Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewaluacja i audyt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-EiA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ewaluacja i audyt
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

SO2_W01, SO2_W07

SO2_U01, SO2_U03, SO2_U04, SO2_U08

SO2_K02, SO2_K05


Skrócony opis:

I. Wstęp: logika i porządek tematyczny zajęć (reguły gry dydaktycznej)

II. Badania kontrfaktyczne w ewaluacji - PSM

III. Wykorzystanie FGI w ewaluacji – alternatywy BBD oraz FGI online

IV. Techniki projekcyjne i wspomagające w ewaluacji

V. Techniki semiotyczne w ewaluacji

VI. VII.

VIII. Behawioralne badania ewaluacyjne - RiA

IX. Scenariusz FGI - 1

X. Scenariusz FGI - 2

XI. Scenariusz FGI - 3

XII. Mystery Shopping w badaniach ewaluacyjnych

XIII. Lingwistyczne aspekty raportów ewaluacyjnych

Pełny opis:

Zapoznanie studentów (socjologów) z różnego rodzaju problemami badań ewaluacyjnych oraz z różnymi typami projektów i programów podlegających ewaluacji, wraz z zasadami dokonywania wyboru odpowiednich metod i technik oraz umiejętnościami posługiwania się nimi, jako ‘ewaluator’.

Sposób nauczania: Wykład interaktywny

Literatura:

Berk R., Rossi P. (1999), Thinking about Program Evaluation 2, SAGE Publications Thousand Oaks, London New Delhi.

European Commission (1999), Guidelines for systems of monitoring and evaluation of ESF assistance in the period 2000–2006, Directorate General for Employment, Industrial Relations and Social Affairs, Brussels.

European Commission (2000), Working paper 1: Vademecum for Structural Funds Plans and Programming Documents, Directorate General for Regional Policy and Cohesion, Brussels. Kierzkowski T. Ewaluacja, www. Europa.pl.

Korporowicz L. (1997), Ewaluacja w edukacji, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Korporowicz L. (1999), Społeczne funkcje ewaluacji, w: Strategie reform oświatowych w Polsce na tle porównawczym, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus, PAN, Warszawa.

Korporowicz L. (2001), Ewaluacja i społeczeństwo, w: E. Hałas (red.), Rozumienie zmian społecznych, TN KUL, Lublin, s.103–104.

Krzyszkowski J. (1998), Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, Omega – Praksis, Łódź.

Nolan B. (2003), Social Indicators in the European Union, Paper for the Statistics Users’ Conference, „Measuring Government Performance”, London.

Ornacka K. (2003) Ewaluacja. Między naukami społecznymi i praca socjalną, w: Zeszyty Pracy Socjalnej, zeszyt drugi, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii, Kraków.

Owen J.M., Rogers P.J. (1999), Program Evaluation. Forms and Approaches, SAGE Publications Thousand Oaks, London New Delhi.

Patton M.Q. (1998), Discovering Process Use Evaluation, “The International Journal of Theory, Research and Practice”, vol. 4 (2), Thousand Oaks, London New Delhi.

Cox D.R., Snell E.J., Analysis of Binary Data, Second Edition, Chapman and Hall, New York 1989.

Dehejia R.H., Wahba S., „Propensity score-matching methods for nonexperimental causal studies”,

The Review of Economics and Statistics 2002, nr 84(1), s. 151–161.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Efekty kształcenia

a) Wiedza:

- Student wylicza i opisuje wybrane systemy norm i reguł organizujących instytucje społeczne, których działania ewaluuje

- Student wymienia kryteria dla konstruowania (dobrej) teorii ewaluacji oraz standardy i zasady ewaluacji

- Student wylicza i opisuje stadia rozwoju i typy teorii ewaluacji

- Student identyfikuje głównych uczestników procesu ewaluacji i opisuje ich role w ewaluacji oraz podstawowe formy relacji ewaluator-interesariusz (stakeholder)

- Student definiuje kluczowe pojęcia związane z procedurami badań ewaluacyjnych

b) Umiejętności

- Student określa/formułuje pytania ewaluacyjne (interpretuje i wyjaśnia zjawiska społeczne i relacje między nimi)

- Student konstruuje model logiczny ewaluacji i identyfikuje cele interwencji i populację celową

- Student generuje dane zgodnie z procedurami badań ewaluacyjnych (stosuje narzędzia socjologii empirycznej w badaniach ewaluacyjnych)

- Student potrafi w sposób krytyczny wykorzystać zdobytą wiedzę w różnych formach i zakresie (knowledge utylization)

c) Kompetencje społeczne

- Student pracuje w zespole, przyjmując w nim rozmaite role

- Student uczestniczy w przygotowaniu i realizacji Projektów ewaluacji (potrafi szacować skutki działań swojego Zespołu)

2. Opis ECTS

6 (3)

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny: Test pisemny

Metoda projektowa jako metoda aktywizacji zaspołowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zagadnienia z obszaru metod i technik jakościowych i ilościowych stosowanych w ewaluacji oraz uwarunkowania ich zastosowania.

