Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edytorstwo źródeł historycznych - konwersatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-NH-HI-EŻH
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edytorstwo źródeł historycznych - konwersatorium
Jednostka: Instytut Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:

3

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HI2_W04

HI2_U01

HI2_U07

HI2_K05


Konsultacje na temat zagadnień poruszanych na zajęciach odbywają się na dyżurze (raz w tygodniu jedna godzina).

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu pogłębienie umiejętności warsztatowych w zakresie pracy ze źródłem pisanym. W trakcie zajęć student zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu wykonania edycji źródła.

Pełny opis:

1. Pojęcie edytorstwa historycznego, jego narodziny i rozwój w Polsce.

Tandecki J., Kopiński, K., Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014, s. 13-31.

Dymmel P., O edytorstwie naukowym, „Przegląd biblioteczny”, nr 53/1985, s. 62-71.

2. Rodzaje edycji źródłowych i podstawowe instrukcje wykorzystywane przy ich przygotowywaniu

Tandecki J., Kopiński, K., Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014, s. 115-125

M. Friedberg, Wydawanie drukiem źródeł archiwalnych. Metoda i technika pracy edytorskiej, Warszawa 1963, s. 22-29

3. Analiza Instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych od połowy XVI do połowy XIX wieku, pod redakcję K. Lepszy (Wrocław 1953).

4. Edycja wybranych źródeł historycznych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Tandecki J., Kopiński, K., Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014.

2. Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od połowy XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, Wrocław 1953.

3. Dymmel P., Bibliografia edytorstwa źródeł historycznych w Polsce. Historia – krytyka tekstu-metodyka i technika wydawnicza, Lublin 2015.

4. Friedberg M., Wydawanie drukiem źródeł archiwalnych. Metoda i technika pracy edytorskiej, Warszawa 1963.

5. Dymmel P., O edytorstwie naukowym, „Przegląd biblioteczny”, nr 53/1985, s. 62-71.

Literatura pomocnicza:

1. Dymmel P., O edytorstwie naukowym, „Przegląd biblioteczny”, R. 53, nr 1/1985, s. 62-71.

2. Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2004 (R. XVI – Edytorstwo Historyczne, s. 691-701.

3. Loth R., Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

4. Dunin J., Wstęp do edytorstwa, Łódź 2005.

5. Zasady wydawania tekstów staropolskich . Projekt, Wrocław 1955.

6. Marszałek L., Edytorstwo publikacji naukowych, Warszawa 1986.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

HI2_W04 - Posiada na poziomie operacyjnym pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o warsztacie naukowym historyka. Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu metodologii historii.

HI2_U01 - Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować oraz uogólniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy.

HI2_U07 - Posiada umiejętności formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętności prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach.

HI2_K05 - Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturalnego i tradycji zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym. Włącza się w działania ukazujące znaczenie kultury judeochrześcijańskiej i klasycznej w historii Europy.

Konsultacje na temat zagadnień poruszanych na zajęciach odbywają się na dyżurze (raz w tygodniu jedna godzina).

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczenia

- Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalna 1 nieobecność, każda następna nieobecność wymaga usprawiedliwienia oraz zaliczenia materiału na dyżurze).

- Aktywność na zajęciach

- Zaliczenie kolokwium końcowego (należy uzyskać 60 procent poprawnych odpowiedzi, aby uzyskać zaliczenie).

- Samodzielnie wykonana edycja tekstu źródłowego (zasady wykonania edycji przedstawione zostały na zajęciach).

- Na ocenę końcową składa się ocena z kolokwium końcowego, samodzielnie wykonana edycja tekstu źródłowego, a także aktywność na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)