Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do historii sztuki - plastyka - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-ODKiS-1L-WdHSP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do historii sztuki - plastyka - ćwiczenia
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKIŚ1_W01; ODKIŚ1_W03; ODKIŚ1_U01; ODKIŚ1_U02; ODKIŚ1_U03; ODKIŚ1_U04; ODKIŚ1_K01

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu nauczenie studenta umiejętności tworzenia poprawnego opisu dzieła sztuki wytworzonego w technikach graficznych, malarskich, rzeźbiarskich oraz rzemiosła artystycznego.

Pełny opis:

Na zajęciach studenci mają możliwość zapoznania się z podstawową terminologią stosowaną do opisu dzieła sztuki i praktycznym jej zastosowaniem. Efektem aktywnego uczestnictwa w zajęciach ma być umiejętność samodzielnego stworzenia opisu wybranego obiektu przy zastosowaniu odpowiedniego aparatu naukowego z wykorzystaniem metodologii stosowanej podczas ćwiczeń.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Słownik terminologiczny sztuk pięknych (różne wydania)

- Słownik polskiej terminologii technik i technologii konserwacji malarstwa sztalugowego, ściennego i rzeźby polichromowanej, Warszawa 1986

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po skończeniu kursu student:

- zna elementarną terminologię używaną w ochronie dóbr kultury, w tym w konserwacji zabytków i w ochronie przyrody oraz zna jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych. Rozumie podstawowe zjawiska przyrodnicze

- ma podstawową wiedzę o rozwoju sztuki i metodach badawczych stosowanych w naukach historycznych i w archeologii

- potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków i pomników przyrody, w tym parków narodowych i historycznych

- potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię używaną w ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego do opisu i analizy relacji między obiektami chronionymi a otaczającym światem i społeczeństwem

- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie nauk społecznych i historycznych w praktycznych działaniach dokumentacyjnych i edukacyjnych w instytucjach związanych z ochroną dóbr kultury i przyrody

- posiada umiejętność skonstruowanej logicznie wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym na temat wszystkich obszarów ochrony dóbr kultury i przyrody. Umie sporządzić maszynopis z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami

- ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy z zakresu ochrony dóbr kultury i środowiska i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w codziennej działalności

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

liczba ECTS: 1

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem otrzymania oceny jest obecność na zajęciach i aktywność na nich.

Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności, maksymalna ilość nieobecności na zajęciach to trzy. Tę ostatnią, trzecią nieobecność na zajęciach, należy usprawiedliwić oraz zaliczyć ustnie na dyżurze.

Na ocenę z zajęć składać się będzie:

- merytoryczny udział w dyskusji na zajęciach

- średnia ocen z trzech zapowiedzianych sprawdzianów przeprowadzonych w czasie semestru po każdym dużym dziale tematycznym (książka + grafika, malarstwo, rzeźba)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.