Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Oceny oddziaływania na środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-ODKS-OOŚ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Oceny oddziaływania na środowisko
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

uzupełniający, obowiązkowy

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z pojęciem ocena oddziaływania na środowisko, procedurami ocen oddziaływania na środowisko, zarówno w procesie inwestycyjnym, jak i związanych z dokumentami strategicznymi. Przedmiot omawia zasady sporządzania ocen strategicznych (prognoz oddziaływania na środowisko planów i programów) oraz raportów o oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, także w kontekście transgranicznego oddziaływania, przepisy związane z postępowaniem w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, kontroli jakości ocen.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu biologii, ekologii, geologii, hydrologii, geomorfologii, gleboznawstwa i ochrony środowiska w tym: ochrony powietrza, gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem, ochrony biologicznie czynnej powierzchni ziemi, zdobyta na wcześniejszych etapach studiów.

Pełny opis:

Czym są oceny oddziaływania na środowisko, ich cele i znaczenie. Historia ocen oddziaływania na środowisko.

Przepisy prawne (unijne i krajowe) związane ocenami oddziaływania na środowisko.

Klasyfikacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Procedura oceny oddziaływania na środowisko i jej etapy: screening, stoping, opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko, opiniowania i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Metody identyfikacji oddziaływań przedsięwzięć na środowisko i zasady sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Prognozowanie wielkości oddziaływań i ocena ich skutków.

Analiza wielokryterialna – wybór najkorzystniejszego wariantu.

Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko – dokumenty wymagające przeprowadzenia SOOŚ, prognozy oddziaływania na środowisko.

Jakość ocen oddziaływania na środowisko.

Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów ekologicznych.

Przegląd raportów dla różnych typów przedsięwzięć.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Cichocki Z., 2004, Metodyka prognoz oddziaływania na środowisko do projektów strategii i planów zagospodarowania przestrzennego, Wyd. Instytutu Ochrony Środowiska, Warszawa.

Florkiewicz E., Kawicki A., 2009, Postępowania administracyjne w sprawach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Zeszyty metodyczne Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, nr 1, GDOŚ Warszawa, http://www.gdos.gov.pl/app/webroot/files/Materialy-i-publikacje/Zeszyty_metodyczne_GDOS_Nr_1_postepowanie_administracyjne_OOS_0.pdf

Lenart W. (red.), 2000, Rola konsultacji i negocjacji społecznych w procedurze uzgadniania inwestycji zmieniających środowisko, Ministerstwo Środowiska, Eko-konsult, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Środowiska IKKU, Gdańsk

Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenie oddziaływania na środowisko, https://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5437/Lagodzenie_zmian_klimatu_i_adaptacja_do_zmian_klimatu_w_ocenie_oddzialywania_na_srodowisko.pdf

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz. 71)

Synowiec A., Rzeszot A.U., 1995, Oceny oddziaływania na środowisko, Poradnik, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa

Tyszecki A. (red.), 1999, Wytyczne do procedury i wykonywania ocen oddziaływania na środowisko, Wyd. Fundacja IUCN Poland, Warszawa

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2017, poz. 1405)

Wilżak T., 2011, Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów, GDOŚ Warszawa, http://www.gdos.gov.pl/files/Materialy-i-publikacje/Przedsiewziecia_mogace_znaczaco_oddzialywac_na_srodowisko_-_przewodnik_po_rozporzadzeniu_rm.pdf

Literatura uzupełniająca:

Bar M., Jendrośka J., 2011, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i inne wymagania prawne ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym. Praktyczny poradnik prawny, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2011

Bar M., Jendrośka J., Rzeszot U., Tyszecki A., 2000, Gwarancje jakości ocen oddziaływania na środowisko na tle praktyki światowej i wymagań międzynarodowych, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity, tekst mający znaczenie dla EOG, Dz. Urz. UE z dnia28.01.2012 nr L 26/1, z późn. zm.)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/EU z 16 kwietnia 2014 r., zmieniająca dyrektywę 2011/52/UE w sprawie ocen oddziaływania na środowisko Dz. Urz. UE z dnia 25.4.2014 nr L 124/1 )

Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. UE z dnia 21.7.2001, nr L 197/30)

Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (bez art.3, Dz. Urz. UE z dnia 25.6.2003, nr L156)

Engel J., 2009, Natura 2000 w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, GDOŚ Warszawa, http://www.gdos.gov.pl/app/webroot/files/Materialy-i-publikacje/Natura-2000-w-ocenach-oddzia.pdf

Grudzińska I., Zarzecka J., 2011, Zmiany w postępowaniach administracyjnych w sprawach ocen oddziaływania na środowisko, GDOŚ, Warszawa, http://www.gdos.gov.pl/files/OOS_zal/Zmiany-w-postepowaniach-administracyjnych-w-sprawach-ocen-oddzialywania-na-srodowisko.pdf

Jendrośka J., Bar M., 2010, Oceny oddziaływania na środowisko planów i programów. Praktyczny poradnik prawny, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław

Kistowski M., Pchałek M., 2009, Natura 2000 w planowaniu przestrzennym – rola korytarzy ekologicznych, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, http://www.gdos.gov.pl/app/webroot/files/Materialy-i-publikacje/Podrecznik_-_planowanie_przestrzenne.pdf

Lenart W., 2002, Zakres informacji przyrodniczych na potrzeby ocen oddziaływania na środowisko, EKO-KONSULT, Gdańsk

Lenart W., Tyszecki A., 1998, Poradnik przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko, Eko-Konsult, Gdańsk

Ministerstwo Środowiska, Departament Zrównoważonego Rozwoju, 2015, Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe, http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/pobierz-poradniki-i-publikacje/2016/03/Poradnik_przygotowania_inwestycji_z-uwzglednieniem-zmian-klimatu-ich-lagodzenia-i-przystosowania-do-tych-zmian-oraz-odpornosci-na-kleski-zywiolowe.pdf

Pchałek M., Behnke M., 2009, Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim i UE, Wyd. C.H.Beck, Warszawa

Sas-Bojarska A. 2007, Nowe wyzwania dla architektury krajobrazu – oceny środowiskowe, Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej, http://bc.biblos.pk.edu.pl/bc/resources/CT/CzasopismoTechniczne_5A_2007/SasBojarskaA/NoweWyzwania/pdf/SasBojarskaA_NoweWyzwania.pdf

www.ekoportal.gov.pl

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Opis ECTS:

Aktywność studenta - nakład pracy studenta w godzinach

Udział w ćwiczeniach - 30 h

Przygotowanie do ćwiczeń - 10 h

Przygotowanie referatu i pracy semestralnej - 18 h

Konsultacje - 2 h

60 h/30 h = 2 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- ocena za przygotowanie i prezentację referatu tematycznego z zakresu ocen oddziaływania na środowisko,

- ocena za przygotowanie i prezentację pracy semestralnej,

- ocena za aktywność na zajęciach i przygotowanie do zajęć,

- obecność na zajęciach – dopuszcza się 3 nieobecności bez względu na przyczynę tychże, każda kolejna nieobecność skutkuje koniecznością powtórzenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kuśmierz
Prowadzący grup: Agnieszka Kuśmierz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.