Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy społeczne współczesnej Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-1-PSWE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy społeczne współczesnej Europy
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.is.wnhis.uksw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W02, PS1_W07, PS1_U06, PS1_U09, PS1_U18, PS1_K02, PS1_K09


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Podstawowy.

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z najważniejszymi problemami społecznymi w wybranych krajach współczesnej Europy. Skala zjawisk, przyczyny, rodzaje sposoby przeciwdziałania.

Wymagania wstępne:

Brak.

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi i aktualnymi problemami, jakich doświadcza współczesna Europa. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące demograficznego starzenia się wraz z polityką demograficzną, dzietności, rynku pracy, ubóstwa, zdrowia publicznego i migracji.

Literatura:

Literatura podstawowa

J. Polakowska -Kujawa red., Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy, Difin, Warszawa 2006

A. Olejniczak red., Europa dla młodych. Szansa ou d`illusion, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2013

K. Frysztacki, Socjologia problemów społecznych, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

L. J. Jasiński, Spójność ekonomiczna i społeczna regionów państw Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2012

A. Szeptycki red., Między sąsiedztwem a integracją. Założenia, funkcjonowanie i perspektywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011

J. Balicki, E. Frątczak, Ch. B. Nam, Przemiany ludnościowe. Fakty-interpretacje-opinie, IP UKSW, cz. II Globalna polityka ludnościowa, Warszawa 2003

I. Kotowska, A. Matysiak, A. Domaradzka, Scenariusze polityki ludnościowej dla Polski. Badanie eksperckie Delphi¸ SGH, Warszawa 2005

Raporty i badania Eurostat www.europa.eu

Materiały informacyjne:

Codzienne media (internet, periodyki, prasa, magazyny, czasopisma, Radio, TV

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PS1_W02 Ma podstawową wiedzę na temat ekonomicznych, politycznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań życia społecznego.

PS1_W07 Posiada wiedzę o głównych środowiskach życia człowieka (rodzina grupa, rówieśnicza, szkoła, sąsiedztwo, organizacje społeczne, środowisko pracy, społeczność lokalna),o ich strukturze, dynamice i warunkach optymalnego rozwoju.

PS1_U06 Diagnozuje i analizuje przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych prowadzących do wykluczenia i marginalizacji osób, grup i lokalnych społeczności; diagnozuje potrzeby i zasoby (potencjały, siły).

PS1_U09 Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności socjalnej.

PS1_K02 Dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności.

PS1_K09 Wykorzystując swoją wiedzę socjalnych aspektach prawnych, ekonomicznych i politycznych, aktywnie włącza się w przygotowanie i realizację projektów społecznych/socjalnych o charakterze obywatelskim, socjalnym, edukacyjnym.

Opis ETCS:

- Udział w zajęciach - 30

- konsultacje - 5

- przygotowanie do zajęć- 15

- przygotowanie do egzaminu - 20

SUMA GODZIN - 70

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie zajęć składają się następujące elementy:

1. obecność podczas zajęć;

2. realizacja zadań zleconych przez prowadzącego;

3. pisemne kolokwium z materiału omówionego podczas zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Kawińska
Prowadzący grup: Martyna Kawińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

1. Największe problemy Europy 2020 - zjednoczona czy podzielona; różnice w poziomie życia, suwerenność, eurosceptycyzm

2. Społeczeństwo Europy - ludność wg wieku i płci, urodzenia, zgony, migracje

3. Zagrożenia współczesnej Europy – pogłębiający się kryzys demograficzny, migracje, starzenie się społeczeństwa europejskiego

4. Polityka społeczna wobec demograficznego starzenia się - gospodarka europejska wobec globalnego kryzysu demograficznego; Starzejąca się Europa i co dalej?

5. Polityka demograficzna w krajach UE - Cele, zasady, modele i skuteczność w realizacji, demografia emerytalna a polityka zabezpieczenia emerytalnego

6. Aktywne starzenie się społeczeństwa europejskiego – koncepcja, założenia, analizy Eurostat

7. Polityka rodzinna w Europie – poziom dzietności w krajach europejskich, polityka rodzinna – koncepcja, cele, rozwiązania

8. Gospodarka Europy - PKB UE, handel, rolnictwo, import, eksport, transport

9.Rynek pracy w Europie - struktura rynku pracy; koszty pracy w UE; Badania Eurostat – u

10. Bezrobocie w krajach UE - Skala, przyczyny i skutki bezrobocia; Kłopoty Eurolandu; Generacja Y na rynku pracy w Europie

11. Ubóstwo i wykluczenie społeczne w UE - Zagrożenie ryzykiem ubóstwa i wykluczeniem społecznym w UE dane Eurostat-u; Długość życia w zdrowiu Europejczyków; Przepaść między krajami Europy; Mapa biedy w Europie

12. Zdrowie publiczne w krajach Europy – strategia zdrowia, podejmowane środki, dostępność, profilaktyka, bezpieczeństwo11. Migracje wymiar europejski - Przyczyny i kierunki migracji w Europie; Ranking krajów oferujących najlepsze warunki zatrudnienia; Imigranci w Polsce

13. Wydatki na ochronę socjalną w UE - Struktura wydatków socjalnych w UE; Reforma systemu państwa socjalnego?

14. Europa wobec przemian kulturowych

15. Zaliczenie

Literatura:

Literatura podstawowa

J. Polakowska -Kujawa red., Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy, Difin, Warszawa 2006

A. Olejniczak red., Europa dla młodych. Szansa ou d`illusion, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2013

K. Frysztacki, Socjologia problemów społecznych, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

L. J. Jasiński, Spójność ekonomiczna i społeczna regionów państw Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2012

A. Szeptycki red., Między sąsiedztwem a integracją. Założenia, funkcjonowanie i perspektywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011

J. Balicki, E. Frątczak, Ch. B. Nam, Przemiany ludnościowe. Fakty-interpretacje-opinie, IP UKSW, cz. II Globalna polityka ludnościowa, Warszawa 2003

I. Kotowska, A. Matysiak, A. Domaradzka, Scenariusze polityki ludnościowej dla Polski. Badanie eksperckie Delphi¸ SGH, Warszawa 2005

Raporty i badania Eurostat www.europa.eu

Materiały informacyjne:

Codzienne media (internet, periodyki, prasa, magazyny, czasopisma, Radio, TV

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.