Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody i techniki badań społecznych - badania jakościowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-MiTBJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody i techniki badań społecznych - badania jakościowe
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

SO1_W01, SO1_W07;

SO1_U02, SO1_U03, SO1_U07, SO1_U08;

SO1_K02, SO1_K05

Skrócony opis:

Zgodnie z przyjętym w dokumencie MNiSW, pn. „STANDARDY KSZTAŁCENIA dla kierunku SOCJOLOGIA (studia pierwszego stopnia)” założeniem ze [A]bsolwent socjologii to przede wszystkim analityk i badacz - celem ogólnym kształcenia jest przygotowanie studenta do samodzielnego prowadzenia badań naukowych.

Zakres tematyczny:

1. Badania jakościowe – wybór tematu , formułowanie problemu

2. Kontekst problemu, perspektywy teoretyczne i paradygmaty badań jakościowych

3. Modele badan jakościowych: taksonomie b. j. (przegląd za Miles & Huberman)

a)Parametry modelowania i kryteria

b)Zalety i wady badań jakościowych (bj)

c)Zalety i wady metod mieszanych (MM) : ilościowych i jakościowych

4. Prowadzenie badań jakościowych: Wyznaczanie badania - Wybór jednostki badania: obserwacji i analizy

5. Analiza Danych Jakościowych -

a)Przesłanki teoretyczne wyboru strategii analizy danych

b)Procesowanie / przetwarzanie danych jakościowych

6. Przegląd Socjologii Jakościowej

Pełny opis:

W szczególności, zakłada się ze [Absolwent studiów pierwszego stopnia] Jest profesjonalnym realizatorem badań społecznych (…) umiejącym gromadzić i interpretować zastane informacje i dane empiryczne oraz formułować na ich podstawie diagnozy dotyczące wybranych obszarów rzeczywistości społecznej. Wynik kształcenia: Opanowanie wiedzy o metodach badań i zasadach ich wyboru oraz nabycie umiejętności posługiwania się podstawowymi procedurami w zakresie przygotowywania / wyznaczania i realizacji badań socjologicznych – w tym przedmiocie, koncentracja jest na tzw. badaniach jakościowych oraz na kombinacji różnych metod (ilościowych i jakościowych) pn. metody mieszane (Mixed Methods).

Umiejętności te powinny wystarczać do aktywnego uczestniczenia w zespołach przygotowujących i realizujących badania socjologiczne i innych posługujących się takimi metodami.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Silverman, D., Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Hammersley, M., P. Atkinson, Metody badań terenowych, Wyd. Zysk & S-ka, 2000 Poznań.

Babbie, E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005; rozdz. 10, 11, 12, 18, 19.

Miles M. B, Huberman A. M., Analiza danych jakościowych, Białystok: Trans Humana, 2000,

Denzin, N. K., Lincoln, Y. S., Metody badań jakościowych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, tom 1.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Denzin, N. K., Lincoln, Y. S., Metody badań jakościowych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, tom 2

Silverman, D., Interpretacja Danych Jakościowych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2009

Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa2000.

Goffman, E., Analiza ramowa. Esej z organizacji doswiadczenia. „NOMOS”, Kraków 2010

Plano Clark, V. L., Creswell, J. W., The Mixed Methods Reader, SAGE Publication, Los Angeles, 2008; rozdz. 1, 7, 9.

Pavlish, C.Ph., Pharris, M. d.2011, Community-Based Collaborative Action Research, Sudbury, MA.

Glaser, B. G., Strauss, A. L. Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakosciowego.”NOMOS”, Kraków 1009

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Główne efekty kształcenia:

Wiedza

SO1_W01:Student zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia oraz metody i narzędzia pozyskiwania danych (metody jakościowe)

SO1_W0: Student rozpoznaje i dobiera wybrane metody i narzędzia pozyskiwania danych, oraz modelowania struktur społecznych i procesów (identyfikuje rządzące nimi prawidłowości)

Umiejętności

SO1_U02: Student analizuje przyczyny i przebieg procesów społecznych, formułuje i weryfikuje hipotezy

SO1_U03: Student rozumie, analizuje i ocenia zjawiska społeczne z zastosowaniem wybranych metod badawczych

SO1_U07: Student analizuje rozwiązania konkretnych problemów i proponuje rozstrzygnięcia

SO1_U08: Student posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społecznych w zakresie problematyki przedmiotu

Kompetencje

SO1_K02: Student potrafi współdziałać w grupie przyjmując różne role

SO1_K05: Student podejmuje się przygotowania projektów badawczych, dostrzegając wielokierunkowe skutki społeczne swoich przedsięwzięć

Opis ECTS:

Udział w wykładzie 30h

Konsultacje 10h

Indywidualna lektura testów 15 h

Czas na przygotowanie do egzaminu 30h

Razem: 85 godz./30(25) godz. =3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Markocka
Prowadzący grup: Magdalena Markocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.