Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-ESp Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka społeczna
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO1_W12, SO1_U08, SO1_U14; SO1_K07

Wymagania wstępne:

Student zna podstawowe zasady życia społecznego oraz ogólne zasady etyki na poziomie szkoły średniej.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z kluczowymi problemami etyki społecznej. Analiza języka moralnego w kontekście podstawowych kierunków filozoficzno-społecznych. Kształcenie wrażliwości i umiejętności analizy etycznej. Dostrzeganie etycznych wymiarów różnych aspektów życia społecznego.

Pełny opis:

Głównym celem kursu jest wykształcenie umiejętności przeprowadzania analizy etycznej wybranych zjawisk społecznych i kulturowych. Analiza języka moralnego w kontekście podstawowych kierunków filozoficzno-społecznych. Kształcenie wrażliwości i umiejętności analizy etycznej. Dostrzeganie etycznych wymiarów różnych aspektów życia społecznego.

Literatura:

1. Chyrowicz B., (2008), O sytuacjach bez wyjścia w etyce, Kraków.

2. Iłowiecki M.; Krzywe zwierciadło; O manipulacji w mediach, Lublin 2003.

3. Jedynak W., (2014) Wybrane zagadnienia etyki zawodowej socjologa, "Roczniki Nauk Społecznych", t. 6(42), nr 2.

4. Kodeks Etyczny Socjologa.

5. Singer P., (2005), (red.). Przewodnik po etyce, Warszawa.

6. Teichman J., (2002), Etyka społeczna, Warszawa.

7. Uliński M., (2012) Etyka troski i jej pogranicza, Kraków.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

SO1_W12

Zna normy i reguły życia społecznego; wie, jakie podstawowe normy

i reguły organizują struktury społeczne i instytucje, w szczególności

w ramach systemu polityki społecznej pomocy i społecznej; wie, jakie

prawa posiada klient pomocy społecznej.

SO_U08

Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz normami i

regułami prawnymi stosując zasady etyki zawodowej pracownika

socjalnego, w tym w szczególności: a/ udzielania pomocy wszystkim

osobom znajdującym się w trudnej sytuacji i zwracającym się o

pomoc, b/respektowania praw tych osób do poszanowania ich

godności osobistej, c/działania jako rzecznik interesów osób

zwracających się o pomoc, d/wzmacniania samodzielności osób

korzystających z pomocy socjalnej i przeciwdziałania uzależnieniu od

niej.

SO1_U14

Dostrzega i analizuje dylematy etyczne w pracy socjalnej.

SO1_K07

Wykorzystując swoją wiedzę socjalnych aspektach prawnych,

ekonomicznych i politycznych, aktywnie włącza się w przygotowanie

i realizację projektów społecznych/socjalnych o charakterze

obywatelskim, socjalnym, edukacyjnym.

EK1 - Student definiuje podstawowe pojęcia dotyczące etyki jako nauki.

EK2 - Student opisuje i wyjaśnia społeczną naturę człowieka i normy warunkujące jedność społeczności.

EK3 - Student charakteryzuje podstawowe zasady etyczne życia społecznego.

EK4 - Student rozumie znaczenie zasad: prawdy, godności, wolności, odpowiedzialności, odwagi, miłości, radości, uczciwości i tolerancji w budowaniu relacji społecznych.

EK1 - Student definiuje podstawowe pojęcia dotyczące etyki jako nauki.

EK2 - Student opisuje i wyjaśnia społeczną naturę człowieka i normy warunkujące jedność społeczności.

EK3 - Student charakteryzuje podstawowe zasady etyczne życia społecznego.

EK4 - Student rozumie znaczenie zasad: prawdy, godności, wolności, odpowiedzialności, odwagi, miłości, radości, uczciwości i tolerancji w budowaniu relacji społecznych.

Opis ECTS:

udział w wykładach - 30 godzin

przygotowanie się do wykładów - 20 godzin

przygotowanie się do kolokwium - 20 godzin

konsultacje - 5 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2) - student nie posiadał wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawartych w minimalnym zakresie 50%.

Na ocenę dst (3)/ dst+ (3+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 51%-70%.

Na ocenę db (4)/ db+ (4+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 71%-90%.

Na ocenę bdb (5) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 91%-100%.

Zaliczenie z oceną - Student odpowiada pisemnie na pytania opisowe. Na ocenę końcową z przedmiotu składa się aktywny udziału i przygotowanie studenta do zajęć - 20%, obecność na zajęciach - 20%, ocena z zaliczenia pisemnego 60% .

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Łodzińska
Prowadzący grup: Jolanta Łodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z kluczowymi problemami etyki społecznej.

Pełny opis:

Głównym celem kursu jest wykształcenie umiejętności przeprowadzania analizy etycznej wybranych zjawisk społecznych i kulturowych. Analiza języka moralnego w kontekście podstawowych kierunków filozoficzno-społecznych. Kształcenie wrażliwości i umiejętności analizy etycznej. Dostrzeganie etycznych wymiarów różnych aspektów życia społecznego.

Literatura:

1. Chyrowicz B., (2008), O sytuacjach bez wyjścia w etyce, Kraków.

2. Iłowiecki M.; Krzywe zwierciadło; O manipulacji w mediach, Lublin 2003.

3. Jedynak W., (2014) Wybrane zagadnienia etyki zawodowej socjologa, "Roczniki Nauk Społecznych", t. 6(42), nr 2.

4. Kodeks Etyczny Socjologa.

5. Singer P., (2005), (red.). Przewodnik po etyce, Warszawa.

6. Teichman J., (2002), Etyka społeczna, Warszawa.

7. Uliński M., (2012) Etyka troski i jej pogranicza, Kraków.

Wymagania wstępne:

Obecność obowiązkowa (dopuszcza się dwie nieobecności).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.