarzy dawnych Kresów Wschodnich, Warszawa 2008; E. Gombrich, Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawiania obrazowego, tłum. J. Zarański, Warszawa 1981; M. Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Kraków 1983 (lub następ. wydania); Słownik terminologiczny sztuk pięknych. Wydanie nowe, PWN, Warszawa 1996; H. Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, tłum. D. Hanulanka, Gdańsk 2006

Efekty kształcenia i opis ECTS:

3 ECTS:

30 godz. zajęć w sali

2 godz. na konsultacje indywidualne

30 godz. na przygotowanie się do kolokwium pisemnego

28 godz. na przeczytanie zadanej literatury

WIEDZA

Student zna zaawansowaną terminologię z historii sztuki oraz podstawową terminologię nauk humanistycznych, którą umie stosować w praktyce zawodowej. Ma uporządkowaną wiedzę o rozwoju sztuki, obejmującą zaawansowaną terminologię oraz podstawowe metody badawcze historii sztuki.

UMIEJĘTNOŚCI

Słuchacz ma uporządkowaną wiedzę ogólną dotyczącą podziału sztuk plastycznych, podstawowych rodzajów malarstwa i rzeźby, różnych rodzajów perspektyw i typowo kompozycji oraz roli barw.

Dysponuje specjalistyczną terminologią pozwalająca wstępnie zaklasyfikować dzieło sztuki, określić jego typ, tematykę, nazwać zastosowany typ kompozycyjny i niektóre efekty.

Posiada, w zakresie podstawowym, umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów dotyczących gatunków malarstwa i rzeźby, perspektywy, kompozycji, roli barw. Może podejmować próby analizy dzieł plastycznych in situ, na poziomie podstawowym.

Kierując się wskazówkami opiekuna naukowego umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana jest obecność studenta na zajęciach. Na zakończenie semestru student rozwiązuje kolokwium pisemne, składające się z pytań otwartych i testowych

Kryteria zaliczenia kolokwium

na ocenę dst (3) - 60-79% poprawnie napisanego kolokwium

na ocenę db (4) - 80-90% poprawnie napisanego kolokwium

na ocenę bdb (5) - 91-100% poprawnie napisanego kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Badach
Prowadzący grup: Artur Badach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawową klasyfikacją dzieł sztuki (malarstwa, rzeźby, rysunku, rzemiosła artystycznego) oraz opanowanie terminologii umożliwiającej przygotowywanie profesjonalnych opisów dzieł.

Pełny opis:

Podczas wykładu studenci poznają terminologię dotyczącą:

1. Ogólnego podziału sztuk plastycznych;

1. Malarstwa, w tym: rodzaje malarstwa, rodzaje przedstawień; kompozycja, rodzaje perspektywy, teoria i percepcja barw;

2. Rzeźby – rodzaje ze względu na formę i funkcję oraz jej typy; terminologia związana z rzeźbą sepulkralną, monumentalną, ołtarzową.

3. Ornamentyki - rodzaje ornamentów stosowanych w sztukach plastycznych od czasów prehistorycznych do współczesności – typologia i chronologia

4. Elementów kostiumologii – wybrane zagadnienia dotyczące ewolucji ubiorów na przestrzeni dziejów

5. Wybranych zagadnienia dotyczących funkcji wyrobów rzemiosła artystycznego dla potrzeb sprawowania kultu.

Literatura:

ODSTAWOWA:

A.S. Czyż, B. Gutowski, Nekropolie kresowe. Skrypt dla inwentaryzatorów zabytkowych cmentarzy dawnych Kresów Wschodnich, Warszawa 2008; E. Gombrich, Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawiania obrazowego, tłum. J. Zarański, Warszawa 1981; M. Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Kraków 1983 (lub następ. wydania); Słownik terminologiczny sztuk pięknych. Wydanie nowe, PWN, Warszawa 1996; H. Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, tłum. D. Hanulanka, Gdańsk 2006

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.