Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Działalność wywiadu PRL na przykładzie Watykanu (1962-1978)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-POZ-BW-DWPRLnpW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Działalność wywiadu PRL na przykładzie Watykanu (1962-1978)
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

1/ Miejsce wywiadu PRL w systemie Bloku Wschodniego

2/ Organizacja i struktura wywiadu komunistycznego w Watykanie

3/ Założenia i cele działalności na „odcinku watykańskim”

4/ Metody pracy operacyjnej

5/ Źródła informacji wywiadowczych- charakterystyka

6/ Dziennikarze polscy i zagraniczni jako źródła informacji

7/ Relacje polskich duchownych z wywiadem MSW

8/ Operacje wywiadu nielegalnego

9/ Inspiracja i dezinformacja jako metody działania

10/ Rola prognostyczna wywiadu na przykładzie śledzenia kariery kard. Karola Wojtyły

11/ Wnioski dot. funkcjonowania wywiadu komunistycznego na przykładzie Watykanu

Pełny opis:

1/ Miejsce wywiadu PRL w systemie Bloku Wschodniego

2/ Organizacja i struktura wywiadu komunistycznego w Watykanie

3/ Założenia i cele działalności na „odcinku watykańskim”

4/ Metody pracy operacyjnej

5/ Źródła informacji wywiadowczych- charakterystyka

6/ Dziennikarze polscy i zagraniczni jako źródła informacji

7/ Relacje polskich duchownych z wywiadem MSW

8/ Operacje wywiadu nielegalnego

9/ Inspiracja i dezinformacja jako metody działania

10/ Rola prognostyczna wywiadu na przykładzie śledzenia kariery kard. Karola Wojtyły

11/ Wnioski dot. funkcjonowania wywiadu komunistycznego na przykładzie Watykanu

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Spis zalecanych lektur:

W. Bagieński, Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945-1961, t. 1-2, Warszawa 2017.

W. Bagieński, Wywiad PRL w Rzymie, „Biuletyn IPN”, nr 1-2 (134-135), styczeń-luty 2017.

W. Bułhak, Wywiad PRL a Watykan 1962-1978, Warszawa 2019.

W. Bułhak, Zdrada za Spiżową Bramą? Rekonstrukcja podstawowej sieci informacyjnej wywiadu MSW PRL w Watykanie w latach kształtowania się polityki wschodniej Stolicy Apostolskiej (1962-1978), „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2014 nr 1 (23).

W. Bułhak, P. Pleskot, Szpiedzy PRL-u, Kraków 2014.

P. Raina, Cele polityki władz PRL wobec Watykanu. Tajne dokumenty 1967-1989, Warszawa 2001.

W. Kucharski, Komuniści i Watykan, Polityka komunistycznej Polski wobec Stolicy Apostoslkiej 1945-1974, Warszawa 2019.

Czekiści: organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego 1944–1989, red. K. Persak, Ł. Kamiński, Warszawa 2010.

S. Bottoni, „Mozart”, Węgry i Watykan 1962-1964. Akta wywiadu jako źródło historyczne, „Pamięć i Sprawiedliwość”, nr. 1(23), 2014.

Dla zainteresowanych

S. Cenckiewicz, Długie ramie Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943-1990 (wprowadzenie do syntezy), Poznań 2011.

Z. Siemiątkowski, Wywiad a władza. Wywiad cywilny w systemie sprawowania władzy politycznej PRL, Warszawa 2009.

Sobór oczami polskich komunistów. Sobór Watykański II w świetle dokumentów MSW i MSZ, red. W. Kucharski, D. Misiejuk, Warszawa 2017.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia jakie nabędzie student po zaliczeniu przedmiotu w zakresie:

wiedzy: szeroka wiedza dot. historii najnowszej w zakresie wywiadu

umiejętności: analizowanie problemów społecznych i problematyki bezpieczeństwa

kompetencji społecznych: myślenie przyczynowo-skutkowe

Kryteria oceniania (Określenie poziomu osiągnięcia - wg skali ocen - założonych dla

przedmiotu efektów kształcenia; opis składowych oceny końcowej):

Zajęcia kończą się kolokwium, na którym ocenie będzie poddane opanowanie przez studenta

wiedzy na temat wywiadu komunistycznego oraz czy potrafi on je logicznie analizować:

- na ocenę 2 (ndst..): nie umie wykorzystywać podstawowych informacji i faktów z przeszłości;

- na ocenę 3 (dst.): na poziomie dostatecznym umie analizować wydarzenia z przeszłości;

- na ocenę 4 (db.): poprawnie analizuje procesy historyczne i odczytuję sposoby działalności wywiadu

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi właściwie analizować przedstawione na zajęciach oraz z podręczników wydarzenia i samodzielnie wyciągać wnioski.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład 3, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Łatka
Prowadzący grup: Rafał Łatka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład 3 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.