Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody i techniki badań społecznych - badania jakościowe ćw.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-MiTBJćw. Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody i techniki badań społecznych - badania jakościowe ćw.
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO1_W07, SO1_U01, SO1_U02, SO1_K02Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń, włączających aktywny udział studentów, prowadzone wedle dwu-częściowej formuły. Studenci pracują w 3-5osobowych Zespołach Badawczych. Opracowują i charakteryzują problem badawczy a następnie wykorzystując poznane techniki analizy jakościowej badają wybrane zagadnienie. W efekcie końcowym przegotowują spójny raport i prezentacje z zebranych wyników badań.

Pełny opis:

Zadaniem kursu jest przedstawienie podstawowych wiadomości z zakresu metodologii badań jakościowych, najnowszych trendów w tej dziedzinie wiedzy rozwijanych na gruncie współczesnej socjologii, antropologii i psychologii oraz kształcenie praktycznych umiejętności potrzebnych w realizacji badań tego typu.

Poruszane tematy:

1. Badania jakościowe, czyli jakie? Charakterystyka podejścia jakościowego, porównanie jakościowych i ilościowych metod badawczych, badania jakościowe w Polsce.

2. Wybrane podejścia do badań jakościowych.

3. Obserwacja jako metoda gromadzenia danych jakościowych.

4. Wywiad swobodny jako technika zdobywania informacji, konstruowanie narzędzi do wywiadów swobodnych, wprowadzenie w zasady przeprowadzania wywiadów swobodnych

5. Zogniskowane wywiady grupowe, czyli fokusy. Porównanie fokusu i wywiadu indywidualnego.

6. Analiza danych jakościowych.

7. Przygotowywanie raportu z badań jakościowych.

8. Analiza treści i inne techniki analizy zawartości przekazów.

9. Omówienie raportów i przygotowanych prezentacji.

10. Prezentacja wyników grup.

Literatura:

Dukaczewska-Nałęcz A., 1999, Zogniskowane wywiady grupowe – jakościowa technika badawcza, (w): Domański H., Lutyńska K. i Rostocki A. (red.). Spojrzenie na metodę. Studia z metodologii badań socjologicznych. IFiS PAN, Warszawa;

Hammersley M., Atkinson P., 2000, Metody badań terenowych, Zysk i S-ka, Poznań

Kłosiński M., Semantyczna analiza pojęć „bezrobocie” I „bezrobotny” („bezrobotni”) w wypowiedziach prasowych, „Kultura I Społeczeństwo” 1994

Konecki K., 2000, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa

Konecki K., 2005, Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, Tom I, Numer 1

Kostera M., 2005, Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. PWN, Warszawa

Maison D., 2001, Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, PWN, Warszawa

Mayntz R., Holm K., Hubner P., 1985, Analiza treści, (w): Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, Warszawa, PWN, 1985

Miles M. B, Huberman A. M., 2000, Analiza danych jakościowych, Białystok: Trans Humana

Nikodemska-Wołowik A., 1999, Jakościowe badania marketingowe., PWE, Warszawa

Oppenheim N., 2004, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Warszawa, Zysk-ska

Prawda M., 1989, Biograficzne odtwarzanie rzeczywistości (O koncepcji badań biograficznych Fritza Schütze) Studia Socjologiczne

Silverman D., 2007, Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa

Szczepański, J., 1973, Metoda biograficzna, [w:] tenże, Odmiany czasu teraźniejszego. PWN, Warszawa

Worek B., 2002, Analiza wyników zogniskowanych wywiadów grupowych w badaniach marketingowych, ASK 10

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

SO1_W07: Student zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla socjologii (z koncentracją na metodach jakościowych)

Umiejętności:

SO1_U01: Student prawidłowo analizuje i interpretuje procesy i zjawiska społeczne

SO1_U02: Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i

pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych

Kompetencje:

SO1_K02: Student współpracuje w Zespole Badawczym, przyjmując w nim różne role

Opis ECTS:

30 h - udział w ćwiczeniach

30 h - przygotowanie co najmniej 3 zadań badawczych

10 h - konsultacje/realizacja ewentualnych zadań na platformie e-learning

15 h - indywidualna lektura tekstów

5 h - przygotowanie prezentacji/sprawozdań z realizacji zadań badawczych do omówienia na zajęciach

Razem: 90 h = 3 pkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Markocka
Prowadzący grup: Magdalena Markocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.