Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia kultury materialnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-HS-ODSK-HKMćw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kultury materialnej
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKIŚ1_W03

ODKIŚ1_W12

ODKIŚ1_U01

ODKIŚ1_U02

ODKIŚ1_U04

ODKIŚ1_U07

ODKIŚ1_K01

ODKIŚ1_K05Skrócony opis:

Ćwiczenia są uzupełnieniem wykładu o tej samej nazwie, który prowadzony jest dla studentów pierwszego roku Ochrony Dóbr Kultury i Środowiska. Celem ćwiczeń jest spojrzenie na kulturę poprzez pryzmat przedmiotów otaczających jednostki i całe społeczności. Ćwiczenia odbywają się częściowo w terenie: w Rynku Starego Miasta, w Muzeum w Wilanowie oraz w Państwowym Muzeum Archeologicznym, Muzeum Narodowym w Warszawie i Muzeum Historycznym (Centrum Interpretacji Zabytku) i Stacji Muzeum (daw. Muzeum Kolejnictwa). Studenci zobowiązani są do przygotowania pracy pisemnej, którą prezentują przed grupą i następnie składają do oceny wykładowczyni.

Pełny opis:

Tematy szczegółowe

1. Wprowadzenie w tematykę zajęć. Omówienie sylabusów, bibliografii,

kryteriów zaliczenia i metod oceniania.

2. Warunki życia, narzędzia i dzieła człowieka prehistorycznego. Wenus

epoki lodowcowej, malowidła naskalne z terenów Francji i Hiszpanii, itd.

3. Narzędzia człowieka prehistorycznego (zajęcia w PMA).

4. Rewolucja neolityczna na Wschodzie. Rozwój pierwszych miast. Kultura

materialna starożytnej Mezopotamii i Egiptu.

5. Wyposażenie grobów szkieletowych i ciałopalnych (zajęcia w PMA).

6. Kultura materialna Greków i Rzymian.

7. Wazy greckie i etruskie (zajęcia w Muzeum w Wilanowie).

8. Kultura materialna średniowiecza.

9. Tkaniny koptyjskie (zajęcia w Muzeum Narodowym – Galeria Faras).

10. Kultura materialna w czasach nowożytnych

11. Kultura dworska i kultura mieszczańska (zajęcia na Zamku Warszawskim

i w Rynku Starego Miasta).

12. Rewolucja przemysłowa i jej wpływ na rozwój nowoczesnej kultury

materialnej.

13. Rola transportu w rozwoju kultury materialnej (zajęcia w daw. Muzeum

Kolejnictwa w Warszawie <Stacja Muzeum>)

14. Od rewolucji przemysłowej po czasy najnowsze (zajęcia w Centralnym

Muzeum Włókiennictwa oraz Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi).

15. Zaliczenie zajęć. Test końcowy i wystawienie ocen z prac pisemnych.

Literatura:

Literatura podstawowa

Kultura materialna starożytnej Grecji, K. Majewski (red.), t. 1-3, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1977.

E. Jastrzębowska, Rzym w czasach "Quo vadis", Warszawa 2001.

M. Knobloch, Złotnictwo, Warszawa 1977.

C. Buśko (red.), Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej, Wrocław 2002

F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek, t. 1-3, Warszawa 1992.

M. Dembińska i Z. Podwińska Historia kultury materialnej Polski w zarysie t. 1-4, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1978.

T. Dant, Kultura materialna, Kraków 2007.

Literatura Uzupełniająca

Kwartalniki Kultury Materialnej (wybrane artykuły).

Studia i materiały z historii kultury materialnej (wybrane rozdziały z niektórych tomów).

Müller – Wiener, W., Greckie budownictwo antyczne, przekł. D. Gorzelany, Kraków 2004.

A. Bender, Tapiserie w w dawnej Rzeczpospolitej, Lublin 2004.

A. W. Frołow, Artystyczna obróbka metali, Warszawa 1989.

T. Jednaszewska, Z. Massowa, Kowalstwo artystyczne i odlewnictwo. Katalog, Malbork 1985.

Teksty źródłowe

Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, przekł. K. Kumaniecki, Warszawa 1998.

Herodot, Dzieje, przekł. S. Hammer, Warszawa 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma podstawową wiedzę o rozwoju sztuki i metodach badawczych stosowanych w naukach historycznych i w archeologii oraz konserwatorstwie. Wie jak stosować nowe technologie w ochronie dóbr kultury.

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków. Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię używaną w ochronie dziedzictwa kulturowego do opisu i analizy relacji między obiektami chronionymi a otaczającym światem i społeczeństwem. Ma umiejętność skonstruowanej logicznie wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim na temat obszarów ochrony dóbr kultury materialnej. Umie sporządzić maszynopis z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami. Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w działalności konserwatorskiej i ochronnej i we współpracy z innymi instytucjami dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań organizacyjnych. Jest świadomy interdyscyplinarności wiedzy z zakresu ochrony dóbr kultury. Rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w codziennej działalności. Ma świadomość swojej misji wobec społeczeństwa w zasięgu regionalnym i globalnym, dostrzega potrzeby społeczne i edukacyjne w instytucjach zajmujących się dziedzictwem kulturowym.

Udział w ćwiczeniach: 30 godz.

Konsultacje: 1,5 godz.

Czas na napisanie referatu:18,5 godz.

Samodzielna lektura: 10 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: 30 godz.

Łącznie: 90 godz. / 3 pkt. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbędzie się na podstawie obecności na zajęciach, prezentacji pracy pisemnej, złożonej do oceny przez każdego ze studentów oraz testu końcowego. Aktywność na zajęciach będzie dodatkowo premiowana w postaci cząstkowej oceny egzaminu. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.