Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zabytki dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy i Mazowsza - ćwiczenia terenowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-ODKS-ZDKiPww Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zabytki dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy i Mazowsza - ćwiczenia terenowe
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.ihs.uksw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKIŚ1_W01

ODKIŚ1_W03


ODKIŚ1_U01

ODKIŚ1_U02 ODKIŚ1_U03

ODKIŚ1_U04


ODKIŚ1_K01


Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone poznaniu najważniejszych zabytków dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy i Mazowsza.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci poznają najważniejsze zabytki dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy i Mazowsza. Będą to: Zamek Królewski, Łazienki, Wilanów, Ogród Saski, Park Ujazdowski, cmentarze: Powązkowski, Ewangelicko-Augsburski, Ewangelicko-Reformowany, Żydowski.

Na zajęciach będą omawiane zabytki architektury i plastyki związane z wymienionymi zespołami i przedstawiane w kontekście ich otoczenia przyrodniczego.

Literatura:

Sztuka polska, t. III-V, wyd. Arkady, Warszawa 2008-2016.

a także literatura podawana przez wykładowcę na bieżąco, sprofilowana do każdego tematu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w ćwiczeniach: 15 godz.

samodzielna lektura i przygotowanie opisu dzieła sztuki: 10-15 godz.

suma godzin: 30 [30(25)=1]

liczba ECTS: 1

WIEDZA:

Student zna elementarną terminologię używaną w ochronie dóbr kultury, w tym w konserwacji zabytków i w ochronie przyrody oraz zna jej zastosowania

w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych. Rozumie podstawowe zjawiska przyrodnicze.

Student ma podstawową wiedzę o rozwoju sztuki

i metodach badawczych stosowanych w naukach historycznych i w archeologii.

UMIEJĘTNOŚCI:

Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków i pomników przyrody, w tym parków narodowych i historycznych. Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię używaną w ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego do opisu i analizy relacji między obiektami chronionymi a otaczającym światem i społeczeństwem.

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie nauk społecznych i historycznych w praktycznych działaniach dokumentacyjnych i edukacyjnych w instytucjach związanych z ochroną dóbr kultury i przyrody.

Student posiada umiejętność skonstruowanej logicznie wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym na temat wszystkich obszarów ochrony dóbr kultury i przyrody. Umie sporządzić maszynopis z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami.

KOMPETENCJE:

Student ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy z zakresu ochrony dóbr kultury i środowiska i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w codziennej działalności.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

Student jest zobowiązany do wygłoszenia referatu w wyznaczonym uprzednio terminie, a następnie do oddania referatu wykładowcy w wersji pisemnej. Na końcową ocenę (zaliczeniową) składają się dwie oceny cząstkowe z referatu i jego wersji pisemnej. Nieobecność w dniu wygłoszenia referatu może być usprawiedliwiona wyłącznie zaświadczeniem lekarskim.

Wykładowca nie przyjmuje prac zaliczeniowych wysłanych emailem, jak również nie przyjmuje zaświadczeń lekarskich wysłanych emailem.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.