Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rekultywacja środowiska- wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-ODKiS-RŚ-W Kod Erasmus / ISCED: 15.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rekultywacja środowiska- wykład
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

IS1_W02, IS1_W04, IS1_U01, IS1_U02, IS1_U03, IS1_K02, IS1_K03

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z głównymi procesami i formami degradacji środowiska w Polsce, sposobami technicznej i biologicznej rekultywacji gruntów zdegradowanych przez działalność gospodarczą i żywioły przyrody.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Wykłady

1. Gleba jako element środowiska. Przyczyny naturalne i antropogeniczne degradacji gleb, procesy, formy i skutki.

2. Kwasowa i chemiczna degradacja gleb – przyczyny, objawy. Zanieczyszczenia i skażenia gleb. Zapobieganie i ochrona. Degradacja szaty roślinnej i chemizmu roślin. Degradacja ekosystemów wodnych.

3. Rekultywacja gleb – definicje, regulacje prawne ochrony i rekultywacji gruntów, przesłanki rekultywacji – bezpośrednie i pośrednie.

4. Wybór kierunku rekultywacji i zagospodarowania terenów rekultywowanych. Fazy rekultywacji gleb.

5. Podział metod rekultywacji gleb. Technologie ex-situ i in-situ.

6. Metody fizyczne i chemiczne rekultywacji gleb.

7. Metody biologiczne rekultywacji gleb i gruntów - bioremediacja i fitoremediacja. Rola roślinności w rekultywacji.

8. Rekultywacja terenów zdegradowanych przez górnictwo podziemne i odkrywkowe - sposoby, wybór metody.

9. Rekultywacja terenów składowania odpadów komunalnych – zasady i rozwiązania techniczne.

10. Rekultywacja gleb zdegradowanych chemicznie, w tym gleb zakwaszonych, gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi.

11. Rekultywacja terenów zdegradowanych przez zakłady energetyczne, zagospodarowanie składowisk odpadów paleniskowych.

12. Rekultywacja gleb zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi.

13. Rekultywacja terenów popowodziowych.

14. Rekultywacja biologiczna realizowana metodą zagospodarowania leśnego. Dobór szaty roślinnej i odpowiednich gatunków.

15. Klasyfikacja gleb zrekultywowanych. Metody oceny postępu rekultywacji..

Literatura:

1. Karczewska A.: Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław, 2008.

2. Siuta J., Żukowski B.: Degradacja i rekultywacja powierzchni ziemi w Polsce. Monografia. IOŚ, Warszawa 2008.

3. Maciak F.: Ochrona i rekultywacja środowiska. Wyd. SGGW Warszawa, 1999.

4. Environmental Analysis and Remediation. Ed. Meyers R., New York 1998.

5. Gworek B. i in.: Technologie rekultywacji gleb. Monografia. IOŚ Warszawa 2004.

6. Baran S. 2000: Ocena stanu degradacji i rekultywacji gleb. Wyd. AR Lublin.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po odbyciu tych zajęć student:

IS1_W02 - ma podstawowa wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych z inżynierią środowiska (m.in.: kształtowanie środowiska przyrodniczego, ochrona środowiska);

IS1_W04 - ma szczegółowa wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu inżynierii środowiska, tj. procesami degradacji gleby, szaty roślinnej i ekosystemów wodnych oraz metodami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi rekultywacji terenów zdegradowanych;

IS1_U01 - potrafi pozyskiwać z literatury i innych właściwie dobranych źródeł informacje dotyczące degradacji środowiska i metod jego odnowy, potrafi integrować uzyskane informacje oraz formułować opinie;

IS1_U02 - potrafi przygotować dobrze udokumentowane opracowanie problemów związanych z degradacją spowodowana przez różne czynniki (naturalne i antropogeniczne) oraz rekultywacją i zagospodarowaniem terenów zdegradowanych;

IS1_U03 - potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną dotyczącą szczegółowych rozwiązań stosowanych w rekultywacji terenów zdegradowanych;

IS1_K02 - ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje;

IS1_K03 - potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role (prezentacje zespołowe).

Liczba punktów ECTS: 4

Udział w wykładach - 30 godz.

Udział w ćwiczeniach- 15 godz.

Przygotowanie do dyskusji na ćwiczeniach - 10 godz.

Przygotowanie prezentacji - 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 30 godz.

Suma godzin - 100

Liczba ECTS: 100 godz./30(25) godz. = ok. 4

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza (IS1_W02, IS1_W04):

ocena 2 (ndst): student nie posiada podstawowej wiedzy dotyczącej degradacji i rekultywacji środowiska;

ocena 3 (dst): student posiada w ograniczonym stopniu podstawową wiedzę z zakresie degradacji i rekultywacji środowiska;

ocena 4 (db): student opanował w pełni podstawową wiedzę z zakresu degradacji i rekultywacji środowiska oraz posiada niepełną szczegółową wiedzę na temat metod rekultywacji terenów zdegradowanych;

ocena 5 (bdb): student opanował w pełni podstawową oraz szczegółową wiedzą w zakresie degradacji oraz metod rekultywacji środowiska (fizycznych, chemicznych i biologicznych).

Umiejętności (IS1_U01, IS1_U02, IS1_U03):

ocena 2 (ndst): student nie potrafi korzystać z literatury i formułować własnych wniosków; nie potrafi przygotować i przedstawić opracowania problemu dotyczącego degradacji i rekultywacji środowiska;

ocena 3 (dst): student ma ograniczone umiejętności korzystania z literatury i formułowania własnych wniosków; w ograniczonym stopniu potrafi opracować i przedstawić prezentację wybranych rozwiązań stosowanych w rekultywacji środowiska;

ocena 4 (db): student posiada umiejętności korzystania z literatury i formułowania własnych wniosków; potrafi poprawnie opracować i przedstawić określone problemy związane z degradacją rekultywacją środowiska;

ocena 5 (bdb): student bardzo dobrze opanował umiejętności korzystania z literatury i formułowania własnych wniosków; potrafi kompleksowo opracować dane zagadnienie oraz potrafi przedstawić własne krytyczne spostrzeżenia.

Kompetencje (IS1_K02, IS1_K03):

ocena 2 (ndst): student nie potrafi zorganizować własnej pracy; nie rozumie zasad degradacji i rekultywacji środowiska; nie potrafi współpracować w grupie;

ocena 3 (dst): student w ograniczonym stopniu jest w stanie zorganizować własną pracę oraz prace w grupie; w ograniczonym stopniu rozumie konieczność rekultywacji i ochrony środowiska;

ocena 4 (db): student jest w stanie zorganizować własną pracę oraz pracę w grupie; rozumie kwestie odpowiedzialności za podejmowane decyzje;

ocena 5 (bdb): student jest w stanie kompleksowo zorganizować własną pracę oraz pracę w grupie; doskonale rozumie skutki działalności inżynierskiej.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

- ocena pracy własnej studenta i aktywność na zajęciach

- egzamin pisemny.

Egzamin składa się z 3 opisowych pytań, za pełną odpowiedź na każde pytanie można dostać 5 pkt, w sumie 15 pkt:

bdb (5) - 14-15 pkt.

db plus (4,5) - 13 pkt.

db (4) - 11-12 pkt.

dst plus (3,5) - 10 pkt.

dst (3) - 8-9 pkt.

ndst (2) - mniej niż 8 pkt.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.