Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dzieje Kościołów reformowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-NH-HI-DzKR Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Dzieje Kościołów reformowanych
Jednostka: Instytut Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:

5

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HI1 _W05

HI1 _W06

HI1 _U05

HI1 _U06

HI1 _K01

HI1 _K03

Skrócony opis:

Przedmiot skierowany jest do studentów studiów magisterskich, którzy posiadają już rozległą wiedzę z zakresu historii powszechnej i Polski. Szczegółowo omówione zostaną przyczyny, przebieg i skutki reformacji europejskiej i polskiej.

Pełny opis:

Po zarysowaniu sytuacji w Kościele na przełomie XV i XVI wieku, szczegółowo omówiona zostanie kwestia przyczyn wybuchu reformacji w państwach niemieckich. W tym kontekście zarysowana zostanie postać i działalność Marcina Lutra i teologia protestancka. W trakcie zajęć zaprezentowany zostanie przebieg rozwoju reformacji w Niemczech a także w sąsiednich krajach (Szwajcaria, Francja, Anglia, Skandynawia), z uwzględnieniem m.in. postaci Zwinglego i Kalwina. Druga część zajęć ukaże rozwój protestantyzmu w Księstwie Pruskim, Prusach Królewskich i w Koronie w XVI-XVIII wieku. Istotnym elementem będzie także zaprezentowanie katolickiej reformy i omówienie skutków reformacji w Europie i Polsce.

Literatura:

Bukowski J., Dzieje reformacyi w Polsce od wejścia jej do Polski aż do jej upadku, Kraków 1886.

Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. IV. Reformation, katholische Reform und Gegenreformation, Hrsg. H. Jedin, Freiburg 1975.

Klueting H., Luther und die Neuzeit, Darmstadt 2011.

Krasiński W., Zarys dziejów powstania i upadku reformacji w Polsce, Warszawa 1903.

Kumor B., Historia Kościoła, Część 5. Czasy nowożytne, Lublin 1984.

Schuchert A., Kirchengeschichte, Bd. II, Kempen 1956.

Todd J.M., Marcin Luter, Warszawa 1983.

Todd J.M., Reformacja, Warszawa 1974.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

- ma wiedzę o przyczynach i rozwoju reformacji w Niemczech

- zna genezę i przebieg wprowadzania reformacji w Europie, Prusach i Polsce

- ma wiedzę o reformie Kościoła katolickiego i kontrrefomacji

Umiejętności:

- ocenia zasadnośc i znaczenie wystąpienia Marcina Lutra

- poddaje krytyce opinie o reformacji i kontrreformacji

- analizuje skutki reformacji w krajach europejskich i Polsce

Kompetencje:

- zachowuje krytycyzm w ocenie reformacji i kontrreformacji

- dyskutuje o przemianach religijnych w Europie w XVI wieku

Udział w zajęciach: 30 godz.

Przygotowanie do zajęć: 30 godz.

Konsultacje: 10 godz.

Przygotowanie do konwersacji: 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 15

Razem: 100godzin czyli 4ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK 1:

- na ocenę 2 (ndst): nie posiada żadnej wiedzy o reformacji i kontrreformacji.

- na ocenę 3 (dst): potrafi ogólnie scharakteryzowac rolę i znaczenie reformacji w historii Europy i Polski.

- na ocenę 4 (db): potrafi szczegółowo przedstawic wybrane zagadnienia z dziejów reformacji.

- na ocenę 5 (bdb): posiada rozległą wiedzę o reformacji.

EK 2:

- na ocenę 2 (ndst): nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentowac nabytej wiedzy

- na ocenę 3 (dst): posiadaną wiedzę prezentuje ogólnikowo, bez uszczegółowień i prezentacji wniosków

- na ocenę 4 (db): przedstawia zagadnienie w formie pogłębionej, potrafi prowadzic dyskusję, dokonuje podsumowań i ocen

- na ocenę 5 (bdb): potrafii krytycznie odnieśc się do literatury przedmiotu i obiegowych poglądów, efektywnie prezentuje zdobytą wiedzę

Ocena podsumowująca: Lektura i zaliczenie prezentacji wybranego zagadnienia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Zawadzki
Prowadzący grup: Wojciech Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot skierowany jest do studentów studiów magisterskich, którzy posiadają już rozległą wiedzę z zakresu historii powszechnej i Polski. Szczegółowo omówione zostaną przyczyny, przebieg i skutki reformacji europejskiej i polskiej.

Pełny opis:

Po zarysowaniu sytuacji w Kościele na przełomie XV i XVI wieku, szczegółowo omówiona zostanie kwestia przyczyn wybuchu reformacji w państwach niemieckich. W tym kontekście zarysowana zostanie postać i działalność Marcina Lutra i teologia protestancka. W trakcie zajęć zaprezentowany zostanie przebieg rozwoju reformacji w Niemczech a także w sąsiednich krajach (Szwajcaria, Francja, Anglia, Skandynawia), z uwzględnieniem m.in. postaci Zwinglego i Kalwina. Druga część zajęć ukaże rozwój protestantyzmu w Księstwie Pruskim, Prusach Królewskich i w Koronie w XVI-XVIII wieku. Istotnym elementem będzie także zaprezentowanie katolickiej reformy i omówienie skutków reformacji w Europie i Polsce.

Literatura:

Bukowski J., Dzieje reformacyi w Polsce od wejścia jej do Polski aż do jej upadku, Kraków 1886.

Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. IV. Reformation, katholische Reform und Gegenreformation, Hrsg. H. Jedin, Freiburg 1975.

Klueting H., Luther und die Neuzeit, Darmstadt 2011.

Krasiński W., Zarys dziejów powstania i upadku reformacji w Polsce, Warszawa 1903.

Kumor B., Historia Kościoła, Część 5. Czasy nowożytne, Lublin 1984.

Schuchert A., Kirchengeschichte, Bd. II, Kempen 1956.

Todd J.M., Marcin Luter, Warszawa 1983.

Todd J.M., Reformacja, Warszawa 1974.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.