Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-EU-ETYKA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W08, K_W011, KU_08, K_K06

Wymagania wstępne:

Umiejętność logicznego myślenia. Minimalna wrażliwość moralna. Podstawowa wiedza z zakresu filozofii.

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy

Cele przedmiotu: Zdobycie podstawowej wiedzy teoretyczno-praktycznej z zakresu etyki. W trakcie zajęć student zdobywa teoretyczną wiedzę na temat istoty etyki jako samodzielnej dyscypliny naukowej oraz na temat umiejętności podejmowania moralnie dobrych i słusznych decyzji życiowych a także etycznej analizy zjawisk społecznych i politycznych.

Wymagania wstępne:

Pełny opis:

Zajęcia składają z 3 zasadniczych części z których każda trwa około 10 godzin wykładowych.

Część pierwsza poświęcona jest prezentacji etyki jako nauki. Omawia naukowy status etyki a więc cel i metody jej badań. Opisuje relacje między etyką a etosem, moralnością i metaetyką. Przybliża elementy oceny moralnej czynu (intencje, skutki, okoliczności, etc). Wskazuje podstawowe nurty etyczne Europy: deontonomizm, teleologizm, personalimz, egzystencjalizm, utylitaryzm.

Część druga wskazuje słuchaczom (studentom politologii) podstawy etyki społecznej i politycznej. W jej trakcie przedstawiane są główne nurty etyki politycznej: podejście moralistyczne, real politik i instytucjonalne. Przywołana jest koncepcja etyki politycznej B. Sutora jak o etyki cnót i instytucji.

Ostatnia trzecia część wykładu poświęcona jest identyfikacji najważniejszych historycznych źródeł wrażliwości etycznej w Europie, od starożytnej Grecji p o czasy współczesne.

Literatura:

Andersen S., Wprowadzenie do etyki, Warszawa 2003.

Bocheński J., Dzieła zebrane. Etyka, t. 5, Kraków 1995.

Bourke V.J., Historia etyki, Toruń 1994.

Brandt R.B., Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, Warszawa 1996.

Hartman J., Woleński J., Wiedza o etyce, Warszawa 2008.

Kalita Z. (red.), Etyka. Antologia tekstów, Wrocław 1995.

Lazari Pawłowska I., Etyka. Pisma wybrane, Wrocław 1992.

MacIntyre A., Krótka historia etyki, Warszawa 2000.

R. Spaemann, Szczęść a życzliwość. Esej o etyce, Lublin 1997.

R. Spaemann, Podstawowe pojęcia moralne, Lublin 2000.

Spaemann R., Osoby. O różnicy miedzy czymś a kimś, Warszawa 2001.

E. Picker, Godnosć człowieka a życie ludzkie, Warszawa 2007.

Ricken F., Etyka ogólna, Kęty 2001.

Singer P. (red.), Przewodnik po etyce, Warszawa 1998.

Styczeń T., Marecki J., ABC etyki, Lublin 1996.

Szawarski Z., Rozmowy o etyce, Warszawa 1987.

Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Kraków 2002.

Wojtyła K., Elementarz etyczny, Wrocław 1982.

A. MacIntyre, Etyka i polityka, Warszawa 2009.

A. MacItyre, Dziedzictwo cnoty, Warszawa 1996.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK1 - posiada podstawową wiedzę teoretyczną wiedzę na temat istoty etyki jako samodzielnej dyscypliny naukowej

EK2 - zna i rozumie kluczowe pojęcia etyczne oraz ma wiedzę o normach etycznych, prawnych i politycznych

Umiejętności:

EK3 - potrafi wyjaśnić oraz uzasadnić istotę moralnie dobrych i słusznych decyzji w pracy zawodowej

EK4 - umie zastosować przyjęty system aksjonormatywny do rozpoznawania i oceny analizowanych zjawisk społeczno-politycznych

Kompetencje społeczne:

EK5 - ma świadomość znaczenia postawy etycznej i profesjonalizmu w trakcie wykonywania pracy jak i działalności publicznej

Opis ECTS:

udział w zajęciach - 30 godzin

zapoznanie się z lekturami przedmiotowymi - 15 godzin

przygotowanie do egzaminu - 15 godzin

łącznie 60 godzin/30 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Egzamin ustny stacjonarny lub online. Pytania dotyczące treści wykładu. Jedno- sprawdzające wiedzy teoretyczną. Drugie - sprawdzające umiejętność jej aplikacji.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)