Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-POZ-BW-PKar Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie karne
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW2_W01, BW2_W07, BW2_U07

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

podstawowy:

Cele przedmiotu:

Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia postępowania karnego. Znajomość systemu organów sądowych i organów ścigania. Znajomość ogólnych zasad i reguł postępowania karnego. Zapoznanie się z polskim modelem procesu karnego. Zapoznanie się z regułami dowodzenia w procesie karnym. Umiejętność wskazania i posługiwania się aktami prawnymi regulującymi procedurę karną.

Wymagania wstępne:

znajomość ogólnych zasad prawa, podstawowa znajomość terminologii prawniczej oraz systemu organów państwa, podstawowa znajomość prawa karnego, umiejętność posługiwania się aktami prawnymi.

Pełny opis:

Najważniejsze zagadnienia omawiane na wykładzie:

1.Wprowadzenie do przedmiotu. Pojęcie, funkcje i cele postępowania karnego. Miejsce postępowania karnego w systemie prawa.

2. Źródła prawa karnego procesowego.

3. Przedmiot procesu karnego.

4. Organy procesowe. Sądy i ich właściwość. Organy ścigania.

5. Strony i uczestnicy procesy karnego.

6. Tryby i stadia procesu karnego.

7. Naczelne zasady procesowe.

8. Przesłanki warunkujące proces karny.

9. Właściwość sądu, skład, wyłączenie sędziego.

10. Pojęcie i podział czynności procesowych.

11. Prawo dowodowe. Definicja dowodu i poszlaki, rodzaje dowodów, dopuszczalność dowodów, zakazy dowodowe, źródła i środki dowodowe.

12. Środki przymusu (zatrzymanie i środki zapobiegawcze).

13.Postępowanie przygotowawcze. Charakter, rola i formy postępowania przygotowawczego. Postępowanie sprawdzające oraz w niezbędnym zakresie. Postępowanie In rem i In personam. Sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego i decyzje w tym przedmiocie.

14. Postępowanie przed sądem I instancji. Przygotowanie do rozprawy, przebieg rozprawy, wyrokowanie. Tryby konsensualne.

15. Postępowanie odwoławcze. Środki zaskarżenia i środki odwoławcze. Model postępowania odwoławczego. Reguły i przyczyny odwoławcze.

16. Postępowania szczególne.

17. Nadzwyczajne środki zaskarżenia (kasacja i wznowienie postępowania).

18. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia.

19. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych (przejęcie i przekazanie ścigania karnego, Europejski nakaz Aresztowania).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

T. Grzegorczyk, J.Tylman, Polskie Postępowanie Karne, Warszawa 2014r.,

Ustawa z dnia 06.06.1997r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997r., Nr 89, poz. 555 z pózn zm.)

Literatura uzupełniająca:

S. Waltoś, P. Hofmański, Proces Karny, Zarys Systemu, Warszawa 2015r.

A. Marek, S. Waltoś, Podstawy Prawa i Procesu karnego, Warszawa 2014r.,

F. Prusak (red.), M. Górska, N. Muszyński, E. Płocha, M. Wielec, Procedura karna. Przewodnik programowo - dydaktyczny, Warszawa 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięć efektów kształcenia student powinien potrafić:

1. Przedstawić i omówić podstawowe instytucje z zakresu postępowania karnego.

2. Omówić podstawowe zasady rządzące procesem karnym.

3. Wskazać przesłanki warunkujące proces karny.

4. Znać system organów sądowych i organów ścigania.

5. Scharakteryzować etapy i postępowania karnego.

6. Znać podstawowe reguły prawa dowodowego.

7. Omówić decyzje wydawane w toku postępowania karnego.

8. Przedstawić względne i bezwzględne przyczyny odwoławcze.

9. Przedstawić rozstrzygnięcia sądu odwoławczego.

10. Znać podstawowe instytucje międzynarodowej współpracy karnej.

uczestnictwo w zajęciach - 24 godz.

przygotowanie do zajęć - 51 godz

przygotowanie do zaliczenia - 25 godz.

Liczba pkt. ECTS - 4

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Cztery pytania opisowe. Za każde pytanie można uzyskać 1 pkt. Minimalna liczba na zaliczenie egzaminu - 2 pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Czapliński
Prowadzący grup: Mariusz Czapliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.