Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowa polityka ludnościowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-MPL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowa polityka ludnościowa
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W02, K_W14, K_U02

K_W04, K_U05, K_K06

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z mechanizmami polityki ludnościowej, jej przygotowaniem i uzgadnianiem na forum międzynarodowym (oenzetowskie konferencje ludnościowe i społeczne) oraz z trudnościami ideologicznymi w uzyskaniu konsensusu, a następnie wprowadzaniem tych uzgodnień w życie. Powyższa wiedza może być wykorzystana przez absolwentów podejmujących pracę w instytucjach kształtujących politykę ludnościową oraz mających do czynienia bezpośrednio lub pośrednio ze skutkami procesów ludnościowych.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Pojęcie i cele polityki ludnościowej

2. Polityka ludnościowa w ZSRR i krajach socjalistycznych

3. Polityka ludnościowa w Indiach

4. Polityka „jednego dziecka” w Chinach

5. Oenzetowska konferencja ludnościowa w Bukareszcie (1974)

6. Konferencja ludnościowa w Meksyku (1984)

7. Międzynarodowa Konferencja Ludność i Rozwój w Kairze (1994)

8. Konferencja Środowisko i Rozwój (Rio de Janeiro - 1992 i Johannesburg - 2002)

9. Światowy Szczyt na temat Rozwoju Społecznego (Kopenhaga 1995)

10. Czwarta Światowa Konferencja Narodów Zjednoczonych na temat Kobiet w Pekinie (1995)

11. Druga Konferencja ONZ dotycząca Osiedli Ludzkich Habitat II w Stambule (1996)

12. Światowy Szczyt Żywnościowy w Rzymie (1996 i 2001)

13. Współczesne wyzwania stojące przed polityką ludnościową w wymiarze globalnym

14. Polityka ludnościowa w krajach UE

15. Polityka ludnościowa w warunkach transformacji ustrojowej w Polsce

Literatura:

1. J.Balicki, E.Frątczak, Ch.B.Nam, Przemiany ludnościowe. Fakty – interpretacje – opinie. Mechanizmy przemian ludnościowych. Globalna polityka ludnościowa, IP, Wyd. UKSW, Warszawa 2007 (wyd. drugie).

2. B.Balcerzak-Paradowska, Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, IPiSS Warszawa 2004.

3. B.Balcerzak–Paradowska B., Rola Państwa w kształtowaniu polityki rodzinnej w Polsce w okresie transformacji, w: Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce, red. D Graniewska, Warszawa 2004, s. 253-270.

4. Raporty Rządowej Rady Ludnościowej.

5. Konferencja w Bukareszcie. Światowy Ludnościowy Plan Działania, „Biuletyn Rządowej Komisji Ludnościowej” 1985 nr 38, s. 18-58.

6. Meksykańska Deklaracja nt. Ludności i Rozwoju, „Biuletyn Rządowej Komisji Ludnościowej” 1985 nr 38, s. 59-120.

7. Całościowy przegląd i ocena wprowadzenia Programu działania Międzynarodowej Konferencji Ludność i Rozwój, „Biuletyn Rządowej Rady Ludnościowej” 2001 nr 46, s. 38-40.

8. M. Livi-Bacci, A Concise History of World Population, Bleckwell Publishing, Malden USA, Oxford UK 2007.

9. World Population Policies, Economic and Social Affairs, UN New York 2009.

10. J. Seager, The Atlas of Women in the World, Eartscan, Brighton 2009.

11. T. Dyson, Population and Development. The Demographic Transition, Zed Books, London, New York 2010.

12. D. L. Poston, L. F. Bouvier, Population and Society. An Introduction to Demography, Cambridge University Press, New York 2010.

13. K. Dzienio, M.Latuch, Polityka ludnościowa europejskich krajów socjalistycznych, Warszawa 1983.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

P1_W02 Ma wiedzę na temat uwarunkowań życia politycznego (w wymiarze historycznym i współczesnym) tj. uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, kulturowych i innych.

P1_W013 Ma podstawową wiedzę o instytucjach funkcjonujących w dziedzinie życia społecznego pozostającej w zainteresowaniu kierunku i ich otoczeniu.

P1_U02 Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk politycznych. Potrafi interpretować procesy i zjawiska polityczne w kontekście ekonomicznym, społecznym i kulturowym.

P1_K02 Jest przygotowany do uczestnictwa w życiu publicznym, posiada doświadczenia w pracy zespołowej oraz przyjmowaniu różnych ról w grupie. Potrafi wykazywać się przedsiębiorczością w działaniu.

Wiedza

K_W02 - Posiada wiedzę o międzynarodowej polityce ludnościowej oraz o zasadach jej tworzenia i funkcjonowania Jest to wiedza odnosząca się zarówno do Polski, jak i Europy oraz świata.

K_W14 - Ma podstawową wiedzę o instytucjach funkcjonujących w dziedzinie życia społecznego oraz w zakresie międzynarodowej polityki ludnościowej.

K_W04 - Ma podstawową wiedzę o stosunkach międzynarodowych w wymiarze politycznym, prawnym, gospodarczym i kulturalnym, w tym także w zakresie międzynarodowej polityki ludnościowej, jak również nt. organizacji międzynarodowych zajmujących się polityką ludnościową.

Umiejętności

K_U02 - Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk w zakresie polityki ludnościowej. Potrafi interpretować procesy i zjawiska polityczne w kontekście ekonomicznym, społecznym, kulturowym oraz demograficznym.

K_U05 - Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do analizowania i interpretacji konkretnych procesów i zjawisk kulturowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i demograficznych występujących w Europie.

Kompetencje społeczne

K_K06 - Jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym organach administracji publicznej, partii politycznych oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych zajmujących się polityką ludnościową.

K_K06 - Ma świadomość znaczenia postawy etycznej i profesjonalizmu w trakcie wykonywania pracy jak i działalności publicznej.

Opis ECTS:

- udział w wykładzie 30 godz.

- lektura 20 godz.

- przygotowanie do egzaminu 40 godz.

- ECTS 90 godz.; = 3 punkty

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest otrzymanie pozytywnej oceny z dwóch kolokwiów .

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)