Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia terenowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-NH-HI-ĆT(mgr)
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe
Jednostka: Instytut Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Punkty ECTS:

3

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

H1_U11

H1_U12

H1_K06

Skrócony opis:

Praktyczne zapoznanie się z przykładami architektury militarnej na terenie Warszawy i w jej okolicach

Pełny opis:

-Wizyty w następujących obiektach:

-X Pawilon Cytadeli Warszawskiej (Muzeum Niepodległości)

-Zamknięta część Cytadeli Warszawskiej -teren wojskowy (Muzeum Katyńskie, projekt Muzeum Wojska Polskiego)

-Forty Twierdzy Warszawa (Fort Traugutta-Śródmieście, Fort Czerniaków -Oddział Muzeum Wojska Polskiego)

-Twierdza Modlin

Literatura:

Bochenek R. Tysiąc słów o inżynierii i fortyfikacjach, Warszawa 1989

Królikowski L. Twierdza Warszawa. Warszawa 2002

Bochenek R., Twierdza Modlin, Warszawa 2003.

Łagowski S., Cytadela Warszawska 1837-2007, Warszawa 2009

Oleńczak P., Twierdza Modlin. Przewodnik historyczny z mapą, Warszawa 2011

Oleńczak P., Tuszko T. Twierdza Warszawa. Przewodnik historyczny z mapą. Warszawa 2013

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1 -Potrafi być przewodnikiem po wybranych obiektach historycznych

EK 2 -Potrafi właściwie ocenić nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne oraz dostosować je do wymogów rynku pracy

EK 3- Uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym, korzystając z różnych mediów i uwzględniając ich zróżnicowane formy oraz wzbogacając je specyfiką swego wykształcenia

Aktywność pracy studenta i nakład pracy studenta w godzinach

udział w ćwiczeniach terenowych 30

przygotowanie do zaliczenia 15

SUMA GODZIN 45

LICZBA ECTS 45 godz./30 godz. = 3

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie polega na ustnej lub pisemnej prezentacji wybranego zagadnienia związanego z problematyką ćwiczeń terenowych

EK 1 - Wykazuje biegłość w prezentacji obiektów historycznych (bdb)

-Wykazuje dobrą sprawność w prezentacji obiektów historycznych (db)

-Wykazuje podstawowe umiejętnosci w prezentacji obiektó historycznych (dst)

-Nie potrafi oprowadzać po wybranych obiektach historycznych

EK 2 - W stopniu wybitnym (5)

- W stopniu dobrym (4)

- W stopniu dostatecznym (3)

- W stopniu niedostatecznym (2)

EK 3 - W stopniu wybitnym (5)

- W stopniu dobrym (4)

- W stopniu dostatecznym (3)

- W stopniu niedostatecznym (2)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)