Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Niematerialne dziedzictwo kulturowe - wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-ODKS-NDzK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Niematerialne dziedzictwo kulturowe - wykład
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W01, HS1_W02, HS1_W06

HS1_U01, HS1_U02, HS1_U03, HS1_U07

HS1_K01, HS1_K03

Skrócony opis:

Przedmiot, którego celem jest zapoznanie studenta z definicją pojęcia niematerialnego dziedzictwa kulturowego, wiedzą na temat przykładowych jego przejawów oraz umiejętnością badania tego zjawiska.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Dz. U. 2011 nr 172 poz 1018.

2) Informacje ze strony internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

3) Z. Gloger, Rok polski w życiu, tradycyi i pieśni, Ciechanów 1994.

4) Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 1-4, Warszawa 1996.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

HS1_W01 - ma wiedzę o miejscu historii sztuki wśród nauk humanistycznych i jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej oraz podstawową wiedzę o powiązaniach niematerialnego dziedzictwa kulturowego z innymi naukami humanistycznymi

HS1_W02 - ma uporządkowaną wiedzę szczegółową na temat niematerialnego dziedzictwa kulturowego, zna dotyczącą jego terminologię oraz podstawowe metody badawcze

HS1_W06 - ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach dotyczących niematerialnego dziedzictwa kulturowego i ich powiązaniach z naukami humanistycznymi

Umiejętności:

HS1_U01 - potrafi rozwiązywać problemy dotyczące niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez wyszukiwanie i selekcjonowanie właściwych informacji w zasobach drukowanych i cyfrowych oraz ich krytyczną ocenę i syntezę

HS1_U02 - posiada umiejętności badawcze, obejmujące: a) analizę problemów w zakresie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w tym analizę in situ; b) dobór metod i narzędzi badawczych, wykorzystywanych zarówno w pracy teoretycznej, jak i m.in. w inwentaryzacji zabytków oraz zjawisk wchodzących w zakres niematerialnego dziedzictwa kulturowego; c) opracowanie i prezentację wyników z wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjno- komunikacyjnych

HS1_U03 - potrafi rozpoznać rożne aspekty dotyczące zjawisk niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym

HS1_U07 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i konfrontowania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce zawodowej

Kompetencje:

HS1_K01 - rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów oraz wartość wiedzy specjalistów w przypadku napotkanych trudności. Jest gotowy do współpracy i działań inicjatywnych na rzecz środowiska społecznego

HS1_K03 - jest świadom skutków własnych działań i związanej z nimi odpowiedzialności. Ma kompetencje pozwalające na popularyzację wzorów etycznego postępowania w środowisku pracy i poza nim

opis ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

uczestnictwo w wykładzie: 30 godz.

samodzielna lektura: 10-15 godz.

przygotowanie do kolokwium: 10-15 godz.

suma godzin: 60 [60/50(25)=2]

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Na ocenę końcową składają się:

1. obowiązkowa obecność (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze)

2. ocena z pisemnego egzaminu obejmującego zakres przerobiony na zajęciach (ewentualna poprawa - w formie ustnej w sesji poprawkowej)

Na ocenę bardzo dobrą (5) student: nie przekroczył dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał się bardzo dobrą znajomością z dziedziny niematerialnego dziedzictwa kulturowego na egzaminie końcowym.

Na ocenę dobrą (4) student: nie przekroczył dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał się dobrą znajomością z dziedziny niematerialnego dziedzictwa kulturowego na egzaminie końcowym.

Na ocenę dostateczną (3) student: nie przekroczył dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał się dostateczną znajomością z dziedziny niematerialnego dziedzictwa kulturowego na egzaminie końcowym.

Na ocenę niedostateczną (2) student: przekroczył dopuszczalny limit nieobecności i/lub wykazał się niedostateczną znajomością z dziedziny niematerialnego dziedzictwa kulturowego na egzaminie końcowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ponińska
Prowadzący grup: Katarzyna Ponińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot, którego celem jest zapoznanie studenta z definicją pojęcia niematerialnego dziedzictwa kulturowego, wiedzą na temat przykładowych jego przejawów oraz umiejętnością badania tego zjawiska.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.