Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Najnowsza historia polityczna Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-BW-HPP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Najnowsza historia polityczna Polski
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:BvXKB49xAOhJbbm61aOMeSSqxJTzfO1wM1plQNrkjc01@thread.tacv2/1645623591069?context=%7B%22Tid%22:%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22,%22Oid%22:%22a0ea4aac-3d53-4a57-84f5-fe42d859e1ce%22%7D
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W03, K_U01

Skrócony opis:

W takcie wykładów studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi społeczeństwa polskiego i państwa w okresie międzywojennym, po czym przechodzą do spraw polskich w czasie II wojny światowej, następnie poznają kwestie dotyczące okresu Polski Ludowej i III RP.

Pełny opis:

W trakcie wykładów studenci zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

Polskie organizacje i partie polityczne na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w.

Sprawa polska w czasie pierwszej wojny światowej i kształtowanie się granic i systemu politycznego odrodzonego państwa 1918 – 1921.

Okres rządów parlamentarnych w Polsce (1922-1926) i rządów obozu sanacji.

II wojna światowa – polityka okupanta hitlerowskiego i sowieckiego wobec Polski.

Społeczeństwo polskie od okupacją niemiecką i sowiecką oraz Polskie Państwo Podziemne.

Polityka polskich władz na emigracji w czasie wojny i kwestia polska w polityce aliantów.

Formowanie się systemu komunistycznego.

Okres stalinowski w Polsce.

Przemiany październikowe i „mała stabilizacja”.

Dekada E. Gierka i opozycja demokratyczna.

PRL w polityce międzynarodowej i kwestie polskiej emigracji

Czasy pierwszej Solidarności i stan wojenny.

Polska pod rządami W. Jaruzelskiego.

Okrągły stół i kształtowanie się nowego sytemu politycznego. Początki III RP

Polska na przełomie XX i XXI wieku.

Literatura:

Brzoza Czesław, Sowa Andrzej Leon, Historia Polski 1918 -1945, Kraków 2006

Watt Richard, Gorzka chwała. Polska i jej los 1918

Sowa A. L., Historia polityczna Polski 1944-1991, Kraków 2011

Kaczmarek Ryszard, Historia Polski 1914-1989, Warszawa 2010

Dudek A., Historia polityczna Polski, 1989-2005, Kraków 2007

Roszkowski Wojciech, Historia Polski 1914-1945, t.1, Warszawa 2003

Roszkowski Wojciech, Historia Polski 1945-1980, t.2, Warszawa 2003

Roszkowski Wojciech, Historia Polski 1980-2006, t.3, Warszawa 2007

Pajewski Janusz, Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Poznań 2005.

Pajewski Janusz, Budowa drugiej Rzeczypospolitej 1918-1926, Poznań 2007

Paczkowski Andrzej, Pół wieku dziejów Polski 1039

Kemp-Welch Antony, Polska pod rządami komunistów 1944-1989, Kraków 2010

Eisler Jerzy, Zarys dziejów politycznych Polski 1944

Władysław Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski 1864

(1864-1919); t.II ( 1919-1939); t.III (1939-1945)

Chodkiewicz Marek Jan, Żydzi i Polacy 1918

Komunizm, Warszawa 2000

Strzembosz Tomasz, Rzeczypospolita podziemna, Warszawa 2000

Friszke Andrzej, Polska. Losy państwa i narodu 1939

Dudek Antoni, Pierwsze lata III Rzeczypospolitej, Kraków 2002

Dudek Antoni, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce

1988-1990, Kraków 2004

Komunizm w Polsce, praca zbiorowa, Warszawa 2005

Polski wiek XX. Dwudziestolecie, red. Persak K., Machcewicz P. Warszawa 2009

Polski wiek XX. II wojna światowa, red. Persak K., Machcewicz P. Warszawa 2010

Polski wiek XX. PRL od lipca 44 do grudnia 70, red. Persak K., Machcewicz P. Warszawa 2010

Polski wiek XX. PRL od grudnia 70 do czerwca 89, red. Persak K., Machcewicz P. Warszawa 2011

Polski wiek XX. PRL od lipca 44 do grudnia 70, red. Persak K., Machcewicz P. Warszawa 2010

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu zajęć student na dobrym poziomie opisuje i wyjaśnia procesy dziejowe z historii politycznej Polski XX w. Dzięki posiadanej wiedzy historycznej potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusjach dotyczących wydarzeń z przeszłości Polski.

