Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny- Models of analytical sociology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-R-SO-MoAS
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny- Models of analytical sociology
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

S2A_W05


S2A_U01, S2A_U02, S2A_U04


S2A_K02


Skrócony opis:

Zakres tematyczny:

I. ATRYBUTY WSPÓŁCZESNYCH BADAŃ SPOŁECZNYCH: JAKOŚĆ

II. MODELE DANYCH SPOŁECZNYCH:

MODELE OPISOWE I INFERENCYJNE

III. STATYSTYCZNE METODY KLASYFIKACJI WIELOWYMIAROWEJ

IV. MODELE DANYCH DLA ZMIENNYCH UKRYTYCH / Latent Variables

V. MODELE PRZYCZYNOWE W BADANIACH SPOŁECZNYCH

VI. MODELE ANALIZ

VII. LOGIKA ANALIZY DYNAMICZNEJ oraz PRZESTRZENNEJ

VIII. Modele porównań, badania ewaluacyjne, Teoria (racjonalnego) wyboru społ., Meta-Analiza, i inne.

Literatura:

1. Pertti ALASUUTARI, Leonard BICKMAN, Julia BRANNEN (eds), 2008. The SAGE Handbook of SOCIAL RESEARCH METHODS. SAGE Publications.

2. David J. BARTHOLOMEW, Fiona STEELE, Irini, MOUSTAKI, Jane I. Galbtaith, 2002. THE ANALYSISI AND INTERPRETATION OF MULTIVARIATE DATA FOR SOCIAL SCIENTISTS. Chapman & Hall/CRC Press Co.

3. Michael BORENSTEIN, Larry V. HEDGES, Julian P. T. HIGGINS, Hannah R. ROTHSTEIN, 2009. Introduction to meta-analysis, J Wiley ans Sons, N.Y.

4. Harris COOPER, Larry V. HEDGES, and Jeffrey C. VALENTINE (eds), 2009. The Handbook of RESERACH SYNTHESIS AND META-ANALYSIS. Russel Sage Foundation, NY.

5. David KAPLAN (ed.),2004. The SAGE Handbook of QUANTITATIVE METHODOLOGY for the Social Sciences. SAGE Publications

6. Wlodzimierz OKRASA, 2012a. Statistics and Sociology: The mutually-supportive development from the perspective of interdisciplinarization of social research, Statistics in Transition new series, Journal of Polish Statistical Association, Vol. 13, Nr 2.

7. Wlodzimierz OKRASA, 2012b. Spatially Integrated Social Research and Official Statistics: Methodological remarks and empirical results on local development, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 4 / 2012 vol. 15.

8. William OUTHWAITE, Stephen P. TYURNER (eds), 2007. The SAGE Handbook of SOCIAL SCIENCE METHODOLOGY. SAGE Publications.

9. Judea PEARL, 2009. CAUSALITY. Models, Reasoning, and Inference. (sec ed.) Cambridge Univ. Press.

10. Randall E. SCHUMACKER, Richard G. LOMAX, 2010, A Beginner’s Guide to Structural Equation Modeling, 3rd ed., Routledge, NY.

11. Zygmunt SZYMLA, 2000. Determinanty rozwoju regionalnego, Wrocław: Ossolineum.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekt kształcenia nr 1: Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu przedmiotu

na ocenę 2 (ndst.) Student nie potrafi wymienić podstawowych pojęć z zakresu przedmiotu

na ocenę 3 (dost.) Student wymienia, ale nie wyjaśnia podstawowych pojęć

na ocenę 4 (db.) Student wymienia, definiuje pojęcia w sposób niepełny

na ocenę 5 (bdb.) Student wymienia i definiuje pojęcia w sposób wyczerpujący

Efekt kształcenia nr 2: Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu modeli analiz socjologicznych

- na ocenę 2 (ndst.) Student nie potrafi zaprezentować żadnych metod analiz

- na ocenę 3 (dst.) Student wymienia, ale nie charakteryzuje metod analiz

- na ocenę 4 (db.) Student wymienia i charakteryzuje w sposób niepełny

- na ocenę 5 (bdb.) Student wymienia metody analiz i charakteryzuje je w sposób pełny

Efekt kształcenia nr 3:Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz wzajemne relacje między zjawiskami społecznymi

- na ocenę 2 (ndst.) Student nie potrafi zinterpretować prawidłowo zjawisk społecznych

- na ocenę 3 (dst.) Student posługuje się najprostszymi metodami (interpretując zjawiska)

- na ocenę 4 (db.) Student posługuje się wybranymi metodami ale robi to w sposób niepełny

- na ocenę 5 (bdb.) Student bezbłędnie posługuje się metodami analizy i interpretacji danych zjawisk społecznych, etc.

Efekt kształcenia nr 4: Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych (potrafi prognozować złożone procesy społeczne, etc.)

- na ocenę 2 (ndst.) Nie wykorzystuje wiedzy teoretycznej w ćwiczeniach praktycznych

- na ocenę 3 (dst.) Stara się wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną w najprostszych działaniach praktycznych

- na ocenę 4 (db.) Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn...ale robi to w sposób niepełny

- na ocenę 5 (bdb.) W pełni poprawnie analizuje i prognozuje złożone procesy, wykorzystując wiedzę teoretyczną

Efekt kształcenia nr 5: Student efektywnie współpracuje w Zespole potrafi odpowiednio określić priorytety, umożliwiające realizację wytyczonego zadania.

-na ocenę 2 (ndst.): Student nie umie pracować w Zespole (wyłącznie indywidualnie)

- na ocenę 3 (dst.): Student stara się współpracować z Zespołem (ale jest to efektywna współpraca)

- na ocenę 4 (db.): Student pracuje w Zespole, ale nie potrafi w pełni wykonać powierzonego mu zadania

- na ocenę 5 (bdb.): Student aktywnie uczestniczy w pracach Zespołu, potrafi określić priorytety, terminowo i w pełni realizuje powierzone mu zadania

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiana na podstawie pracy w ciągu całego semestru (prezentacje) oraz egzaminu ustnego na koniec semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Okrasa
Prowadzący grup: Włodzimierz Okrasa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)