Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium seminaryjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-LS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratorium seminaryjne
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W02; K_W06; K_W10;

K_U02; K_U03; K_U08;

K_K01; K_K03; K_K06.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Zajęcia przygotowują studentów do pracy z tekstem naukowym, w

tym do pracy nad tekstem własnym. Zajęcia służą nauce analitycznej lektury tekstów, ich streszczania, oraz konstrukcji własnego tekstu o charakterze naukowym

Literatura:

M. Ozorowski, Podstawy metodyki pracy naukowej, Warszawa 2006.

K. E. Sullivan, Paragraph practice, New York 1976.

R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2004.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada wiedze z zakresu:

- różnych rodzajów struktur i instytucji społecznych,

- metod i narzędzi, w tym technik pozyskiwania danych, właściwych dla pracy socjalnej,

- podstawowych pojęć i zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego;

Student potrafi:

- wykorzystać podstawowa wiedze teoretyczna i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych w zakresie socjologii,

- właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych w zakresie pracy socjalnej,

- rozumieć i analizować zjawiska społeczne;

W zakresie kompetencji społecznych student:

- rozumie potrzebę uczenia się przez cale życie; ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz samodzielnego wykorzystywania w tym celu dostępnych mu źródeł; potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne;

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedze i umiejętności; rozumie potrzebę jej doskonalenia.

Opis ECTS:

obowiązkowy udział w zajęciach - 30 godz.(w tym 14 godz. za pośrednictwem platformy e-learning)

konsultacje - 10 godz.

przygotowanie zadań - praca na odległość - 14 godz.

przygotowanie projektu pracy dyplomowej - 36 godz.

Suma godz. - 90

Liczba ECTS - 90 godz./30 godz. = 3

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa:

1. Obowiązkowa obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość dwóch

nieobecności w semestrze).

3. Ocena merytoryczna poszczególnych prac cząstkowych i projektu pracy dyplomowej

4. Ocena zaangażowania studenta w pracę na ćwiczeniach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Klimski, Jolanta Łodzińska, Agnieszka Zduniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)