Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przestępczość gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-POZ-BW-PGosp Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przestępczość gospodarcza
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW2_W01 BW2_W03 BW2_W07 BW2_W10 BW2_U04 BW2_U05

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie wybranych przejawów przestępczości gospodarczej w kontekście ich wpływu na bezpieczeństwo gospodarcze państwa. Tematyka pierwszej części zajęć będzie koncentrować się wokół kwestii związanych ze zjawiskiem prania pieniędzy oraz sposobów przeciwdziałania odnośnemu procederowi na szczeblu krajowym i międzynarodowym. W części drugiej omówione zostaną inne przejawy przestępczości gospodarczej

Pełny opis:

CZĘŚĆ I. Pranie pieniędzy

1. Definicja i uwarunkowania prania pieniędzy

2. Źródła i skutki prania pieniędzy

3. Etapy i metody prania pieniędzy

CZĘŚĆ II.

1. Definicja przestępstwa gospodarczego, przestępczości gospodarczej.

2. Cechy przestępczości gospodarczej.

3. Charakterystyka wybranej przestępczości gospodarczej np.:

-przestępczość w bankowości (przestępstwa związane z wykorzystaniem kart płatniczych),

-przestępstwa komputerowe (w tym przestępstwa w cyberprzestrzeni),

-przestępstwa na rynku kapitałowym,

-przestępstwa związane z ubezpieczeniami,

-przestępstwa podatkowe i celne (m.in. puste faktury),

-przestępstwa przeciwko własności intelektualnej,

-przestępstwa związane z zamówieniami publicznymi,

-przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu.

4. Środki i metody stosowane przez organy ścigania w procesie wykrywczym przestępczości gospodarczej

5. Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020

6. Statystyczny wymiar przestępczości gospodarczej

7. Przestępczość gospodarcza azjatyckich zorganizowanych grup przestępczych

Literatura:

Literatura podstawowa

Ustawa z dn. 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML)

Dyrektywa PE i Rady 2018/843 z dn. 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (AMLD IV) z późn. zm.

Chodnicka P., Pranie pieniędzy. Regulacje i ryzyko sektora bankowego, Warszawa 2015

Jasiński W., Przeciw szarej strefie, Warszawa 2007

Woźniakowska-Fajst D. i in., Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Warszawa 2013

Mazur M., Penalizacja prania pieniędzy, Warszawa 2014

Chodziński D., Pranie pieniędzy jako jedna z form działania zorganizowanych grup przestępczych, Legionowo 2012

Wojtaszek M., Pranie pieniędzy, Warszawa 2002

Siejczuk P., Problematyka prania brudnych pieniędzy w regulacjach prawnomiędzynarodowych, europejskich i krajowych, „Bezpieczeństwo narodowe”, nr III-IV/2012, s. 199-223

Literatura dodatkowa

Łabuz P., Malinowska I., Michalski M., Safjański T. (red.), Przestępczość gospodarcza. Zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i metody działania sprawców, Warszawa 2017

Hryniewicka M., Pranie brudnych pieniędzy jako przykład przestępstwa gospodarczego, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny”, zeszyt 4/2014, s. 317-333

Sawicka J., Marcinkowska E., Stronczek A., Ujawnianie przestępstw prania pieniędzy przez pracowników zawodów księgowych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Nr 345/2017, s. 85-97

Skorupka J., Pojęcie „brudnych pieniędzy” w prawie karnym, „Prokuratura i Prawo”, nr 11/2006, s. 34-48

Pływaczewski E., Pranie brudnych pieniędzy nowym wyzwaniem dla systemu ekonomiczno-finansowego w Polsce [w:] Proceder prania brudnych pieniędzy. Studia i materiały, Toruń 1993

Kutera M., Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, Warszawa 2008

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada wiedzę na temat:

- specyfiki wybranych obszarów przestępczości gospodarczej

- wpływu procederu prania pieniędzy na bezpieczeństwo gospodarki narodowej

Student potrafi:

- wskazać podstawowe formy prania pieniędzy

- przedstawić warunki rozwoju procederu prania pieniędzy oraz sposoby jego zwalczania

Student rozumie:

- wpływ prania pieniędzy na ograniczenie bezpieczeństwa państwa

- rolę procesów gospodarczych w rozwoju przestępczości zorganizowanej

Opis ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach - 12 godz.

Przygotowanie do zajęć - 30 godz.

Przygotowanie do zaliczenia - 33 godz.

Łącznie: 75 godz. / 25 = 3 pkt

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa uzależniona od łącznej liczby zdobytych punktów:

- część I: 25 pkt (egzamin pisemny testowy)

- część II: 25 pkt (egzamin pisemny - test + pytania otwarte)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kaczmarczyk, Dariusz Trojszczak
Prowadzący grup: Łukasz Kaczmarczyk, Dariusz Trojszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.