Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Neografia łacińska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-NH-HI-NeoŁac
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Neografia łacińska
Jednostka: Instytut Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:

4

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HI2_W04

HI2_W12

HI2_U03

HI2_K01

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zapoznanie studenta z nowożytnym pismem łacińskim, a także wdrożenie go w umiejętność odczytywania tekstów źródłowych.

Pełny opis:

reści merytoryczne:1. Teoria paleograficzna

1.1. Uwagi wstępne

1.2. neografia– pojecie, podział, przedmiot i zakres

1.3. Guttenberg i jego wynalazek

1.4. Druk i drukarnie w Polsce

1.12. Antykwa

1.13. Szwabacha

2. Praktyka paleograficzna

2.1. Odczytanie fragmentów Listy Erazma z Rotterdamu

2.2. Odczytanie fragmentów: Pacta inetr regiam

2.3. Odczytanie fragmentów Listy DEBOLI

2.4. Odczytanie fragmentów Reyestr Fabryki Wilanowskiej 1, 2,3,

2.5. Odczytanie fragmentów Rachunki zbożowe i pieniężne od roku 1678 do 1720

2.5. Odczytanie fragmentów: Listy

2.6. Odczytanie fragmentów: O nowym świecie

2.7. Odczytanie fragmentów: Kalendarz ktory pospolicie Grzegorzowym zowia

2.8. Odczytanie fragmentów: Głos życzliwy

Literatura:

Gieysztor A., Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 2009.

Górski K., Neografia gotycka. Podręcznik pisma neogotyckiego XVI-XX w., Warszawa 1978

Semkowicz W., Paleografia łacińska, Kraków 2011.

Szymański J., Nauki pomocnicze historii od schyłku IV do końca XVIII w., Warszawa 1972 (lub inne wydania)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu nauk pomocniczych historii z uwzględnieniem poszczególnych okresów historii powszechnej, Polski i Kościoła. Posiada pogłębione umiejętności rozpoznawania różnych rodzajów wytworów kultury właściwych dla historii i jej studiowanej specjalności, stosując oryginalne podejście, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia. Potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. Student otrzymuje 4 punkty ECTS:

1. Obecność na zajęciach 30 godz. = 1 pkt

2. Czytanie i przepisywanie tekstów w czasie zajęć = 1 pkt

3. Nauka wiedzy teoretycznej z zakresu neografii = 2 pkt

Konsultacje na temat zagadnień poruszanych na zajęciach odbywają się na dyżurze w każdą środę w sali 320 od godziny 11.30 do 12.30.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Uczestnictwo w zajęciach (maksymalnie 3 nieobecności), zaliczenie wszystkich prac pisemnych wykonywanych podczas zajęć jest warunkiem podejścia do zaliczenia przedmiotu.

Zaliczenie w formie ustnej na które składa się przedstawienie wyznaczonego zagadnienia, poprawne odczytanie tekstu i omówienie występujących w nich zjawisk paleograficznych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)