Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Najnowsza historia polityczna Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-BW-HPP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Najnowsza historia polityczna Polski
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:BvXKB49xAOhJbbm61aOMeSSqxJTzfO1wM1plQNrkjc01@thread.tacv2/1645623591069?context=%7B%22Tid%22:%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22,%22Oid%22:%22a0ea4aac-3d53-4a57-84f5-fe42d859e1ce%22%7D
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P1_W02

Skrócony opis:

W takcie wykładów studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi społeczeństwa polskiego i państwa w okresie międzywojennym, po czym przechodzą do spraw polskich w czasie II wojny światowej, następnie poznają kwestie dotyczące okresu Polski Ludowej i III RP.

Pełny opis:

W trakcie wykładów studenci zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

Polskie organizacje i partie polityczne na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w.

Sprawa polska w czasie pierwszej wojny światowej i kształtowanie się granic i systemu politycznego odrodzonego państwa 1918 – 1921.

Okres rządów parlamentarnych w Polsce (1922-1926) i rządów obozu sanacji.

II wojna światowa – polityka okupanta hitlerowskiego i sowieckiego wobec Polski.

Społeczeństwo polskie od okupacją niemiecką i sowiecką oraz Polskie Państwo Podziemne.

Polityka polskich władz na emigracji w czasie wojny i kwestia polska w polityce aliantów.

Formowanie się systemu komunistycznego.

Okres stalinowski w Polsce.

Przemiany październikowe i „mała stabilizacja”.

Dekada E. Gierka i opozycja demokratyczna.

PRL w polityce międzynarodowej i kwestie polskiej emigracji

Czasy pierwszej Solidarności i stan wojenny.

Polska pod rządami W. Jaruzelskiego.

Okrągły stół i kształtowanie się nowego sytemu politycznego. Początki III RP

Polska na przełomie XX i XXI wieku.

Literatura:

Brzoza Czesław, Sowa Andrzej Leon, Historia Polski 1918 -1945, Kraków 2006

Watt Richard, Gorzka chwała. Polska i jej los 1918

Sowa A. L., Historia polityczna Polski 1944-1991, Kraków 2011

Kaczmarek Ryszard, Historia Polski 1914-1989, Warszawa 2010

Dudek A., Historia polityczna Polski, 1989-2005, Kraków 2007

Roszkowski Wojciech, Historia Polski 1914-1945, t.1, Warszawa 2003

Roszkowski Wojciech, Historia Polski 1945-1980, t.2, Warszawa 2003

Roszkowski Wojciech, Historia Polski 1980-2006, t.3, Warszawa 2007

Pajewski Janusz, Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Poznań 2005.

Pajewski Janusz, Budowa drugiej Rzeczypospolitej 1918-1926, Poznań 2007

Paczkowski Andrzej, Pół wieku dziejów Polski 1039

Kemp-Welch Antony, Polska pod rządami komunistów 1944-1989, Kraków 2010

Eisler Jerzy, Zarys dziejów politycznych Polski 1944

Władysław Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski 1864

(1864-1919); t.II ( 1919-1939); t.III (1939-1945)

Chodkiewicz Marek Jan, Żydzi i Polacy 1918

Komunizm, Warszawa 2000

Strzembosz Tomasz, Rzeczypospolita podziemna, Warszawa 2000

Friszke Andrzej, Polska. Losy państwa i narodu 1939

Dudek Antoni, Pierwsze lata III Rzeczypospolitej, Kraków 2002

Dudek Antoni, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce

1988-1990, Kraków 2004

Komunizm w Polsce, praca zbiorowa, Warszawa 2005

Polski wiek XX. Dwudziestolecie, red. Persak K., Machcewicz P. Warszawa 2009

Polski wiek XX. II wojna światowa, red. Persak K., Machcewicz P. Warszawa 2010

Polski wiek XX. PRL od lipca 44 do grudnia 70, red. Persak K., Machcewicz P. Warszawa 2010

Polski wiek XX. PRL od grudnia 70 do czerwca 89, red. Persak K., Machcewicz P. Warszawa 2011

Polski wiek XX. PRL od lipca 44 do grudnia 70, red. Persak K., Machcewicz P. Warszawa 2010

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu zajęć student na dobrym poziomie opisuje i wyjaśnia procesy dziejowe z historii politycznej Polski XX w. Dzięki posiadanej wiedzy historycznej potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusjach dotyczących wydarzeń z przeszłości Polski.

3 ECTS

aktywność studenta - nakład pracy studenta w godz.

udział w wykładzie - 30

konsultacje - 5

napisanie recenzji -15

czas na przestudiowanie lektur -20

przygotowanie do kolokwium - 20

suma godzin - 90; liczba ECTS: 90 godz./30 (25) godz. ≈ 3

Metody i kryteria oceniania:

Wykład problemowy. Egzamin.Student opanował procesy dziejowe i potrafi logicznie analizować wydarzenia z przeszłości:

- na ocenę 2 (ndst..): nie umie wykorzystywać podstawowych informacji i faktów z przeszłości;

- na ocenę 3 (dst.): poprawnie na poziomie dostatecznym potrafi analizować wydarzenia

z najnowszej historii politycznej Polski;

- na ocenę 4 (db.): poprawnie analizuje procesy dziejowe jakie się dokonały w najnowszej historii Polski;

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi poprawnie analizować przedstawione na zajęciach oraz z podręczników wydarzenia i samodzielnie wyciągać wnioski.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)