Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika społeczna ćw.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-2-PScw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika społeczna ćw.
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W07, PS1_W08; PS1_U02, PS1_U05, PS1_K05, PS1_K11

Skrócony opis:

Wprowadzenie studentów w problematykę pedagogiki społecznej, obszarów jej zainteresowania, metod i form działania, współczesnych przeobrażeń przestrzeni społeczno-wychowawczych i warunków socjalizacji.

Pełny opis:

Dostarczenie studentom elementarnej, uporządkowanej wiedzy na temat subdyscyplin pedagogiki specjalnej, obejmującej terminologię, teoretyczne podstawy z zakresu psychospołecznego funkcjonowania osób z określonym rodzajem niepełnosprawności, współczesnych tendencji w kierunku normalizacji, wyrównywania ich szans na różnych płaszczyznach życia społecznego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

- Posiada wiedzę o głównych środowiskach życia człowieka (rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła, sąsiedztwo, organizacje społeczne, środowisko pracy, społeczność lokalna), o ich strukturze, dynamice i warunkach optymalnego rozwoju.

- Posiada wiedzę o człowieku jako podmiocie rozwijającym się wśród innych i prekształcającym rzeczywistość, zna i rozumie koncepcję zmiany i wzmacnienia w pracy socjalnej oraz zasady projektowania i generowania zmiany w położeniu jednostek,grup i środowisk.

- Ma podstawową wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i kulturalnych.

Umiejętności:

- Dostrzega, nazywa i interpretuje zjawiska spoleczne: analizuje ich powiązania z róznymi obszarami działalności socjalnej.

- Umie analizować i wyjaśniać mechanizmy funkcjonowania wspólnot lokalnych, instytucji i oraganizacji społecznych.

- Diagnozuje i analizuje przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych prowadzących do wykluczenia i marginalizacji osób, grup i lokalnych społeczności; diagnozuje potrzeby i zasoby (potencjały, siły).

- Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności socjalnej.

- Potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów socjalnych i prognozować ich rozwiązania oraz przewidywać skutki planowanych działań.

- Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu.

- Analizuje przyczyny powstawania dysfunkcji, niedostosowania, niewydolności spolecznej, przestępczości i innych przejawów dezorganizacji życia osób, grup i środowisk.

Kompetencje społeczne:

- Dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności.

- Potrafi wykorzystywać we współpracy z innymi i rozwijać własne umiejętności interpersonalne.

- Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym/publicznym.

- Uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane odmiennym położeniam kulturowym i społecznym.

Punkty ECTS:

udział w ćwiczeniach - 30 godzin

przygotowanie się do ćwiczeń - 10 godzin

przygotowanie się do kolokwium - 10 godzin

konsultacje - 5 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2) - student nie posiadał wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawartych w minimalnym zakresie 50%.

Na ocenę dst (3)/ dst+ (3+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 51%-70%.

Na ocenę db (4)/ db+ (4+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 71%-90%.

Na ocenę bdb (5) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 91%-100%.

Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Łodzińska
Prowadzący grup: Jolanta Łodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wprowadzenie studentów w problematykę pedagogiki społecznej, obszarów jej zainteresowania, metod i form działania, współczesnych przeobrażeń przestrzeni społeczno-wychowawczych i warunków socjalizacji.

Pełny opis:

Dostarczenie studentom elementarnej, uporządkowanej wiedzy na temat subdyscyplin pedagogiki specjalnej, obejmującej terminologię, teoretyczne podstawy z zakresu psychospołecznego funkcjonowania osób z określonym rodzajem niepełnosprawności, współczesnych tendencji w kierunku normalizacji, wyrównywania ich szans na różnych płaszczyznach życia społecznego.

Literatura:

1. Gizowski M., Wygrane aspekty pracy socjalnej, Analiza krytyczna, Podręcznik akademicki, Gdańk 2011.

2. Konopczyński M., Theiss W., Winiarski M. (red.), Pedagogika społeczna - przestrzenie życia i edukacji. Warszawa 2010.

3. Kozdrowicz E., Przecławska A. (red.), Absolwent pedagogiki dziś. Perspektywa teorii i praktyki pedagogiki społecznej, Warszawa 2006.

4. Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna, T. 1 i 2. Warszawa 2006.

5. Piekarski J., Pilch T., Theiss W., Urbaniak-Zając D. (red.), Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, Łódź 2010.

6. Piekarski J., U podstaw pedagogiki społecznej. Zagadnienia teoretyczno-metodologiczne, Łódź 2007.Reczek – Zymróz Z., Współdziałanie pedagogiczne szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym, Kraków 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.