Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dzieje wychodźstwa polskiego w XIX i XX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-NH-HI-DzWP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dzieje wychodźstwa polskiego w XIX i XX w.
Jednostka: Instytut Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:

2

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Symbole efektów kształcenia: K_W05; K_W06; K_W07; K_W08; K_W09; K_W10; K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08; K_U11; K_U12; K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06.

Pełny opis:

1. Emigracja polska u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej.

2. Emigracja porozbiorowa do 1830 r.

3. Emigracja porozbiorowa do 1830 r. oraz deportacje z lat 1831 – 1864.

4. Początki emigracji zarobkowej i migracje międzyzaborowe w pierwszej połowie XIX w.

5. Emigracja polska w USA w I poł XIX w. Polonia amerykańska wobec polskich dążeń niepodległościowych 1846-64.

6. Stosunek Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych do problemu niewolnictwa i wojny secesyjnej.

7. Polityka imigracyjna w państwach docelowych emigracji polskiej

w latach 1850-1918.

8. Emigracja zarobkowa w II połowie XIX w. oraz wychodźstwo polskie okresu międzywojennego.

9. Deportacje Polaków w głąb ZSRS w latach 1938-1941.

10. Polacy w Wielkiej Brytanii w okresie II wojny światowej.

Literatura:

Dzieje Polonii w Ameryce Łacińskiej, red. M. Kula, Wrocław 1983.

Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych (XVIII-XX w.), red. A. Plich, Warszawa 1984.

Kałuski M., Polacy w Chinach, Warszawa 2001.

Kołodziej E., Dzieje Polonii w zarysie. 1918-1939, Warszawa 1991.

Paszkowski L., Polacy w Australii Oceanii 1790-1940, Toruń-Melbourne 2008.

Polonia w Europie, red. B. Szydłowska-Ceglowa, Poznań 1992.

Polska diaspora, red. A. Walaszek, Kraków 2001.

Polska – dwa światy. Kraj i Polonia. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Polacy w Ameryce Północnej – 400-lecie”, red. W. Gliński, W. J. Wysocki, Warszawa 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru albo obszarów, z których został wyodrębniony studiowany kierunek studiów, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych, ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych obejmującą wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej, ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka i historycznej zmienności jego znaczeń, ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym, potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy, posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową, posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych, potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury właściwych dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym, posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądó, w innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań, posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach, potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz dziedzin nauki i dyscyplin naukowych pokrewnych oraz niespecjalistami, w języku polskim i języku obcym, a także popularyzować wiedzę o humanistyce oraz wytworach kultury i jej instytucjach, ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny. Ocena na podstawie znajomości zagadnień określonych w sylabusie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.