3 ECTS

aktywność studenta - nakład pracy studenta w godz.

udział w wykładzie - 30

konsultacje - 5

napisanie recenzji -15

czas na przestudiowanie lektur -20

przygotowanie do kolokwium - 20

suma godzin - 90; liczba ECTS: 90 godz./30 (25) godz. ≈ 3

Metody i kryteria oceniania:

Wykład problemowy. Egzamin.Student opanował procesy dziejowe i potrafi logicznie analizować wydarzenia z przeszłości:

- na ocenę 2 (ndst..): nie umie wykorzystywać podstawowych informacji i faktów z przeszłości;

- na ocenę 3 (dst.): poprawnie na poziomie dostatecznym potrafi analizować wydarzenia

z najnowszej historii politycznej Polski;

- na ocenę 4 (db.): poprawnie analizuje procesy dziejowe jakie się dokonały w najnowszej historii Polski;

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi poprawnie analizować przedstawione na zajęciach oraz z podręczników wydarzenia i samodzielnie wyciągać wnioski.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Zamiatała
Prowadzący grup: Dominik Zamiatała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W czasie zajęć będzie przeprowadzana analiza wydarzeń politycznych, jakie miały miejsce w Polsce od czasów II wojny światowej poprzez okres rządów partii komunistycznej, aż do początków XXI wieku.

Pełny opis:

W trakcie wykładów studenci zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

Kwestie społeczno-polityczne w Polsce w okresie międzywojennym.

Polska i Polacy w czasie II wojna światowej.

Formowanie się systemu komunistycznego.

Opozycja i opór społeczny.

Okres stalinowski w Polsce.

Przemiany październikowe i „mała stabilizacja”.

Relacje państwo-Kościół

Dekada E. Gierka

Opozycja demokratyczna.

PRL w polityce międzynarodowej i kwestie polskiej emigracji

Czasy pierwszej Solidarności i stan wojenny.

Polska pod rządami W. Jaruzelskiego.

Okrągły stół i kształtowanie się nowego sytemu politycznego. Transformacja ustrojowa i początki III RP

Polityka wewnętrzna i zagraniczna III RP

Polska na przełomie XX i XXI wieku.

Literatura:

Brzoza Czesław, Sowa Andrzej Leon, Historia Polski 1918 -1945, Kraków 2006

Sowa A. L., Historia polityczna Polski 1944-1991, Kraków 2011

Kaczmarek Ryszard, Historia Polski 1914-1989, Warszawa 2010

Dudek A., Historia polityczna Polski, 1989-2015, Kraków 2016

Roszkowski Wojciech, Historia Polski 1914-1945, t.1, Warszawa 2003

Roszkowski Wojciech, Historia Polski 1945-1980, t.2, Warszawa 2003

Roszkowski Wojciech, Historia Polski 1980-2006, t.3, Warszawa 2007

Pajewski Janusz, Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Poznań 2005.

Pajewski Janusz, Budowa drugiej Rzeczypospolitej 1918-1926, Poznań 2007.

Paczkowski Andrzej, Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 1995

Kemp-Welch Antony, Polska pod rządami komunistów 1944-1989, Kraków 2010

Chodkiewicz Marek Jan, Żydzi i Polacy 1918-1955. Współistnienie-zagłada-komunizm, Warszawa 2000.

Strzembosz Tomasz, Rzeczypospolita podziemna, Warszawa 2000

Friszke Andrzej, Polska. Losy państwa i narodu 1939

Dudek Antoni, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Kraków 2004

Komunizm w Polsce, praca zbiorowa, Warszawa 2005

Polski wiek XX. Dwudziestolecie, red. Persak K., Machcewicz P. Warszawa 2009.

Polski wiek XX. II wojna światowa, red. Persak K., Machcewicz P. Warszawa 2010

Polski wiek XX. PRL od lipca 44 do grudnia 70, red. Persak K., Machcewicz P. Warszawa 2010

Polski wiek XX. PRL od grudnia 70 do czerwca 89, red. Persak K., Machcewicz P. Warszawa 2011

Polski wiek XX. PRL od lipca 44 do grudnia 70, red. Persak K., Machcewicz P. Warszawa 2010

Jarosz D., Polacy a stalinizm 1948-1956, Warszawa 2000.

Kumoś Z., Geneza satelickiego systemu władzy w Polsce 1941-1948, Warszawa 2001

Kamiński Ł, Polacy wobec nowej rzeczywistości 1944-1948, Toruń 2000.

Terlecki R., Miecz i tarcza komunizmu. Historia bezpieczeństwa w Polsce 1944-1990, Kraków 2007

Wymagania wstępne:

Do wykładu wymagana jest znajomość podstawowych faktów z historii Polski.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:BvXKB49xAOhJbbm61aOMeSSqxJTzfO1wM1plQNrkjc01@thread.tacv2/1645623591069?context=%7B%22Tid%22:%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22,%22Oid%22:%22a0ea4aac-3d53-4a57-84f5-fe42d859e1ce%22%7D

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)