Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mediacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-Me Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mediacje
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:

3


Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

S02_W06

S02_W07

S02_W09

S02_W11


S02_U01

S02_U02

S02_U05

S02_U06

S02_U07

S02_U08


S02_K01

S02_K02

S02_K03

S02_K04

S02_K06

S02_K07

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:Podstawowy

Cele przedmiotu: Celem zajęć jest przygotowanie studentów do prowadzenia mediacji. Po zaliczeniu przedmiotu student powinien posiadać wiedzę na temat zakresu prowadzenia mediacji - ich rodzajów i technik, a także podstaw prawnych dotyczących mediacji i obowiązujących w nich zasad. Ponadto, w wyniku praktycznej analizy przykładów, student powinien wykształcić umiejętności niezbędne do prowadzenia mediacji.

Wymagania wstępne:podstawowa wiedza z zakresu socjologii i psychologii.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Konflikty społeczne - pojęcie, typologie, przyczyny, dynamika, strategie rozwiązywania, funkcje.

Mediacje - pojęcie i rodzaje.

Zakres spraw podlegających mediacjom.

Przeciwwskazania do prowadzenia mediacji.

Historia i rozwój mediacji w Polsce.

Podstawy prawne prowadzenia mediacji w Polsce.

Zasady mediacji.

Etapy postępowania mediacyjnego.

Techniki mediacyjne.

Komunikacja interpersonalna w mediacjach.

Osoba mediatora - osobowość, umiejętności, przygotowanie.

Etyczny wymiar mediacji.

Efektywność mediacji w oparciu o wyniki badań.

Literatura:

Balawajder K., Konflikty interpersonalne, Katowice 1992.

Bobrowicz M., Mediacje gospodarcze - jak mediować i przekonywać, Warszawa 2004.

Czakon D., Margasiński A. (red.), Konflikty i mediacje we współczesnej rzeczywistości społecznej, Częstochowa 2007.

Deutsch M., Coleman P.T., Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, Kraków 2005.

Gmurzyńska Ewa, Morek Rafał (red.), Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2014.

Morek R., Mediacja i arbitraż. Komentarz, Warszawa 2006.

Mediacje w polskim systemie prawa, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2011.

Przybyła-Basista H., Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym. Gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji, Katowice 2002.

Stanik J.M., Wybrane metody diagnostyki i interwencji psychologicznej w sądowych sprawach rodzinnych, Katowice 1994.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

S02_W06

Student posiada wiedzę dotyczącą technik mediacji - ich rodzajów, specyfiki, możliwości zastosowania;

Zna techniki komunikacyjne niezbędne do prowadzenia mediacji.

S02_W07

Posiada wiedzę na temat konfliktów społecznych - ich rodzajów, dynamiki, strategii rozwiązywania;

Ma wiedzę na temat rodzajów mediacji i zakresu spraw im podlegających;

Zna i rozumie zasady prowadzenia mediacji;

Zna podstawy prawne prowadzenia mediacji w Polsce;

Zna i rozumie zasady dotyczące procesu komunikacji w mediacjach.

S02_W09

Posiada wiedzę na temat historii mediacji w Polsce.

S02_W11

Posiada wiedzę na temat możliwości prowadzenia własnej działalności mediacyjnej w Polsce.

S02_U01

Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać przyczyny konfliktów społecznych, ich złożoność i wpływ na zachowanie ludzi;

S02_U02

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu konfliktu interpersonalnego. Potrafi formułować własne opinie oraz dobierać adekwatne techniki mediacyjne i komunikacyjne

S02_U05

Posługuje się normami prawnymi, zawodowymi i etycznymi w celu rozwiązywania konkretnych problemów podlegających mediacjom;

S02_U06

Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w zakresie rozwiązywania sporów metodą mediacji, rozszerzoną o analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy;

S02_U07

Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i prowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie;

S02_U08

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych takich jak konflikty, komunikacja, mediacja, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, z zastosowaniem wybranej metody mediacyjnej.

S02_K01

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób;

Rozumie potrzebę dalszego kształcenia się w celu pełnienia roli mediatora.

S02_K02

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role;

S02_K03

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania.

S02_K04

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu mediatora;

S02_K06

Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny;

S02_K07

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Opis ects:

udział w zajęciach: 30 godz. (1ects)

przygotowanie do zajęć i konsultacje: 25 godz (1 ects)

przygotowanie do zaliczenia: 30 godz (1 ects)

suma: 85 godz. (3 ects)

Metody i kryteria oceniania:

Podczas zajęć obejmujących treści ujmujące mediacje z praktycznego punktu widzenia studenci przygotowują zadania zespołowe bezpośrednio związane z prowadzeniem postępowania mediacyjnego.

Zaplanowanych jest 6 ćwiczeń. Skala punktów za każde ćwiczenie jest od 0 do 3.

O - brak wiedzy i umiejętności

1 - część zadania wykonana jest poprawnie,jest jednak jakiś istotny błąd lub kilka drobnych.

2 - zadanie generalnie wykonane jest poprawnie, ale są pojedyncze drobne błędy.