Pełny opis:

Wprowadzenie w zagadnienie ewaluacji i audytu – przedstawienie róznic i uwarunkowań oraz konsekwencji z nich wynikających. Badania jakościowe i ilościowe, triangulacja w ewaluacji. Wybrane rodzaje metod i technik stsowanych w ewaluacji – badania kontrfaktyczne, FGI, IDI, techniki projekcyjne, behawioralne, „tajemniczy klient”, desk research i inne.

Oprócz zapoznania słuchaczy z metodologią ewaluacji z perspektywy teorii, słuchacze będą również przeprowadzali FGI w fokusowni, a następnie dokonają transkrypcji oraz przygotują raport wraz z rekomendacjami.

Efekty kształcenia:

Student wie na czym polega różnica między ewaluacją, audytem, monitoringiem i badaniami naukowymi, student poznaje metody i techniki stosowane w badaniach ewaluacyjnych, wie na czym polega praca ewelatora w odniesieniu do danej metody.

Student umie odróżnić metody i techniki ewaluacyjne od metod i technik stosowanych w innych rodzajach badań, umie dobrać odpowiednie metody do danego badania, umie wskazać zadania ewaluatora w obszarze danej metody.

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów ewaluacyjnych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności

Na nakład pracy studenta (ECTS) składa się:

30 godzin zajęć

30 godzin przygotowania do zaliczenia końcowego, w tym lektura literatury przedmiotu

25 godzin przygotowanie FGI i opracowanie jego wyniku

5 godzin konsultacji

W sumie – 90 godzin:25-30godzin= 3 ECTS

Literatura:

Bienias S., Opałka E. (red.), Ewaluacja ex post Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: Warszawa 2010.

Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M., (red.), Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa, 2007.

Haber A., (red.), Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza, PARP: Warszawa 2007.

Haber A., Szałaj M. (red.), Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym redakcja, PARP: Warszawa 2010.

Haber A., Szałaj M. (red.), Środowisko i warsztat ewaluacji, PARP: Warszawa 2008.

Korporowicz L. (red.), Ewaluacja w edukacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 1997.

Lipińska A. (red.), Zarządzanie, sprawozdawczość, kontrola, promocja i ewaluacja projektów dofinansowanych z funduszy unijnych, Twigger: Warszawa 2008.

Marjolein Peters M., Flis I., Nugteren M., Rola ewaluacji w sektorze administracji publicznej - ewaluacja funduszy UE : raport towarzyszący konferencji przygotowany przez firmę ECORYS Nederland BV, ECORYS: Warszawa 2006.

Mazurkiewicz G. (red.), Przywództwo i zmiana w edukacji : ewaluacja jako mechanizm doskonalenia, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013.

Mazurkiewicz. G. (red.), Jakość edukacji : różnorodne perspektywy, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012.

Olejniczak K., Ewaluacja jako narzędzie zarządzania w sektorze publicznym, [w:]Rozwój, region, przestrzeń, red. G. Gorzelak, A. Tucholska, Ministerstwo Rozwoju Regional-nego, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW (EUROREG).

Ornacka K., Ewaluacja : między naukami społecznymi i pracą socjalną, Wydawnictwo UJ: Kraków 2003.

Raporty ewaluacyjne dostępne na stronach internetowych

(R)ewaluacja 2. Wiedza w działaniu, red. Haber A., Olejniczak K., Warszawa 2014.

Agnieszka Haber A., Trzciński R. (red.), Ocena wpływu i prognozowanie efektów w badaniach ewaluacyjnych, PARP: Warszawa 2011.

Sobieraj I., Kołodziej A. (red.), Prognoza, interwencja i ewaluacja w naukach społecznych. Teoria socjologiczna i praktyka badawcza, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2015.

Staręga-Piasek J.,Hryniewicka A. (red.), O potrzebie ewaluacji w pomocy społecznej, Instytut Rozwoju Służb Społecznych: Warszawa 2008.

Szymanowska J.(red.), Ewaluacja w pracy socjalnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”: Kraków 2011. Olejniczak K., Monitoring i ewaluacja, [w]: J. Górniak, S. Mazur, System zarządzania rozwojem Polski

Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych, red. Olejniczak K., Kozak M., Lendzion B., Warszawa 2008.

Trzciński R., Wykorzystanie techniki propensity score matching w badaniach ewaluacyjnych, Warszawa 2009.

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.