Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia starożytna powszechna (Grecja) - wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-NH-HI-WSPG
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia starożytna powszechna (Grecja) - wykład
Jednostka: Instytut Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Punkty ECTS:

2

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HI1_W02

HI1_W05

HI1_W06

Skrócony opis:

Wykład obejmuje dzieje Grecji od czasów minojskich do hellenistycznych, czyli około 16 wieków historii (XX - IV w. przed Chr.; dzieje Grecji hellenistycznej wchodzą już do osobnego wykładu: "Starożytny Bliski Wschód"). Dotyczy dziejów politycznych, ale także społecznych, kulturowych oraz religijnych starożytnej Grecji.

Literatura:

Podręczniki obowiązkowe:

Bravo Benedetto, Wipszycka Ewa i inn., Historia starożytnych Greków, t. 1–3, Warszawa 1988–1992.

Jaczynowska J., Musiał D., Stępień M., Historia starożytna, Warszawa 1999

Ziółkowski Adam, Historia powszechna. Starożytność. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Wybrana literatura pomocnicza:

Kubiak Z., Piękno i gorycz Europy, Dzieje Greków I Rzymian, Warszawa 2003.

Kulesza R., Wojna peloponeska, Warszawa 2006.

Kulesza R., Maraton, Warszawa 2005.

Martin Th. R., Starożytna Grecja od czasów prehistorycznych do okresu hellenistycznego, Warszawa 1998

Lengauer W., Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, Warszawa 1999.

Vernant J.-P., Człowiek Grecji, Warszawa 2000.

Wipszycka-Bravo E. (red.), Vademecum historyka starożytnej Grecji I Rzymu, t. I - III, Warszawa 1999 – 2001.

Wunderlich H. G., Tajemnica Krety, Dokąd byk porwał Europę, czyli o korzeniach kultury europejskiej, Kraków 2003.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny na koniec semestru

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)