Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-SEML
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W01; PS1_U15 ; PS1_K08, PS1_K01


Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada wiedzę z zakresu:

- różnych rodzajów struktur i instytucji społecznych,

Student potrafi:

- przygotowywać prace pisemne i ustne w języku polskim dotyczące problematyki społecznej, w szczególności pomocy społecznej lub pracy socjalnej;

- ujmuje swoją wypowiedz w sposób uwzględniający kontekst teoretyczny i wykorzystuje zróżnicowane źródła.

W zakresie kompetencji społecznych student:

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności,korzystajac z róznych źródeł nowoczesnych technologii;

- uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane odmiennym położeniem kulturowym i społecznym.

Opis ECTS:

Semestr zimowy:

udział w zajęciach - 30 godz.

konsultacje - 10 godz.

wstępny etap przygotowania pracy dyplomowej - 90 godz.

Suma godz. - 90

Liczba ECTS - 90 godz./30 godz. = 3

Semestr letni:

udział w zajęciach - 30 godz.

konsultacje - 20 godz.

wstępny etap przygotowania pracy dyplomowej - 100 godz.

Suma godz. - 150

Liczba ECTS - 150 godz./30 godz. = 5

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa:

1. Obowiązkowa obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość dwóch nieobecności w semestrze).

3. Ocena zaangażowania studenta w prace na ćwiczeniach.

4. Ocena merytoryczna i metodyczna pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bojanowska, Martyna Kawińska, Justyna Kurtyka-Chałas
Prowadzący grup: Elżbieta Bojanowska, Martyna Kawińska, Justyna Kurtyka-Chałas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W trakcie seminarium omawiane są poszczególne etapy pisania pracy licencjackiej, sporządzania planu pracy, wstępu, zakończenia, struktury poszczególnych rozdziałów. Studenci uczą się technicznych i merytorycznych zagadnień związanych z przygotowywaną pracą.

Seminarium jest też miejscem dyskusji merytorycznych nad poszczególnymi tematami prac, stwarza okazję do dyskusji, stawiania hipotez i wysuwania własnych wniosków.

Pełny opis:

Celem zajęć jest uporządkowanie wiedzy i umiejętności dotyczących samodzielnego tworzenia prac pisemnych o charakterze naukowym. Studenci poprzez uczestnictwo w seminarium mają szansę zrealizować swoje indywidualne zainteresowania naukowe, poszerzając treści obowiązkowe o literaturę przedmiotu, oraz dyskusje problemowe z prowadzącym zajęcia. Efektem końcowym seminarium ma być praca dyplomowa, wykonana poprawnie pod względem merytorycznym, metodologicznym i formalnym.

Literatura:

1. Markiewicz H., O cytatach i przypisach, Kraków 2004

2. Szymanek K., Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. Warszawa 2008.

3. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Bojanowska, Martyna Kawińska, Justyna Kurtyka-Chałas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)