Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do archeologii I. Metody badawcze w archeologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-ODKS-WAMB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do archeologii I. Metody badawcze w archeologii
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

1. WIEDZA


K_W01, H1A_W01; S1A_W01


K_W02, H1A_W02


K_W03, H1A_W03; S1A_W05


K_W05, H1A_W05


K_W06, H1A_W06


K_W07, H1A_W07; P1A_W06


K_W08, H1A_W08


K_W09, H1A_W09


K_W15, S1A_W06; P1A_W07


K_W16, P1A_W10


2. UMIEJĘTNOŚCI


K_U03, H1A_U02


K_U04, H1A_U03


K_U06, H1A_U05


3. KOMPETENCJE


K_K02, H1A_K02

Skrócony opis:

Wykład prezentuje podstawowe informacje dotyczące archeologii, jej teorii i metod badawczych.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z istotą archeologii jako nauki, charakterystyką źródeł archeologicznych, metodami badawczymi i sposobami wnioskowania w archeologii.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Ashmore W., Sharer R.J., Odkrywanie przeszłości. Wprowadzenie do archeologii, Kraków 2010.

Ławecka D., Wstęp do archeologii, Warszawa 2000.

Renfrew C., Bahn P., Archeologia. Teorie. Metody. Praktyka, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca:

Bahn P., Archeologia, Warszawa 1997.

Barker P. Techniki wykopalisk archeologicznych, Warszawa 1994.

Coles J., Archeologia doświadczalna, Warszawa 1977.

Deuel L. Lot w przeszłość, Warszawa 1984.

Harris E.C., Zasady stratygrafii archeologicznej, Warszawa, 1989, 1992.

Hodder I., Czytanie przeszłości. Współczesne podejścia do interpretacji archeologii, Poznań 1995.

De Laet S.J., Archeologia i jej problemy, Warszawa 1960.

Jankuhn H., Wprowadzenie do archeologii osadnictwa. Poznań 2004.

Kajzer L., Wstęp do archeologii historycznej w Polsce, Warszawa 1996.

Kobyliński Z. (red.), Ochrona dziedzictwa archeologicznego w Europie, Warszawa 1999.

Kobyliński Z., (red.), Krajobraz archeologiczny, Warszawa 1999.

Kobyliński Z., Teoretyczne podstawy konserwacji dziedzictwa archeologicznego, Warszawa 2001.

Kobyliński Z., Archeologia lotnicza w Polsce. Osiem dekad wzlotów i upadków, Warszawa 2005.

Marciniak A., Archeologia i jej źródła. Materiały faunistyczne w praktyce badawczej archeologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Poznań 1996.

Metodyka ratowniczych badań archeologicznych, Metodyka, T. I, red. Z. Kobyliński, Warszawa 1999.

Metodyka badań archeologiczno-architektonicznych, Metodyka, T. II, red. Z. Kobyliński, Warszawa 1999.

Metody badań wykopaliskowych, Metodyka, T. III, red. W. Brzeziński, Warszawa 2000.

Metody badań archeologicznych stanowisk produkcyjnych –górnictwo krzemienia, red. W. Borkowski, Metodyka, T. IV, Warszawa 2000.

Minta-Tworzowska D. Klasyfikacja w archeologii jako sposób wyrażania wyników badań, hipotez oraz teorii archeologicznych, Poznań 1994.

Pierwsza pomoc dla zabytków archeologicznych, red. Z. Kobyliński, Warszawa 1998.

Rączkowski W., Archeologia lotnicza - metoda wobec teorii, Poznań 2002.

Wykrywacze metali a archeologia, red. W. Brzeziński i Z. Kobyliński, Warszawa 1999.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. WIEDZA

K_W01: Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii w systemie nauk o społeczno-kulturowej przeszłości człowieka oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej

K_W02: Zna i rozumie podstawową terminologię archeologii, antropologii kultury, historii, zabytkoznawstwa i konserwatorstwa, geologii i geografii

K_W03: Ma uporządkowaną podstawową wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię nauk historycznych i społecznych

K_W05: Ma podstawową wiedzę o powiązaniach archeologii z innymi dziedzinami nauki

K_W06: Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie archeologii

K_W07: Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji źródeł archeologicznych

K_W08: Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

K_W09: Rozumie kompleksową naturę kultury oraz jej złożoność i historyczną zmienność jej znaczeń

K_W15: Ma podstawową wiedzę na temat terenowych metod pozyskiwania źródeł archeologicznych i ich dokumentowania

K_W16: Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w pracy archeologa.

2. UMIEJĘTNOŚCI

K_U03: Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie archeologii

K_U04: Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie archeologii

K_U06: Potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury badanych archeologicznie oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym

3. KOMPETENCJE

K_K02: Potrafi współdziałać i pracować w zespole, przyjmując w nim różne role

OPIS ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

Konsultacje: 10 godz

Suma godzin: 60 godz.

Liczba ECTS: 60 godz./25(30) = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia będzie pisemny egzamin końcowy.

Drugim elementem oceny będzie regularność uczestnictwa w wykładach. Dopuszcza się nieusprawiedliwioną nieobecność na trzech wykładach w semestrze!

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kobyliński
Prowadzący grup: Zbigniew Kobyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.