Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia kultury materialnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-ODKS-HKM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kultury materialnej
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKIŚ1_W03

ODKIŚ1_W12

ODKIŚ1_U01

ODKIŚ1_U02

ODKIŚ1_U04

ODKIŚ1_U07

ODKIŚ1_K01

ODKIŚ1_K05Skrócony opis:

Wykład jest wprowadzeniem w kulturowy dorobek człowieka, obejmujący materiał od czasów prehistorycznych po nowoczesość. Celem wykładu jest pokazanie w jaki sposób można pozyskać wiedzę o poszczególnych kulturach i społeczeństwach na podstawie zachowanych obiektów i przedmiotów. W jaki sposób można datować poszczególne stanowiska i zabytki. Jaką rolę odgrywała kultura materialna w przestrzeni domowej oraz publicznej. W jaki sposób funkcjonowały przedmioty w życiu doczesnym oraz pozagrobowym, będąc zabezpieczeniem zmarłych w ich wędrówce w zaświaty.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w tematykę przedmiotu. Przedstawienie celów i efektów kształcenia. Podanie bibliografii oraz metod zaliczenia.

2. Definicje kultury materialnej.

2.Kulturowy rozwój człowieka a narzędzia w czasach prehistorycznych.

3. Przejście od trybu życia koczowniczego do osiadłego. Powstawanie pierwszych miast.

4. Wyposażenia grobów od czasów starożytnych po średniowiecze.

5. Kultura materiala w przestrzeni publicznej w starożytności (okręgi świątynne, agory, fora, termy, muzejony).

6. Kultura materialna w przestrzeni prywatnej w starożytności (pałace cesarskie, insulae, wille w Pompejach i Herkulanum).

7. Rozwój inżynierii w Rzymie.

8. Kultura materialna w średniowieczu (rozwój miast, budowa zamków, kościoły, klasztory i skarbce).

9. Kultura materiala w przestrzeni publicznej w czasach nowożytnych i

nowoczesnych.

10. Kultura dworska i kultura ludowa.

11. Rewolucja przemysłowa i jej wpływ na kulturę materialną.

12. Rola transportu w rozwoju kultury materialnej.

13. Rozwój ubioru na przestrzeni wieków.

14. Kultura materialna w czasach najnowszych.

15. Podsumowanie omówionego materiału.

Literatura:

P.B. Bahn, C. Renfrew, Archeologia. Teorie, metody, praktyka, Warszawa

Kultura materialna starożytnej Grecji, K. Majewski (red.), t. 1-3, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1977.

F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek, t. 1-3, Warszawa 1992.

M. Dembińska i Z. Podwińska Historia kultury materialnej Polski w zarysie t. 1-4, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1978.

T. Dant, Kultura materialna, Kraków 2007.

J. Barański, Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, Kraków 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma podstawową wiedzę o rozwoju sztuki i metodach badawczych stosowanych w naukach historycznych i w archeologii oraz konserwatorstwie. Wie jak stosować nowe technologie w ochronie dóbr kultury.

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków. Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię używaną w ochronie dziedzictwa kulturowego do opisu i analizy relacji między obiektami chronionymi a otaczającym światem i społeczeństwem. Ma umiejętność skonstruowanej logicznie wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim na temat obszarów ochrony dóbr kultury materialnej. Umie sporządzić maszynopis z aparatem badawczym i poprawnie

opracowanymi fotografiami. Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w działalności konserwatorskiej i ochronnej i we współpracy z innymi instytucjami dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań organizacyjnych. Jest świadomy interdyscyplinarności wiedzy z zakresu ochrony dóbr kultury. Rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w codziennej działalności. Ma świadomość swojej misji wobec społeczeństwa w zasięgu regionalnym i globalnym, dostrzega potrzeby społeczne i edukacyjne w instytucjach zajmujących się dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym.

Udział w wykładzie: 30 godz.

Konsultacje: 3 godz.

Czas na napisanie referatu: 27 godz.

Samodzielna lektura: 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

Łącznie: 90 godz. / 3 pkt. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Każdy wykład będzie zaczynał się od krótkiego przypomnienia materiału z poprzednich zajęć. Studenci biorący aktywny udział w tej części wykładu będą dostawali dodatkowe punkty za aktywność, co może zaowocować oceną bardzo dobrą na koniec semestru. Obecność na wykładach jest obowiązkowa (dozwolona jedna nieobecność). Zaliczenie na ocenę odbędzie się w formie pisemnej pod koniec roku na podstawie materiału teoretycznego i ilustracyjnego przedstawionego na wykładzie oraz krótkich tekstów podanych do przeczytania między wykładami.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.