Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polskie powstania narodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-NH-HI-PPN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polskie powstania narodowe
Jednostka: Instytut Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:

4

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W08

K_W09


K_U06

K_U07


Skrócony opis:

Symultaniczne omówienie najważniejszych zagadnień z dziejów trzech wielkich powstań narodowych 1794,1830-1831, 1863-1864

Pełny opis:

Trzy wielkie polskie powstania narodowe posiadają liczne elementy wspólne, podobnie jak cechy specyficzne. Warto zatem przeanalizować, co decydowało o fenomenie zrywów narodowowyzwoleńczych w okresie w znacznej mierze decydującym dla formowania się nowoczesnego narodu polskiego. Trzeba sobie postawić pytania, czy mieliśmy do czynienia z continuum, czy też oprócz podobieństw, uwypuklić należy zestaw elementów świadczących o odmienności.

Spis zagadnień:

-Wprowadzenie

-Przyczyny wybuchu, Konspiracja

-Początek zrywów

-Stosunek Francji i Anglii

-Stosunek Prus i Austrii

-Rola Kresów

-Prawica w powstaniach

-Lewica w powstaniach

-Kwestia ugody z Rosją

-Wątki rewolucyjne w polskich insurekcjach

-Instytucje władzy powstańczej

-Kwestie społeczne, sprawa chłopska

-Siły zbrojne, strategia i taktyka

-Bilans, sens i znaczenie, ocena powstań narodowych

-Definicja, czy konfederacja b. i rewolucja 05 to powstania, krótko o innych, bardziej lokalnych powstaniach

Literatura:

Literatura podstawowa (oprócz literatury właściwej dla kolejnych zagadnień)

Kieniewicz S., Zahorski A., Zajewski W.,Trzy powstania narodowe, Warszawa 2000

Powstanie Listopadowe 1830-1831. Dzieje wewnętrzne. Militaria. Europa wobec powstania, red. W .Zajewski, Warszawa 1990

Powstanie Styczniowe 1863-1864. Wrzenie. Bój. Europa. Wizje, red. S. Kalembka, Warszawa 1990

Powstanie kościuszkowskie: z dziejów polityczno-społecznych, red. J. Wojtasik, Warszawa 1997

Kieniewicz S., Powstanie styczniowe, Warszawa 2009

Zajewski W., Powstanie listopadowe, Warszawa 2012

Szyndler B., Powstanie kościuszkowskie, Warszawa 1994

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

EK 1 Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie historii Polski

EK 2 Zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji źródła historycznego, własciwe dla wybranych tradycji, teorii oraz szkół badawczych w zakresie historii

Umiejętności

EK 3 Posiada umiejętnosci merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów i poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań

EK 4 Posiada umiejętnosci formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doswiadczenia oraz umiejętnosci prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i różnych mediach

aktywność studenta nakład pracy studenta w godz.

udział w konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 60

konsultacje 5

przygotowanie do kolokwium 15

SUMA GODZIN 110

LICZBA ECTS 110 godz./30 (25) godz. =4

Metody i kryteria oceniania:

Metoda dialogowa, z elementami wykładu (wolna wymiana myśli prowadzącego ze słuchaczami).

Kryteria oceniania -dotyczą trzech wielkich polskich powstań narodowych

EK 1 Student ma pogłębioną wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie historii Polski w w/w tematyce (na bdb)

Student ma wystarczającą wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie historii Polski w w/w tematyce (na db)

Student ma zasadniczą wiedzę z o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie historii Polski w w/w tematyce (dst)

Student nie posiada wiedzy o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie historii Polski w w/w tematyce (ndst)

EK 2 - Student w pełni zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji źródła historycznego, własciwe dla wybranych tradycji, teorii oraz szkół badawczych w zakresie historii (na bdb)

-Student dobrze zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji źródła historycznego, własciwe dla wybranych tradycji, teorii oraz szkół badawczych w zakresie historii (na db)

-Student na podstawowym poziomie zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji źródła historycznego, własciwe dla wybranych tradycji oraz szkół badawczych w zakresie historii (na dst)

-Student nie zna, ani nie rozumie zaawansowanych metod analizy i interpretacji źródła historycznego, własciwych dla wybranych tradycji oraz szkół badawczych w zakresie historii (na ndst)

EK 3- Posiada zaawansowane umiejętnosci merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów i poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań (na bdb)

-Posiada na dobrym poziomie umiejętnosci merytorycznego argumentowania,z wykorzystaniem własnych poglądów i poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań (na db)

-Posiada na podstawowym poziomie umiejętnosci merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów i poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań (na dst)

-Nie posiada umiejętnosci merytorycznego agumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów i poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań (na ndst)

EK4- Dysponuje na wysokim poziomie umiejętnosciami formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doswiadczenia oraz umiejętnosciami prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i różnych mediach (na bdb)

-Dysponuje na dobrym poziomie umiejętnosciami formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doswiadczenia oraz umiejętnosciami prezentacji opracowań (na db)

-Dysponuje na podstawowym oziomie umiejętnosciami formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doswiadczenia oraz umiejętnosciami prezentacji opracowań (na dst)

-Nie dysponuje umiejętnosciami formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doswiadczenia oraz umiejętnosciami prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i różnych mediach (na ndst)

Elementy oceny: frekwencja na zajęciach, aktywność podczas zajęć, zaliczenie kolokwium/testu końcowego/.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.