Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-ODKiŚ-TOŚ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie ochrony środowiska
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

IS1_W01 IS1_W02 IS1_W03 IS1_W04 IS1_W06 IS1_W09 IS1_U01 IS1_U02 IS1_U03 IS1_U07 IS1_U10 IS1_U11 IS1_U12 IS1_U13 IS1_U16 IS1_K01 IS1_K02 IS1_K03 IS1_K05 IS1_K07

Skrócony opis:

Skrócony opis: Poziom przedmiotu:

Cele przedmiotu: Zapoznanie z technologiami stosowanymi w ochronie środowiska w odniesieniu do zanieczyszczeń powietrza, ścieków i odpadów

Wymagania wstępne: - znajomość podstaw matematyki, fizyki i chemii.

Pełny opis:

1. Zanieczyszczenia pyłowe - pobieranie próbek, ruch i rozkład ziaren, rodzaje odpylaczy, cyklony, zwężki Venturiego.

2. Zanieczyszczenia gazowe - pobieranie próbek, procesy oczyszczania, adsorpcja, absorpcja, spalanie, kataliza, kondensacja.

3. ­Ścieki i osady ściekowe – rodzaje i charakterystyka ścieków, mechaniczne, chemiczne i biologiczne metody oczyszczania ścieków. Przeróbka osadów ściekowych. Omówienie procesów oraz stosowanych technologii.

4. ­Uzdatnianie wody – skład wód podziemnych i powierzchniowych. Jednostkowe procesy uzdatniania wody. Przykładowe technologie SUW dla wód podziemnych i powierzchniowych.

5. Odpady przemysłowe - rodzaje, unieszkodliwianie, metody termiczne, metody fizyko-chemiczne.

6. Rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego. Omówienie procesów oraz stosowanych technologii.

7. Wizyty studyjne w zakładach przemysłowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Bień - Osady ściekowe. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2007

J. Podedworna, K. Umiejewska - Technologia osadów ściekowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2008

A. Kowal, M. Świderska-Bróż - Oczyszczanie wody. Podstawy teoretyczne i technologia, procesy i urządzenia. PWN, Warszawa 2009

A. Kowal - Technologia wody. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1977

J. Wandrasza - Termiczne unieszkodliwianie odpadów : restrukturyzacja procesów termicznych : praca zbiorowa. "Futura" Grzegorz Łuczak, Poznań 2007

J. Konieczyński - Oczyszczanie gazów odlotowych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1993

J. Warych - Oczyszczanie gazów. Procesy i aparatura. WNT, Warszawa 1998

B. Zadroga, K. Olańczuk-Neyman – Ochrona i rekultywacja podłoża gruntowego, Wyd. Politechniki Gdańskiej 2001

Environmental Security Technology Certification Program (ESTCP) 2005 “Bioaugmentation for Remediation of Chlorinated Solvents: Technology Development Status and Research Needs”.

EPA 2004. In-Situ Groundwater Bioremediation. Chapter 10 in How to Evaluate Alternative Cleanup Technologies for Underground Storage Tank Sites: A Guide for Corrective Action Plan Reviewers. EPA 510-R-04-002.

EPA 2006 “Engineering Issue: In Situ and Ex Situ Biodegradation Technologies for Remediation of Contaminated Sites”, EPA-625-R-06-015.

Hazen, T.C. 2010 – “In Situ Groundwater Bioremediation”, Chapter 13 in Part 24 of the Handbook of Hydrocarbon and Lipid Microbiology. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, ISBN: 978-3-540-77587-4, p 2584-2596.

International Centre for Soil and Contaminated Sites (ICSS) 2006. Manual for Biological Remediation Techniques.

U.S. EPA Office of Superfund Remediation and Technology Innovation, http://clu-in.org/techfocus/default.focus/sec/bioremediation/cat/overview/;

R.S. Kerr – „Bioremediation of Contaminated Surface Soil”, EPA/600/9-89/073

Literatura uzupełniająca:

E. Klimiuk, M. Łebkowska - Biotechnologia w ochronie środowiska. PWN, Warszawa 2003

G. vanLoon, C. Duffy - Chemia środowiska, PWN Warszawa 2007

E. Gomółka, A. Szaynok - Chemia wody i powietrza. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997

J. Juda, M. Nowicki - Urządzenia odpylające. PWN, Warszawa

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia i opis ECTS: Efekty kształcenia: Po odbyciu zajęć student powinien posiadać: Wiedza: IS1_W01 ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu inżynierii środowiska; IS1_W02 ma podstawowa wiedzę w zakresie technologii wody i ścieków, ochrony powietrza, utylizacji odpadów, gospodarki wodnej i ochrony wód, IS1_W03 ma uporządkowaną, podbudowana teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu inżynierii środowiska; IS1_W04 ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu inżynierii środowiska; IS1_W06 zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu inżynierii środowiska; IS1_W09 ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu, użytkowaniu urządzeń, instalacji, obiektów i systemów technicznych inżynierii środowiska; Umiejętności: IS1_U01 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie w zakresie technologii stosowanych w ochronie środowiska; IS1_U02 potrafi przygotować dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu technologii ochrony środowiska; IS1_U03 potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu technologii ochrony środowiska; IS1_U07 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski; IS1_U10 potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy usługi; IS1_U11 potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym,charakterystycznych dla inżynierii środowiska; IS1_U12 potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla inżynierii środowiska oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia; IS1_U13 potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować i zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla inżynierii środowiska, używając właściwych metod, technik i narzędzi; IS1_U16 potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i technologiczne oraz pozatechniczne w szczególności wykorzystywać wiedzę z różnych obszarów inżynierii środowiska; Kompetencje: IS1_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, z którymi współpracuje przy realizacji projektów z technologii ochrony środowiska; IS1_K02 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej w dziedzinie technologii ochrony środowiska w tym ich wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje; IS1_K03 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; IS1_K05 rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały; IS1_K07 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy prawidłowo wykorzystując wiedzę inżynierii środowiska;

Liczba punktów ECTS - 5 Udział w wykładach - 30 godz. Przygotowanie do ćwiczeń - 20 godz. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych i terenowych - 30 godz. Konsultacje - 10 godz. Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń - 20 godz. Przygotowanie do egzaminu - 40 godz. Suma godzin - 150 Liczba ECTS: 150 godz./30(25) godz. = 5

Metody i kryteria oceniania:

Wykonywanie projektów obliczeniowych, kolokwia i aktywność na zajęciach (średnia arytmetyczna).

Egzamin pisemny (zaliczenie 51%).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.