Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie i realizacja projektu badawczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PiRPB
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO1_W06, SO1_W07; SO1_U02, SO1_U08; SO1_K05

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:Głównym celem przygotowania i realizacji projektu badawczego jest wykształcenie umiejętności identyfikowania i analizy kwestii społecznych w nawiązaniu do określonego paradygmatu heurystycznego. Zakres projektu obejmuje: opracowanie bibliografii tematu, postawienie pytania głównego i hipotez badawczych, opis założeń metodologicznych, zebranie i analizę danych empirycznych, sformułowanie wniosków i konkluzji.

Studenci w toku realizacji projektu zdobywają umiejętności w zakresie kolejnych etapów procedury badawczej, zespołowego przygotowania i opracowania wyników. W rezultacie, powinni opanować teoretyczny dorobek dyscypliny, umieć analizować dane empiryczne w nawiązaniu do pojęć i modeli teoretycznych, a także projektować, monitorować i ewaluować programy służące rozwiązywaniu problemów społecznych.

Wymagania wstępne:metodologia badań społecznych

Pełny opis:

W trakcie zajęć omawiane są kolejne etapy realizacji projektu badawczego:

- wybór tematu projektu i jego uzasadnienie;

- zdefiniowanie problemu badawczego oraz celu planowanych badań;

- osadzenie problematyki badań w odpowiednim paradygmacie teoretycznym;

- sformułowanie hipotez badawczych;

- wybór metody badawczej;

- analiza merytoryczna zebranych danych w trakcie badań własnych;

Omówienie każdego z etapów realizacji projektu badawczego wiążę się z przygotowaniem przez studentów poszczególnych etapów ich własnych projektów badawczych;

udział w ćwiczeniach i przygotowanie projektu badawczego 60 godzin

badania własne 30 godzin

napisanie raportu z badań własnych 30 godzin

Literatura:

Babbie Earl, 2003, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa

Silverman David, 2009, Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa

Silverman David, 2009, Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa

Nowak Stefan, 2008, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa

Oppenheim, 2004, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Zysk i s-ka, Poznań

Gibbs Graham, 2011, Analizowanie danych jakościowych, PWN, Warszawa;

Angrosino Michael, 2010, Badania etnograficzne i obserwacyjne, PWN, Warszawa;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wiedza - student bada i analizuje postawy społeczne, korzysta ze źródeł informacji i metod pomiaru procesów społecznych, interpretuje zjawiska społeczne,

umiejętności - student posiada umiejętność opracowania projektu badawczego w zakresie problemów społecznych;

kompetencje - student zachowuje krytycyzm w ocenie wyników badań w zakresie problemów społecznych, jest wrażliwy na kwestie społeczne i potrafi pracować w zespole;

Metody i kryteria oceniania:

efekt kształcenia - wiedza:

- na ocenę ndst. student nie potrafi analizować postaw społecznych, korzystać ze źródeł informacji i metod pomiaru procesów społecznych;

- na ocenę dst. student potrafi analizować postawy społeczne oraz w ograniczonym stopniu potrafi korzystać ze źródeł informacji i metod pomiaru procesów społecznych;

- na cenę db. student potrafi analizować postawy społeczne oraz korzystać ze źródeł informacji i metod pomiaru procesów społecznych;

- na ocenę bdb. student potrafi analizować postawy społeczne oraz korzystać ze źródeł informacji i metod pomiaru procesów społecznych oraz interpretuje zjawiska społeczne;

efekt kształcenia umiejętności:

- na ocenę ndst. student nie potrafi opracować w zespole projektu społecznego w zakresie problemów społecznych;

- na ocenę dst. student potrafi opracować w zespole projekt badawczy, jednak w stopniu umiarkowanym korzysta z dostępnej w wybranej przez niego problematyce literatury oraz potrafi przedstawić "suche" wyniki badań własnych bez ich analizy;

- na ocenę db. student potrafi opracować w zespole projekt badawczy z wykorzystaniem literatury dotyczącej omawianego przez niego problemu badawczego oraz potrafi przedstawić wyniki badań a także dokonać ich analizy;

- na ocenę bdb. student potrafi opracować w zespole projekt badawczy z wykorzystaniem literatury dotyczącej omawianego przez niego problemu badawczego oraz potrafi przedstawić wyniki badań własnych a także dokonać ich analizy oraz prowadzić dyskusję osiągniętych wyników prowadzonych badań, proponować dalsze projekty badawcze w wybranej problematyce;

Na ocenę końcową składa się:

a) Raport końcowy z badań (około 15 str. plus załączniki w postaci kwestionariusza ankiety lub wywiadu)

Struktura raportu:

1. Temat

2. Uzasadnienie wyboru tematu

3. Zdefiniowanie problemu badawczego

4. Cel badania

5. Paradygmat badawczy

6. Hipotezy badawcze

7. Metoda badawcza

8. Literatura przedmiotu

9. Analiza merytoryczna z przeprowadzonego badania

10. Wnioski

b) aktywny udział w zajęciach;

c) obecność na zajęciach;

d) zaliczenie I semestru zajęć - przygotowanie części teoretycznej raportu (punkty 1-8);

zaliczenie II semestru - oddanie kompletnego raportu - przeprowadzenie badań i ich analiza merytoryczna;

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)