Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań nad bezpieczeństwem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-POZ-BW-MBnB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań nad bezpieczeństwem
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW2_W02, BW2_W12

BW2_U01, BW2_U02, BW2_U08

BW2_K03, BW2_K05

Skrócony opis:

Ćwiczeniowy charakter zajęć ma umożliwić weryfikację wiedzy dotychczas uzyskanej przez studentów, wykazanie ewentualnych deficytów w tym zakresie oraz wyrównanie poziomu. Następnym celem zajęć jest przedstawienie na poziomie zaawansowanym zagadnień dotyczących badań w naukach społecznych oraz w odniesieniu do tych założeń - problematyki badań w naukach o bezpieczeństwie oraz sposobów realizacji badań.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do problematyki badań społecznych i badań nad bezpieczeństwem.

2. Przedmiot poznania w naukach społecznych.

3. Modelowe ujęcie struktury bezpieczeństwa - uwarunkowania i elementy konstruujące, cz. 1.

4. Modelowe ujęcie struktury bezpieczeństwa - uwarunkowania i elementy konstruujące, cz. 2.

5. Konceptualizacja i wybór metody badawczej, cz. 1.

6. Konceptualizacja i wybór metody badawczej, cz. 2.

7. Realizacja procesu badawczego.

8. Opracowanie wyników oraz weryfikacja poprawności przeprowadzonych badań.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Babbie E., Podstawy badań społecznych, przekł. W. Betkiewicz, M, Bucholc, P. Gadomski, J. Haman, A. Jasiewicz-Betkiewicz, A. Kloskowska-Dudzińska, M. Kowalski, M. Mozga-Górecka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

2. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, przekł. E. Hornowska, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001.

4. Kitler W., Kośmider T. (red.), Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa 2015.

5. Pieter J., Praca naukowa, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1960.

6. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, „Śląsk”, Katowice 1999.

7. Wolanin J., Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli. Ochrona ludności na czas pokoju, Danmar, Warszawa 2005.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Analiza informacji w działaniu, K. Liedel, P. Piasecka, T.R. Aleksandrowicz (red.), Difin, Warszawa 2012.

2. Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem, K. Liedel, P. Piasecka, T.R. Aleksandrowicz (red.), Difin, Warszawa 2013.

3. Angrosino M., Badania etnograficzne i obserwacyjne, przekł. M. Brzozowska-Brywczyńska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

4. Banks M., Materiały wizualne w badaniach jakościowych, przekł. P. Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

5. Borodako K., Foresight w zarządzaniu strategicznym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.

6. Gębski B., Wprowadzenie do metodologii badań społecznych. Problemy konstruowania modeli jakościowych badanych zjawisk, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 2008.

7. Gryz J., Zarys podstaw teorii bezpieczeństwa, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2010.

8. Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie. Paradygmat. Wiedza. Demarkacja, K. Raczkowski, K. Żukrowska, M. Żuber (red.), Difin, Warszawa 2013.

9. Jemioło T., Dawidczyk A. Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2008.

10. Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2011.

11. Korzeniowski R., Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa narodowego, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, Białystok 2014.

12. Liedel K., Piasecka P., Aleksandrowicz T.R., Analiza informacji. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2012.

13. Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo 2010. Tom I, P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda (red.), Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2010.

14. Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Tom III, P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda (red.), Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2012.

15. Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Tom IV, P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda (red.), Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2012.

16. Miles M.B., Huberman M.A., Analiza danych jakościowych, przekł. S. Zabielski, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2000.

17. Nowak S., Metodologia badań socjologicznych. Zagadnienia ogólne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.

18. Silverman D., Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, przekł. M. Głowacka-Grajper, J. Ostrowska, wprowadzenie K. T. Konecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

19. Studia bezpieczeństwa, P.D. Williams (red.), przekł. W. Nowicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

20. Sułek A., Eksperyment w badaniach społecznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.

21. Sułek A., Ogród metodologii socjologicznej, Scholar, Warszawa 2002.

22. Zarządzanie bezpieczeństwem. Metody i techniki, K. Raczkowski, Ł. Sułkowski (red.), Difin, Warszawa 2014.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efektem zajęć jest pogłębienie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw prowadzenia badań w naukach o bezpieczeństwie, w tym uzyskanie złożonej wiedzy w zakresie uwarunkowań i możliwości badania problematyki bezpieczeństwa, projektowania badań, metod stosowanych w badaniach oraz praktycznego ich zastosowania, specjalistycznych narzędzi wykorzystywanych w badaniach z obszaru nauk o bezpieczeństwie oraz kontroli poprawności uzyskanych wyników.

PUNKTY ECTS: 5

Udział w ćwiczeniach - 24 godz.

Lektura tekstów i samodzielne przygotowanie zadań - 36 godz.

Przygotowanie do kolokwium - 60 godz.

Suma godzin: [125 / 30 (25) = 5]

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie ćwiczeń składają się następujące elementy:

1. obecność podczas zajęć

2. przygotowanie do zajęć,

3. pisemne kolokwium z tekstów analizowanych podczas zajęć,

Obowiązkowe są obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach - zgodnie z planem pracy wytyczonym przez prowadzącego. Dopuszczalne są trzy nieobecności w semestrze. Nieobecność studenta podczas zajęć nie zwalnia z obowiązku terminowego rozliczenia wyznaczonych do realizacji zadań.

Nieobecność na więcej niż trzech zajęciach ćwiczeniowych skutkuje otrzymaniem punktacji ujemnej - 0,5 za każdą nieobecność powyżej trzech przewidzianych w warunkach zaliczenia. Punktacja ujemna odejmowana jest od końcowego wyniku.

Dwukrotne nieprzygotowanie do zajęć skutkuje otrzymaniem punktacji ujemnej - 0,5. Punktacja ujemna odejmowana jest od końcowego wyniku.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.