Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwój i osobowość jednostki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-RiOJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwój i osobowość jednostki
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

S02_W05

S02_W07

S02_U02

S02_U03

S02_U05

S02_U06

S02_K01

S02_K06


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy

Cele przedmiotu: Celem zajęć jest przygotowanie studentów do swobodnego posługiwania się wiedzą z zakresu rozwoju i osobowości człowieka oraz wykorzystywania jej we wszelkich relacjach interpersonalnych, a przede wszystkim tam, gdzie będą doradzać, zarządzać lub współpracować w zakresie doradztwa lub zarządzania analizując zachowanie człowieka. Można oczekiwać, że po zapoznaniu się z treścią wykładów student potrafi definiować pojęcie rozwoju człowieka, jego etapy, czynniki, które go wyznaczają oraz podstawowe trudności (kryzysy rozwojowe). Wie jak definiuje się dojrzałość. Zna kluczowe koncepcje ujmujące i wyjaśniające różne aspekty rozwoju. Podobnie: zna i rozumie pojęcie osobowości z uwzględnieniem różnych jej wymiarów i koncepcji ujmowania. Rozumie jaki wpływ ma osobowość na sposób myślenia, emocje i zachowanie człowieka.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu psychologii społecznej i socjologii.

Pełny opis:

Pojęcie rozwoju. Rodzaje zmian uwzględniane w rozwoju człowieka. Koncepcje rozwoju człowieka.

Rozwój człowieka w cyklu życia. Rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny.Rozwój prenatalny i perinatalny, rozwój w okresie dzieciństwa, w okresie dorastania i dorosłości. Późny okres dorosłości. Teorie starzenia się.

Pojęcie "Ja". Wiedza o obrazie samego siebie. Rozwój obrazu samego siebie.

Pojęcie osobowości i podstawowych elementów struktury osobowości.

Osobowość człowieka w głównych nurtach psychologicznych - na przykładzie wybranych koncepcji osobowości.

Temperament - pojęcie, wybrane koncepcje i typologie.

Potrzeby psychiczne i system wartości, lęk i agresja - ich wpływ na rozwój i osobowość.

Literatura:

Bielecki J., Wybrane zagadnienia psychologii, Warszawa 1986.

Birch A., Psychologia rozwojowa w zarysie, Warszawa 2012.

Gałdowa A. (red.), Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości, Kraków 1999.

Rathus S.A., Psychologia współczesna, Gdańsk 2004.

Siek S., Wybrane metody badania osobowości, Warszawa 1993.

Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 1, 2, Gdańsk 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

Student:

S02_W05

Posiada rozszerzoną wiedzę na temat rozwoju, dojrzałości i osobowości człowieka;

Zna czynniki kształtujące rozwój jednostki (fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy, osobowości);

Zna i rozumie działanie czynników kształtujących obraz siebie jednostki;

Wie jaki wpływ na rozwój człowieka i jego zachowanie mają jego potrzeby, wartości, lęk, agresja;

S02_W07

Ma pogłębioną wiedzę na temat reguł kształtujących rozwój i osobowość jednostki;

Umiejętności

Student:

S02_U02

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania poszczególnych etapów rozwoju człowieka oraz czynników kształtujących rozwój i osobowość jednostki; Rozumie zachodzące między nimi zależności;

S02_U03

Potrafi właściwie analizować przebieg procesu rozwoju człowieka (fizycznego, emocjonalnego, społecznego, poznawczego i osobowości); Umie właściwie analizować wymiary dojrzałości człowieka i odnosić je do zachowania;

S02_U05

Sprawnie określa normy kształtujące rozwój i osobowość człowieka;

S02_U06

Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w zakresie określania przyczyn zachowania człowieka wynikających z różnych aspektów jego rozwoju i kształtowania się osobowości;

Kompetencje społeczne

Student:

S02_K01

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; Rozumie, że rozwój i osobowość człowieka zależą od czynników, które kształtują się zawsze w odniesieniu do rozwoju cywilizacji, kultury i procesów społecznych i wymagają ciągłego ich zgłębiania;

S02_K06

Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny;

Metody i kryteria oceniania:

Pod koniec każdego wykładu studenci otrzymują do wykonania w zespole krótkie zadanie praktyczne zawierające opis sytuacji i kilka pytań odnoszących się do przedstawionych na wykładzie treści. Na koniec semestru studenci piszą także test z całego materiału. Suma punktów z zadań oraz testu stanowi podstawę do postawienia oceny.

W przypadku, gdy student nie mógł uczestniczyć w zajęciach, a posiada usprawiedliwienie, indywidualnie uzupełnia zadanie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Linek
Prowadzący grup: Anna Linek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy

Cele przedmiotu: Celem zajęć jest przygotowanie studentów do swobodnego posługiwania się wiedzą z zakresu rozwoju i osobowości człowieka oraz wykorzystywania jej we wszelkich relacjach interpersonalnych, a przede wszystkim tam, gdzie będą doradzać, zarządzać lub współpracować w zakresie doradztwa lub zarządzania analizując zachowanie człowieka. Można oczekiwać, że po zapoznaniu się z treścią wykładów student potrafi definiować pojęcie rozwoju człowieka, jego etapy, czynniki, które go wyznaczają oraz podstawowe trudności (kryzysy rozwojowe). Wie jak definiuje się dojrzałość. Zna kluczowe koncepcje ujmujące i wyjaśniające różne aspekty rozwoju. Podobnie: zna i rozumie pojęcie osobowości z uwzględnieniem różnych jej wymiarów i koncepcji ujmowania. Rozumie jaki wpływ ma osobowość na sposób myślenia, emocje i zachowanie człowieka.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu psychologii społecznej i socjologii.

Pełny opis:

Pojęcie rozwoju. Rodzaje zmian uwzględniane w rozwoju człowieka. Koncepcje rozwoju człowieka.

Rozwój człowieka w cyklu życia. Rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny.Rozwój prenatalny i perinatalny, rozwój w okresie dzieciństwa, w okresie dorastania i dorosłości. Późny okres dorosłości. Teorie starzenia się.

Pojęcie "Ja". Wiedza o obrazie samego siebie. Rozwój obrazu samego siebie.

Pojęcie osobowości i podstawowych elementów struktury osobowości.

Osobowość człowieka w głównych nurtach psychologicznych - na przykładzie wybranych koncepcji osobowości.

Temperament - pojęcie, wybrane koncepcje i typologie.

Potrzeby psychiczne i system wartości, lęk i agresja - ich wpływ na rozwój i osobowość.

Literatura:

Bielecki J., Wybrane zagadnienia psychologii, Warszawa 1986.

Birch A., Psychologia rozwojowa w zarysie, Warszawa 2012.

Gałdowa A. (red.), Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości, Kraków 1999.

Rathus S.A., Psychologia współczesna, Gdańsk 2004.

Siek S., Wybrane metody badania osobowości, Warszawa 1993.

Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 1, 2, Gdańsk 2007 - wybrane zagadnienia

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu psychologii społecznej i socjologii.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.