Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia instytucji państwowych do XIX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-POZ-BW-HIPdXIXw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia instytucji państwowych do XIX wieku
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW2_W04, BW2_W05, BW2_W07, BW2_U03, BW2_U06, BW2_K03

Skrócony opis:

Wykład pt. Historia instytucji państwowych do XIX wieku ma na celu zapoznanie studentów z najważniejszymi problemami rozwoju historycznego systemów państwowych i politycznych w Europie (i szerzej w świecie zachodnim) oraz przygotować studentów do analizy polityki europejskiej z perspektywy historycznej analizy instytucjonalnej. Zajęcia przygotują studentów do poznawania rozwoju instytucji państwowych w epoce nowoczesnej (XIX-XXI w.) w ramach kolejnych przedmiotów studiów.

Pełny opis:

Wykład pt. Historia instytucji państwowych do XIX wieku ma na celu zapoznanie studentów z najważniejszymi problemami rozwoju historycznego systemów państwowych i politycznych w Europie (i szerzej w świecie zachodnim) oraz przygotować studentów do analizy polityki europejskiej z perspektywy historycznej analizy instytucjonalnej. Zajęcia przygotują studentów do poznawania rozwoju instytucji państwowych w epoce nowoczesnej (XIX-XXI w.) w ramach kolejnych przedmiotów studiów.

Ponadto, jeżeli wyposażenie sali wykładowej będzie to umożliwiać, zajęcia oparte o lekturę tekstów zostaną uzupełnione zajęciami opartymi o materiały audiowizualne (filmy fabularne i dokumentalne).

Szacunkowa, całkowita liczba godzin, które student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się:

• Udział w zajęciach: 12 godz.

• Przygotowanie do zajęć: 28 godz.

• Przygotowanie do zaliczenia końcowego: 10 godz.

Razem: 50 godz.

Literatura:

J. Baszkiewicz, Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 2001.

M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, różne wyd.

J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, różne wyd.

M. Kallas, Historia ustroju Polski X-XX w., różne wyd.

A. Ajnenkiel, Polskie konstytucje, Warszawa 2001.

Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, red. Marian Józef Ptak, Marek Kinstler, wyd. III, Wrocaw 1999) lub wydanie późniejsze).

Historia ustroju i prawa w Polsce 1918-1989. Wybór źródeł, red. Stanisław Rogowski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Historia administracji w Polsce 1764-1989. Wybór źródeł, red. A. Bereza i inni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

BW2_W04, BW2_W05, BW2_W07, BW2_U03, BW2_U06, BW2_K03

Metody i kryteria oceniania:

Składowe zaliczenia przedmiotu:

• Obowiązkowa obecność podczas zajęć (dopuszczalna jedna nieobecność w semestrze).

• Ocena ciągła oparta o aktywny udział studenta w zajęciach: 0-4 pkt., tj. 1 pkt. na zajęciach. Punkty te są dodawane do wyniku egzaminu pisemnego, w wyniku w przypadku, gdy student nie uzyska ich maksymalnej wysokości na podstawie samego egzaminu. Mają charakter pomocniczy (dodatkowy) i nie zwiększają ogólnej sumy punktów możliwych do zdobycia.

• Zaliczenie oceniane w formie pisemnej: 0-20 pkt.

Łącznie: 20 pkt. (w tym ewentualne 0-4 pkt. za aktywny udział studenta w zajęciach)

Skala ocen końcowych (w pkt):

19-20 – bardzo dobry

17-18 – dobry plus

15-16 – dobry

13-14 – dostateczny plus

11-12 – dostateczny

0-10 – niedostateczny

Pisemne zaliczenie końcowe będzie oparte o pytania otwarte o charakterze porównawczym.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład 3, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Jajecznik
Prowadzący grup: Konrad Jajecznik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład 3 - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.