Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty analityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-WA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty analityczne
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu: student będzie znał i umiał wskazać siatkę pojęć właściwych dla poszczególnych nurtów socjologicznych oraz będzie znał założenia metodologiczne każdego z nich; będzie umiał porównać poszczególne perspektywy teoretyczne a także będzie umiał dokonać analizy życia społecznego w świetle każdej z nich

Wymagania wstępne:podstawowa orientacja we współczesnych teoriach socjologicznych

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Społeczeństwo w perspektywie konfliktu

Konflikt społeczny jako motor porządku społecznego

Społeczeństwo jako symboliczna interakcja

Interakcyjne koncepcje znaczenia, konstruowania roli społecznej, działań, tożsamości – interakcjonizm – kontynuacja

Społeczeństwo w perspektywie fenomenologicznej

Socjologia życia codziennego – perspektywa fenomenologiczna – kontynuacja

Socjologia życia codziennego – etometodologia

Procedury podtrzymujące porządek społeczny - etnometodologia – kontynuacja

Strukturalny obraz rzeczywistości społecznej

Społeczeństwo w z perspektywy strukturalizmu – kontynuacja

Społeczeństwo w z perspektywy teorii wymiany i racjonalnego wyboru

Społeczeństwo w z perspektywy teorii wymiany i racjonalnego wyboru – kontynuacja

Społeczeństwo w z perspektywy neofunkcjonalizmu

Społeczeństwo w z perspektywy neofunkcjonalizmu – kontynuacja

Społeczeństwo w z perspektywy teorii działania komunikacyjnego

Działanie komunikacyjne – kluczowy proces tworzący społeczeństwo

Metody oceny:na końcu semestru test

Literatura:

7. Bibliografia:Coser L., Społeczne funkcje konfliktu, w: Jasińska-Kania A. i inn, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006, t. 1, s. 478-481; Dahrendorf R., O pojęciu szans życiowych, w:, Sztompka P. i Kucia M. (red.), Socjologia lektury. Kraków, 2005, s. 427-437.; Dahrendorf, R., Teoria konfliktu w społeczeństwie przemysłowym, w: Jasińska-Kania A. i inn, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006, t. 1, s. 454-477.

Blumer. H, Interakcjonizm symboliczny, Kraków 2007, fragm.; Hałas E. , Symboliczny interakcjonizm - wielość orientacji a podstawy jedności perspektywy, w: „Studia Socjologiczne” 1981/ 4, s. 103-114.; Turner J., Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2005, s. 418-434.; Goffman E., Porządek interakcyjny, w: Jasińska-Kania A. i inn, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006, t. 1, s. 293-315.; Schütz A., , Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, w: Jasińska-Kania A. i inn, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006, t. 2, s. 867-893.; Manterys A., Wielość rzeczywistości w teoriach socjologicznych, Warszawa 1997, 13-34, 22-33.; Schütz A., O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, Kraków 2008, fragm.; Garfinkel H., 2006, Racjonalne cechy działalności naukowej i potocznej, w: Jasińska-Kania A. i inn, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006, t. 2, s. 894-909., Cicourel A. Etnometodologia, w: Edmund Mokrzycki (red.), Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, Warszawa, 1984 , t. 1,s. 221-302.; Turner J., Struktura teorii socjologicznej, Warszawa, 2008. s. 488-494.; Kłoskowska A., , Teoria socjologiczna Pierre'a Bourdieu, w: Pierre Bourdieu i Jean-Claude Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa 1990, s. 7-41.; Bourdieu P., Dystynkcja: klasy i klasyfikacje, w: Jasińska-Kania A. i inn, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006, t. 1, s. 634-650.; Turner J., Struktura teorii socjologicznej, Warszawa, 2008, s. . 593-603.; Blau P, Wymiana nagród społecznych w: Współczesne teorie wymiany. Zbiór tekstów, Kempny M., Szmatka J. (red.), Warszawa, 1993, str. 230-244.; Turner J., Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2008, s. 301-310.; Homans G., Podstawowe procesy społeczne, w: Jasińska-Kania A. i inn, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006, t. 1, s.72-81.; Blau P., Wymiana społeczna, Jasińska-Kania A. i inn, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006, t. 1 82-92.; Turner J., Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2008, s. 359-364.; Turner J., Struktura teorii socjologicznej, Warszawa, s. 2008. 49-66, . 67-86.; Luhmann N., Pojęcie społeczeństwa, , w: Jasińska-Kania A. i inn, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006, t. 1, s. 414-424.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

a) Student ma pogłębioną wiedzę na temat socjologicznych teorii struktur społecznych oraz relacji między nimi.

b) Student posiada pogłębioną wiedzę o socjologicznych koncepcjach wyjaśniających rolę norm w organizacji struktur społecznych.

c) Student posiada pogłębioną wiedzę o socjologicznych sposobach wyjaśniania procesów zmiany w strukturach społecznych i o przemianach relacji między strukturami społecznymi.

Umiejętności

a) Student potrafi wyjaśniać i interpretować fenomeny społeczne oraz dostrzega relacje między nimi.

b) Student właściwie analizuje przyczyny i dynamikę zjawisk społecznych oraz potrafi formułować własne opinie na ten temat.

Kompetencje

a) Student potrafi określić priorytety służące do realizacji określonego przez siebie i innych zadania.

b) Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu socjologa.

c) Student potrafi korzystać z wiedzy i umiejętności z innych dyscyplin naukowych obecnych w teorii socjologicznej.

ECTS: 30h (udział w zajęciach) + 40h (przygotowanie do zajęć) + 30h (przygotowanie do zaliczenia) = 100h /25 = 4 ECTS

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)