Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historiografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-NH-HI-H
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historiografia
Jednostka: Instytut Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:

4

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W01; K_W02; K_W04; K_W06; K_W07; K_W08; K_U01; K_U02; K_U05; K_K01; K_K03; K_K04

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna najważniejsze kierunki i metody badań historii powszechnej oraz historii Polski w poszczególnych epokach. Zna zadania historii jako nauki teoretycznej i empirycznej, podstawową terminologię z zakresu przedmiotu, miejsce historii w edukacji humanistycznej, zagadnienia metodologiczne wiedzy historycznej (fakt/wydarzenie, prawda w historii, wyjaśnianie/przedstawienie/doświadczenie przeszłości, subiektywizm/obiektywizm badacza, racjonalizm wiedzy, ideologizacja historii). Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie uprawiania nauk historycznych. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować oraz uogólniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i opracowań tworzonych przez różne ośrodki naukowe.

Potrafi rozpoznać różne rodzaje szkół historycznych właściwych dla danej epoki, z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

Potrafi, na podstawie wyszukanych informacji, napisać jasny i spełniający warunki formalne tekst na wiele tematów ogólnych oraz związanych ze studiowaną dyscypliną. Posiada umiejętność przekazywania na piśmie informacji oraz wyrażania swojego zdania podając argumenty za i przeciw.

Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa historycznego zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym: historii powszechnej i Polski. Ma świadomość znaczenia i roli Kościoła w procesie historycznym i jego miejsce w kształtowaniu wspólnych korzeni kultury europejskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie aktywności na zajęciach typu ćwiczeniowego i prac dotyczących zajęć typu wykładowego (pierwsza część konwersatorium). Zaliczona praca z części wykładowej równa się aktywnemu uczestnictwu w zajęciach ćwiczeniowych. Ocena końcowa na podstawie uzyskanych wyników (sumy aktywności),

przy czym:

0-8 pkt - ndst,

9 pkt - dst,

10 pkt - dst+,

11-12 pkt - db,

13 pkt - db+,

14-15 pkt - bdb.

W razie nieuzyskania satysfakcjonujących wyników na zajęciach wystawiana jest ocena niedostateczna, zaś zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie rozmowy końcowej, przeprowadzonej w sesji poprawkowej semestru zimowego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)