Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-SW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia wychowania
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

S1A_K01; S1A_K02; S1A_K03.

S1A_W06; S1A_W07; S1A_W08.

S1A_K03; S1A_K05.


Skrócony opis:

Student rozpoznaje zjawiska społeczne o charakterze wychowawczym, mające miejsce, np. w rodzinie, w szkole, w środowisku młodzieżowym, w relacjach z mediami, z instytucjami religijnymi. Potrafi wyciągać wnioski, dotyczące właściwych lub niewłaściwych działań wychowawczych, patrząc na zachowanie i relacje z otoczeniem, podejmowane przez dziecko lub młodego człowieka.

Pełny opis:

1.Zjawiska i procesy społeczne w obszarze zainteresowań socjologii wychowania 2.Procesy socjalizacyjne w kontekście przemian systemowych społeczeństw (Los, Wybór, Ryzyko) 3. Kultura i jej funkcje wychowawcze w społeczeństwie ryzyka 5-6. Pierwotne środowisko wychowawcze w społeczeństwie zmiany (rodzina współczesna a nienormatywne praktyki rodzinne) 7-8.Grupy odniesienia (środowisko młodzieżowe; subkultury) 9.Szkoła jako współczesna instytucja socjalizacji wtórnej 10. Nowe media a generacja Sieci (możliwości i zagrożenia) 11. Patriotyzm w procesie wychowania 12-13. Socjalizacyjne znaczenie religii (na przykładzie chrześcijaństwa i innych wielkich religii świata) 14.Wychowanie a społeczeństwo obywatelskie 15.Podsumowanie

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Berger P.L., Luckmann Th., Socjalizacja pierwotna,s.156-165, w: H. Mielicka (wstęp i opracowanie), Socjologia wychowania. Wybór tekstów, Wydawnictwo Stachurski, Kielce 2002.

2.Ossowski S., Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny, s.258-267, w: Mielicka H. (wstęp i opracowanie), Socjologia wychowania. Wybór tekstów, tamże.

3.Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków, Znak 2002, s.392-410 (Socjalizacja i kontrola społeczna).

4.Sroczyńska M., O zjawisku „nadnormalności” w przestrzeni edukacyjnej (szkic socjologiczny),w: M.J. Szymański, B. Walasek-Jarosz, Z. Zbróg, Zrozumieć szkołę. Konteksty zmiany, Wydawnictwo APS, Warszawa 2016, s.94-110.

5.Szymański M.J., Edukacyjne problemy współczesności, Impuls, Kraków 2014, s. 119-129 (Wychowanie człowieka w zmiennej rzeczywistości)

6.Znaniecki F., Socjologia wychowania, t. 1 i 2, PWN, Warszawa 2001, s. 50-56 (Środowisko wychowawcze)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student potrafi: posługiwać się terminologią specjalistyczną, dostrzegać i wyjaśniać pozytywne i negatywne zjawiska, jakie niosą ze sobą przemiany charakteru procesów socjalizacji i wychowania współczesnych społeczeństw, uzasadniać konieczność rekonstrukcji „świata dzielonego z innymi” oraz troski o jakość komunikacji w perspektywie globalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia: Wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem dyskusji, pracy zespołowej (w tym debaty), dyskusji

Metody oceniania:

zaliczenie testu; udział w projekcie zespołowym, debacie* (przygotowanym/ej na podstawie wybranego tematu); udział w dyskusjach podejmowanych w ramach zajęć; obecność na zajęciach.

*Przygotowanie i przeprowadzenie debaty: wybór kontrowersyjnego tematu debaty, umożliwiającego zaprezentowanie zróżnicowanych stanowisk z udziałem „dwóch stron” i moderatora, dyskusja w grupie, podsumowanie debaty.

Ważne aspekty projektu/debaty: uzasadnienie wyboru tematu, cechy zjawiska/ procesu, przyczyny i psychospołeczne konsekwencje (pozytywne i negatywne) w świetle literatury przedmiotu, własna ocena zjawiska w kontekście społecznym/wychowawczym w ramach dyskusji.

Proponuje się wybranie jakiegoś szczegółowego tematu, np. w ramach następujących grup tematycznych: Współczesna polska rodzina wobec form alternatywnych; Dylematy współczesnej szkoły; Młodzi - konformiści czy buntownicy?; Komunikacja medialna – wychowawcze szanse czy zagrożenia; Być patriotą - być kosmopolitą; Socjalizacja religijna - utracone możliwości i wyzwania; O potrzebie savoir-vivre´u w dzisiejszych czasach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Sroczyńska
Prowadzący grup: Maria Sroczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.