Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium z j. angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-NH-HI-TranANG
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium z j. angielskiego
Jednostka: Instytut Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:

4

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W12

K_W08

K_U10

K_K02

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: Pogłębienie znajomości języka pod kątem słownictwa oraz kształcenie sprawności przekładu tekstów źródłowych

Wymagania wstępne:Znajomość języka na poziomie przynajmniej średniozaawansowanym B1.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

Student po ukończeniu kursu:

- zna podstawowe angielskie słownictwo historyczne (EK1)

- tłumaczy teksty naukowe zgodnie z zasadami translatoryki (EK2)

Umiejętności

Student po ukończeniu kursu:

- dokonuje tłumaczenia angielskich tekstów specjalistycznych i źródłowych (EK3)

- redaguje tłumaczenia w języku polskim (dokonując korekty i autokorekty) (EK4)

Kompetencje

Student po ukończeniu kursu:

- ma świadomość przydatności języka angielskiego w pracy naukowej (EK5)

Opis ECTS:

Udział w zajęciach:30 godz.

Przygotowanie do zajęć 20 godz.

Przygotowanie prezentacji 15 godz.

Konsultacje: 10 godz.

Przygotowanie pracy zaliczeniowej:25 godz.

Razem: 100 godzin czyli 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Dla EK1(zna podstawowe angielskie słownictwo historyczne)

Na ocenę niedostateczną (2) – nie zna podstawowego słownictwa historycznego

Na ocenę dostateczną (3) – zna podstawowe terminy historyczne z ponad połowy omawianych na zajęciach tekstów

Na ocenę dobrą (4) – zna terminy historyczne występujące w omawianych na zajęciach tekstach i prezentacjach

Na ocenę bardzo dobrą (5)- posiada szeroki zakres słownictwa z dziedziny, który wykracza poza omawiane na zajęciach teksty

Dla EK2 (tłumaczy teksty naukowe zgodnie z zasadami translatoryki)

Na ocenę niedostateczną (2) – nie potrafi przetłumaczyć tekstów opracowywanych wspólnie na zajęciach z uwzględnieniem zasad tłumaczenia tekstów źródłowych i naukowych

Na ocenę dostateczną (3) –potrafi przetłumaczyć teksty opracowywane wspólnie na zajęciach z uwzględnieniem zasad tłumaczenia tekstów źródłowych i naukowych

Na ocenę dobrą (4) – potrafi samodzielnie i z poszanowaniem zasad translatoryki przetłumaczyć prostsze źródła i opracowania

Na ocenę bardzo dobrą (5)- potrafi samodzielnie i z poszanowaniem zasad translatoryki przetłumaczyć dowolne źródła i opracowania

Dla EK3 (dokonuje tłumaczenia angielskich tekstów specjalistycznych i źródłowych)

Na ocenę niedostateczną (2) – nie potrafi przetłumaczyć tekstów opracowywanych wspólnie na zajęciach

Na ocenę dostateczną (3) – potrafi przetłumaczyć teksty opracowywane wspólnie na zajęciach Na ocenę dobrą (4) – potrafi samodzielnie przetłumaczyć prostsze źródła i opracowania

Na ocenę bardzo dobrą (5)- potrafi samodzielnie i z poszanowaniem zasad translatoryki przetłumaczyć dowolne źródła i opracowania

Dla EK4 (redaguje tłumaczenia w języku polskim)

Na ocenę niedostateczną (2) – nie potrafi zredagować tekstu zgodnie z zasadami gramatyki i ortografii języka polskiego

Na ocenę dostateczną (3) – potrafi zredagować tekstu zgodnie z zasadami gramatyki i ortografii języka polskiego

Na ocenę dobrą (4) – potrafi zredagować tekstu zgodnie z zasadami gramatyki i ortografii języka polskiego, dba o styl oraz precyzję i słownictwa

Na ocenę bardzo dobrą (5) - potrafi zredagować tekstu zgodnie z zasadami gramatyki i ortografii języka polskiego, dba o styl oraz precyzję i słownictwa; biegle wykorzystuje słownictwo specyficzne dla historyków

Dla EK5 (ma świadomość przydatności języka angielskiego w pracy naukowej)

Na ocenę niedostateczną (2) – nie ma świadomość przydatności języka angielskiego w pracy naukowej

Na ocenę dostateczną (3) – ma świadomość przydatności języka angielskiego w pracy naukowej przypadku braku materiałów w języku polskim

Na ocenę dobrą (4) – ma świadomość przydatności języka angielskiego w pracy naukowej, widzi potrzebę badania źródeł w języku oryginalnym oraz dostępu do najważniejszych opracowań światowych

Na ocenę bardzo dobrą (5)- ma świadomość przydatności języka angielskiego w pracy naukowej, widzi potrzebę badania źródeł w języku oryginalnym oraz dostępu do pełnego wachlarza opracowań światowych

Na ocenę końcową składa się aktywna praca na zajęciach, w tym przygotowanie prezentacji oraz praca zaliczeniowa , która potwierdzi nabyte przez studenta umiejętności.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)