3 - zadanie wykonane jest bezbłędnie.

W sytuacji usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach student indywidualnie uzupełnia zadanie.

Ponadto, na koniec semestru studenci piszą test.

Kryterium oceny stanowi więc wynik testu i punkty za zadania.

Punktacja: Ćwiczenia max. 18p. + Test max. 18p = 36p.

20-23 dst

24-26 dst+

27-29 db

30-32 db+

33-36 bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Linek
Prowadzący grup: Anna Linek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:Podstawowy

Cele przedmiotu: Celem zajęć jest przygotowanie studentów do prowadzenia mediacji. Po zaliczeniu przedmiotu student powinien posiadać wiedzę na temat zakresu prowadzenia mediacji - ich rodzajów i technik, a także podstaw prawnych dotyczących mediacji i obowiązujących w nich zasad. Ponadto, w wyniku praktycznej analizy przykładów, student powinien wykształcić umiejętności niezbędne do prowadzenia mediacji.

Wymagania wstępne:podstawowa wiedza z zakresu socjologii i psychologii.

Obowiązkowa obecność na zajęciach.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Konflikty społeczne - pojęcie, typologie, przyczyny, dynamika, strategie rozwiązywania, funkcje.

Mediacje - pojęcie i rodzaje.

Zakres spraw podlegających mediacjom.

Przeciwwskazania do prowadzenia mediacji.

Historia i rozwój mediacji w Polsce.

Podstawy prawne prowadzenia mediacji w Polsce.

Zasady mediacji.

Etapy postępowania mediacyjnego.

Techniki mediacyjne.

Komunikacja interpersonalna w mediacjach.

Osoba mediatora - osobowość, umiejętności, przygotowanie.

Etyczny wymiar mediacji.

Efektywność mediacji w oparciu o wyniki badań.

Literatura:

Balawajder K., Konflikty interpersonalne, Katowice 1992.

Bobrowicz M., Mediacje gospodarcze - jak mediować i przekonywać, Warszawa 2004.

Czakon D., Margasiński A. (red.), Konflikty i mediacje we współczesnej rzeczywistości społecznej, Częstochowa 2007.

Deutsch M., Coleman P.T., Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, Kraków 2005.

Gmurzyńska Ewa, Morek Rafał (red.), Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2014.

Lektura uzupełniająca:

Morek R., Mediacja i arbitraż. Komentarz, Warszawa 2006.

Mediacje w polskim systemie prawa, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2011.

Przybyła-Basista H., Mediacje rodzinne w konflikcie zawodowym. Gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji, Katowice 2002.

Stanik J.M., Wybrane metody diagnostyki i interwencji psychologicznej w sądowych sprawach rodzinnych, Katowice 1994.

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne:podstawowa wiedza z zakresu socjologii i psychologii.

Wymagana obecność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Linek
Prowadzący grup: Anna Linek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:Podstawowy

Cele przedmiotu: Celem zajęć jest przygotowanie studentów do prowadzenia mediacji. Po zaliczeniu przedmiotu student powinien posiadać wiedzę na temat zakresu prowadzenia mediacji - ich rodzajów i technik, a także podstaw prawnych dotyczących mediacji i obowiązujących w nich zasad. Ponadto, w wyniku praktycznej analizy przykładów, student powinien wykształcić umiejętności niezbędne do prowadzenia mediacji.

Wymagania wstępne:podstawowa wiedza z zakresu socjologii i psychologii.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Konflikty społeczne - pojęcie, typologie, przyczyny, dynamika, strategie rozwiązywania, funkcje.

Mediacje - pojęcie i rodzaje.

Zakres spraw podlegających mediacjom.

Przeciwwskazania do prowadzenia mediacji.

Historia i rozwój mediacji w Polsce.

Podstawy prawne prowadzenia mediacji w Polsce.

Zasady mediacji.

Etapy postępowania mediacyjnego.

Techniki mediacyjne.

Komunikacja interpersonalna w mediacjach.

Osoba mediatora - osobowość, umiejętności, przygotowanie.

Etyczny wymiar mediacji.

Efektywność mediacji w oparciu o wyniki badań.

Literatura:

Balawajder K., Konflikty interpersonalne, Katowice 1992.

Bobrowicz M., Mediacje gospodarcze - jak mediować i przekonywać, Warszawa 2004.

Czakon D., Margasiński A. (red.), Konflikty i mediacje we współczesnej rzeczywistości społecznej, Częstochowa 2007.

Deutsch M., Coleman P.T., Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, Kraków 2005.

Gmurzyńska Ewa, Morek Rafał (red.), Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2014.

Morek R., Mediacja i arbitraż. Komentarz, Warszawa 2006.

Mediacje w polskim systemie prawa, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2011.

Przybyła-Basista H., Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym. Gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji, Katowice 2002.

Stanik J.M., Wybrane metody diagnostyki i interwencji psychologicznej w sądowych sprawach rodzinnych, Katowice 1994.

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne:podstawowa wiedza z zakresu socjologii i psychologii społecznej.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.