Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny-Człowiek-Kultura-Podmiotowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-R-SO-WM-CZKP
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny-Człowiek-Kultura-Podmiotowość
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

- Człowiek, kultura, społeczeństwo - z perspektywy filozoficznej, psychologifcznej i socjologicznej

- Filozoficzne, socjologiczne i psychologiczne aspekty podmiotowości

- Człowiek, społeczeństwo, kultura z perspektywy realizmu krytycznego

- Współczesny kryzys cywilizacyjny i jego znaczenie dla przemian kultury, społeczeństwa i procesów osobotwórczych

- Podmiotowość i problem zdrowia psychicznego

- Integralna teoria podmiotowości

Pełny opis:

1. Człowiek, kultura, społeczeństwo - z perspektywy filozoficznej - 6 godz.

2. Człowiek, osobowość i procesy rozwojowe osobowości - 6 godz.

3. Filozoficzne, socjologiczne i psychologiczne aspekty podmiotowości - 6 godz.

4. Podmiotowość społeczna 4 godz.

5. Człowiek, społeczeństwo, kultura z perspektywy realizmu krytycznego - 2 godz.

6. Współczesny kryzys cywilizacyjny i jego znaczenie dla przemian kultury, społeczeństwa i procesów osobotwórczych - 2 godz.

7. Podmiotowość i problem zdrowia psychicznego - 2 godz.

8. Integralna teoria podmiotowości - 2 godz.

Literatura:

Margaret Archer, Człowieczeństwo

Anthony Giddens, Nowoczeesnośc i tożsamość

Krzysztof Wielecki, Podmiotowośc w dobie kryzysu cywilizacyjnego postindustrializmu

Krzysztof Wielecki, Kryzys i socjologia

Lektura uzupełniająca:

Frederick Copleston, Historia filozofii

Maargaret Archer, Late Modernity

Matrgaret ArcherThe Reflrexive Imperative in Late Modernity

Douglas Porpora, Landscapes of the Soul

Douglas Porpora, Reconstructing Sociology

Henryk Gasiul, Psychologia osobowości

Metody i kryteria oceniania:

Rozmowa i jej ocena

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)