Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyczne problemy zawodu socjologa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-EPZW Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyczne problemy zawodu socjologa
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza: S2A_W01, S2A_W02, S2A_W06, S2A_W08, S2A_W09.

Umiejętności: S2A_U01, S2A_U05, S2A_U06, S2A_U08, S2A_U09.

Kompetencje społeczne: S2A_K01, S2A_K02, S2A_K04, S2A_K06.

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Cele przedmiotu:

Rozumienia aksjologicznych problemów współczesnej nauki i jej społecznych funkcji; dostrzegania etycznych problemów zawodu; rozumienia społecznej odpowiedzialności socjologa-badacza i analityka; wskazywania na kwestie etyczne rozstrzygane przez aksjologiczny consensus profesji

Wymagania wstępne:

Wiedza ogólna z zakresu etyki i podstawowych systemów etycznych.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Współczesne problemy etyczne nauki, co i jak wolno badać, granice eksperymentu naukowego. Problemy etycznej odpowiedzialności badacza. Etyczne aspekty pracy naukowej, kodeks etyczny, dobre obyczaje w nauce. Etyczne problemy procesu organizacji pracy zawodowej; organizacja czasu pracy, elementy zarządzania czasem; wybrane aspekty pracy w grupie: podstawowe zasady twórczego współdziałania, teoria uczestnictwa, umiejętności interpersonalne, rozwiązywanie konfliktów, świadomość i kreatywność procesów myślowych, animacja społeczno-kulturalna; modele aktywności zawodowej. Zawód socjologa, typy ról zawodowych. Instytucjonalizacja norm etycznych. Zagadnienia etyczne w badaniach społecznych. Kodeksy etyczne stosowane przy prowadzeniu badań socjologicznych. Elementy etyki zawodowej socjologów, działaczy, badaczy, komentatorów. Społeczne funkcje socjologii, nauka, teoria, krytyka społeczna.

Metody oceny:

Zaliczenie na ocenę. Kryteria zaliczenia przedmiotu:

1.obecność na wykładach

2.rozmowa ewaluacyjna na koniec semestru - warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania obejmujące treści prezentowane na wykładzie.

Literatura:

1.American Sociological Association Code of Ethics, http://www.asanet.org/galleries/default-file/Code%20of%20Ethics.pdf.

2.Animator skuteczny. Poradnik dla animatorów i tych wszystkich, którzy chcą coś zmienić w społeczności lokalnej, pr. zbior., Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.

3.Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004.

4.De Bono E., Kurs myślenia, Łódź 2007.

5.Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Poznań 2000.

6.Kodeks Etyczny Amerykańskiego Stowarzyszenia Socjologicznego, „Kultura i Społeczeństwo” 1997, nr 4.

7.Nęcka E., Trening twórczości, Gdańsk 2008.

8.Olejnik S., W kręgu moralności chrześcijańskiej. Studia i szkice, Warszawa 1985.

9.Pausch R., Ostatni wykład, Warszawa 2008.

10.Skorowski H., Dlaczego etyka zawodu?, w: Etyka zawodowa, Warszawa 1997.

11.Słownik społeczny, B. Szlachta (red.), Kraków 2004.

12.Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002.

13.USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

14.Wieke T., Zarządzanie czasem, Gliwice 2009.

15.Zbiór zasad i wytycznych Dobre obyczaje w nauce, Komitet Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk, www.ken.pan.pl

16.Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich. Krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2004.

17.Żebrowski J., Zawód i osobowość animatorów kultury, Gdańsk 1987.

18. Styczeń T., Etyka niezależna?, Lublin 1980.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk; zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące.

Umiejętności: student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie socjologii; potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie socjologii; wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej; posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych; posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł; posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

Kompetencje społeczne: student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne; potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i rozumie potrzebę jej doskonalenia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.