Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rodzina w nowej demografii Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-RwNDE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rodzina w nowej demografii Europy
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W07, PS1_W08, PS1_U01, PS1_U06, PS1_U11, PS1_U18, PS1_K11, PS1_K12

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy z problematyką demografii, podstawami metod pomiaru i analizy procesów demograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany demograficznej w odniesieniu do rodziny.

Pełny opis:

Zapoznanie ze zmianami demograficznymi, które prowadzą do “nowej demografii Europy”. Celowe wydaje się określenie procesów ludnościowych przy wykorzystaniu mikro i makro perspektywy dla określenia zmian liczby ludności, struktur wieku, rodzin, gospodarstw domowych oraz przepływów międzypokoleniowych. Analizowane są również zmiany struktur społecznych nowej demografii Europy, w tym zabezpieczenia społecznego z perspektywy rodziny.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

M.Okólski, A.Fihel, 2012, Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

J.Z.Holzer, Demografia, PWE, Warszawa 2003

J. Kurkiewicz (red.), 2010, Procesy demograficzne i metody ich analizy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.

I.E.Kotowska, J.Jwiak, 2012, Nowa demografia Europy a rodzina, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Zeszyt 28/2012

M.Okólski, 2004, Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

I. E. Kotowska red., Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polaków, Diagnoza społeczna 2013, Raport tematyczny, Warszawa 2014

I. E. Kotowska, 2010, Przemiany demograficzne w Polsce po 1989: Polska– Europa, w: H.Jastrzębska-Smolaga, Gospodarka rynkowa w Polsce w latach 1989-2009, Seria Monografie, Studia, Rozprawy M12, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce

I. E.Kotowska, Wróblewska W., 2007, Zmiany demograficzne – pomiar procesów i ocena skutków społeczno-ekonomicznych, w: T.Panek (red.), Statystyka społeczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Szukalski P., 2003, Ludzie bardzo starzy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Stan obecny i perspektywy [w:] Procesy demograficzne w krajach Unii Europejskiej – po- równania z Polską, red. I. Sobczak, PTD, GWSH, „Marpress”, Gdańsk.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PS1_W07 Posiada wiedzę o głównych środowiskach życia człowieka (rodzina grupa, rówieśnicza, szkoła, sąsiedztwo, organizacje społeczne, środowisko pracy, społeczność lokalna),o ich strukturze, dynamice i warunkach optymalnego rozwoju.

PS1_W08 Ma wiedzę o człowieku jako podmiocie rozwijającym się wśród innych i przekształcającym rzeczywistość, zna i rozumie koncepcję zmiany i wzmocnienia w pracy socjalnej oraz zasady projektowania i generowania zmiany w położeniu jednostek, grup i środowisk.

PS1_U01 Dostrzega, nazywa i interpretuje zjawiska społeczne; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności socjalnej.

PS1_U06 Diagnozuje i analizuje przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych prowadzących do wykluczenia i marginalizacji osób, grup i lokalnych społeczności; diagnozuje potrzeby i zasoby (potencjały, siły).

PS1_U11 Umie stosować metody pracy socjalnej procesach pomocy, opieki, interwencji.

PS1_U18 Analizuje przyczyny powstawania dysfunkcji, niedostosowania, niewydolności społecznej, przestępczości i innych przejawów dezorganizacji życia osób, grup i środowisk.

PS1_K11 Ma przekonanie o wadze zachowywania się w sposób

profesjonalny.

PS1_K12 Dostrzega istotę i znaczenie współdziałania i współpracy oraz przyjmowania wielorakich ról.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu:

1.Obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszcza się dwie nieobecności)

2.Warunkiem przystąpienia do zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie krótkiej prezentacji

3.Elementy oceny końcowej: referat w formie krótkiej prezentacji waga 1, odpowiedź ustna waga 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wróblewska-Skrzek
Prowadzący grup: Joanna Wróblewska-Skrzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.