Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia miasta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-SM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia miasta
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W02, K_W08, K_W05

K_U02, K_U03

K_K06, K_K01

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu:

1. Znajomość głównych orientacji teoretyczno-metodologicznych i podstawowych pojęć z zakresu socjologii miasta.

2. Wyposażenie w podstawowy zasób wiedzy, dotyczącej procesów urbanizacji i metropolizacji.

3. Zapoznanie z przestrzenią miejską, jej percepcją, waloryzacją, przyswajaniem i wytwarzaniem.

Wymagania wstępne: brak wymagań wstępnych

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Przedmiot socjologii miasta: pojęcia i problemy, społeczne uwarunkowania rozwoju socjologii miasta. (2h)

2. Orientacje teoretyczne i metodologiczne w socjologii miasta: szkoła chicagowska, szkoły kulturalistyczne, szkoły neoekologiczne. (2h)

3. Orientacje teoretyczne i metodologiczne w socjologii miasta c.d.: szkoły konwencjonalne, szkoły makrostrukturalne i strukturalno-funkcjonalne, szkoły humanistyczne. (2h)

4. Socjologiczne pojęcie przestrzeni i rodzaje przestrzeni miejskiej. (2h)

5. Rodzaje przestrzeni miejskiej c.d. (2h)

6. Percepcja i waloryzacja przestrzeni. (2h)

7. Przyswajanie i wytwarzanie przestrzeni. (2h)

8. Miasto w historii: społeczna geneza miasta, miasta starożytne, koncepcja miasta Maxa Webera. (2h)

9. Miasto w historii c.d.: miasta islamu, miasta pozaeuropejskie. (2h)

10. Urbanizacja: proces urbanizacji i jego przemiany. (2h)

11. Urbanizacja c.d.: proces urbanizacji w USA. (2h)

12. Metropolizacja i metropolie: funkcje metropolii. (2h)

13. Metropolizacja i metropolie c.d.: polskie metropolie. (2h)

14. Kształtowanie się metropolitalnego społeczeństwa. (2h)

15. Zaliczenie zajęć na ocenę w formie pisemnej (test). (2h)

Metody oceny:

1. Zajęcia są prowadzone w języku polskim w jednej grupie jako wykład w wymiarze 30h w semestrze zimowym na studiach stacjonarnych (2h w tygodniu), kończący się zaliczeniem na ocenę.

2. Zaliczenie na ocenę ma formę pisemną (test).

3. Wymagana jest obecność na zajęciach.

4. Aktywność na zajęciach może - lecz nie musi - być punktowana przez prowadzącego. Zdobyte za aktywność na zajęciach punkty zostają dodane do punktów zdobytych z testu na zaliczenie zajęć.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. B. Jałowiecki, M.S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002 (lub późniejsze). Rozdziały: I, IV, V, VI i rozdział II częściowo, tj. p. 1, p. 2 i KONTRAPUNKT 1.

2. Socjologia miasta. Wybór tekstów, M. Malikowski, S. Solecki (red.), Wydawnictwo Mana, Rzeszów 1999, teksty następujące:

- A. Wallis, Definicja miasta. Symbole, s. 67-82,

- Aleksander Wallis, Pojęcie obszaru kulturowego. Pojęcie centrum. Krajobraz i szata informacyjna, s. 83-103,

- Manuel Castells, Badania nad społecznymi ruchami miejskimi, s. 238-264,

- Andrzej Sadowski, Białystok, procesy ruralizacji miasta, s. 361-371.

3. Człowiek, miasto, region. Związki i interakcje. Księga jubileuszowa profesora Bohdana Jałowieckiego, G. Gorzelak, M.S. Szczepański, W. Ślęzak-Tazbir (red.), Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009, następujące artykuły:

- Andrzej Majer, Współczesna urbanizacja, przemiany i szanse rozwoju miast, s. 249-266,

- Sławomir Gzell, Ulica w mieście jako przestrzeń publiczna – w teorii urbanistyki i praktyce projektowej w XX w., s. 94-116.

4. Bohdan Jałowiecki, Miasto mieszkańców?, w: B. Jałowiecki, E.A. Sekuła, M. Smętkowski, A. Tucholska, Warszawa. Czyje jest miasto?, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009, s. 89-131.

Literatura uzupełniająca:

1. R. Sennett, Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu, Wydawnictwo Marabut, Gdańsk 1996.

2. Społeczeństwo i przestrzeń zurbanizowana. Teksty źródłowe, M. Malikowski, S. Solecki (red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Rzeszów 1999.

3. J. Węgleński, Miasta Ameryki u progu XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2001.

4. B. Jałowiecki, Elżbieta Anna Sekuła, Maciej Smętkowski, Anna Tucholska, Warszawa. Czyje jest miasto?, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. Rozpoznaje główne orientacje teoretyczno-metodologiczne i podstawowe pojęcia z zakresu socjologii miasta.

2. Charakteryzuje procesy urbanizacji i metropolizacji w oparciu o podstawową wiedzę z zakresu socjologii miasta.

3. Identyfikuje przestrzeń miejską i procesy jej percepcji, waloryzacji, przyswajania i wytwarzania.

Umiejętności:

1. Posługuje się podstawową wiedzą teoretyczna z zakresu socjologii miasta do oglądu i eksplikacji zjawisk i procesów społecznych zachodzących w wielkim mieście.

2. Analizuje prawidłowo przyczyny i przebieg konkretnych zjawisk i procesów społecznych związanych z procesami urbanizacji i metropolizacji.

Kompetencje:

1. Jest zdolny do stosowania wiedzy i umiejętności socjologicznych z zakresu socjologii wsi w swej karierze zawodowej, zwłaszcza podczas studiów socjologicznych, i w życiu osobistym.

2. Dyskutuje na temat głównych problemów wsi i rolnictwa w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności socjologiczne z zakresu socjologii wsi.

Opis ECTS:

Uczestnictwo w wykładzie - 30 g.

Konsultacje - 15 g.

Przygotowanie do egzaminu - 30 g.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wołk
Prowadzący grup: Agnieszka Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.