Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Monitoring środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-ODKS-MŚw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Monitoring środowiska
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

IS1_W02, IS1_W04, IS1_W06, IS1_U01, IS1_U16, IS1_K02

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z zasadami organizacji i funkcjonowania systemu monitoringu środowiska w Polsce oraz z uzyskiwanymi rezultatami

Pełny opis:

Treści merytoryczne obejmują funkcjonowanie bloków Państwowego Monitoringu Środowiska: presji, stanu oraz ocen i prognoz. Szczegółowo przedstawiane są podsystemy Państwowego Monitoringu Środowiska: monitoring jakości powietrza, jakości wód, jakości gleby i ziemi, przyrody, hałasu, promieniowania jonizującego, pól elektromagnetycznych z uwzględnieniem:

- podstaw prawnych,

- organizacji,

- programu badań,

- stosowanych metod pomiarowych,

- metod ocen w odniesieniu do przyjętych w danym podsystemie wartości kryterialnych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

IS1_W02 ma podstawową wiedzę w zakresie monitoringu środowiska;

IS1_W04 ma szczegółową wiedzę związaną z zagadnieniami dotyczącymi oceny jakości powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, jakości gleby i ziemi, hałasu, pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego, przyrody;

IS1_W06 zna podstawowe metody, techniki, narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu problemów monitorowania poszczególnych elementów środowiska;

Umiejętności:

IS1_U01 pozyskuje informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie w oparciu o wyniki uzyskiwane w ramach monitoringu środowiska;

IS1_U16 przy rozwiązywaniu zadań z dziedziny monitoringu środowiska potrafi formułować wnioski z wykorzystaniem wiedzy z różnych obszarów inżynierii środowiska

Kompetencje:

IS1_K02 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko ocenianego w ramach systemu monitoringu, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje;

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.