Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja formalna w Afryce subsaharyjskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-WM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja formalna w Afryce subsaharyjskiej
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem wykładu jest przybliżenie problemu edukacji w krajach Afryki Subsaharyjskiej, zwrócenie uwagi na zależność pomiędzy jakością edukacji a rozwojem społeczno-gospodarczym poszczególnych państw. W trakcie wykładu zostaną przybliżone zarówno definicje rozwoju, jak i definicje edukacji i jakości edukacji oraz sposoby ich pomiaru przyjmowane na przestrzeni ostatnich 60 lat przez organizacje międzynarodowe takie jak EU, World Bank, czy UNICEF. Ponadto omówiona zostanie historia edukacji w krajach Afryki subsaharyjskiej, z uwzględnieniem polityki edukacyjnej i językowej prowadzonej przez kolonizatorów, jak i przez współczesne niepodległe państwa afrykańskie. W trakcie wykładu zostanie zwrócona szczególna uwaga na kwestie związane z prowadzeniem edukacji w językach obcych.

Pełny opis:

W trakcie wykładu zostaną podjęte cztery grupy tematyczne. W pierwszej części wykładu zostanie przybliżony region Afryki subsaharyjskiej oraz wyjaśnione zostaną terminy I, II i III świat, Globalna Północ- Globalne Południe oraz ich geneza. Następnie zostanie zdefiniowane pojęcie rozwoju, wskazanie jego wskaźników i miar oraz wyjaśnienie znaczenia przyjmowania różnych miar rozwoju we współczesnym świecie.

W drugiej części wykładów zostanie przedstawiona historia edukacji formalnej w Afryce Subsaharyjskiej. Zwrócona zostanie uwaga na konsekwencje polityki edukacyjnej i językowej prowadzonej przez kolonizatorów w poszczególnych państwach afrykańskich oraz na rolę i znaczenie szkolnictwa prowadzonego systematycznie od XIX wieku przez misje chrześcijańskie.

Kolejna grupa tematyczna obejmować będzie zagadnienia związane z jakością edukacji oraz przybliżone zostaną współczesne programy pomiaru edukacji na świecie PISA, PASEC, SACMEQ. W tej części omówiony zostanie poziom edukacji w Afryce subsaharyjskiej, przyczyny oraz konsekwencje niskiej jakości edukacji w tym regionie.

Na koniec poruszona zostanie kwestia zróżnicowania językowego w Afryce subsaharyjskiej. Zostanie przybliżony problem edukacji w obcych językach, podane zostaną argumenty za i przeciw kontynuowaniu obecnej polityki językowej w zakresie edukacji w krajach afrykańskich. Ponadto zostaną przedstawione wyniki badań własnych prowadzonych wśród malgaskich uczniów na Madagaskarze.

Literatura:

A. Sen, Rozwój i wolność; Poznań 2002;

M. Solarz (red.), Północ wobec Południa, Południe wobec Północy, Warszawa 2005;

K. Lendzion, Dwa języki - dwa światy. Język francuski i malgaski w edukacji szkolnej na Madagaskarze, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2019;

K. Lendzion, Bariery rozwoju Afryki Subsaharyjskiej na początku XXI wieku, [w:] A. Potasińska, A. Wołk (red.), Nierówności społeczne we współczesnym świecie, Warszawa: UKSW 2015, s. 79-92;

K. Lendzion, Bariery społeczno-kulturowe w dostępie do edukacji dzieci w Afryce Subsaharyjskiej, „Studia edukacyjne”, 2015 nr 35, s. 235-250.

K. Lendzion, Prawo dzieci do edukacji a jakość nauczania na Madagaskarze w szkołach elementarnych, „Annales Missiologici Posnanienses” 21(2016);

K. Lendzion, „Zapewnić powszechne nauczanie na poziomie podstawowym” a jakość nauczania – bilans realizacji drugiego Milenijnego Celu Rozwoju w Afryce Subsaharyjskiej, [w:] A. Skolimowska, B. Jankowski (red.), Unia Europejska i Polska wobec międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016, 41-65;

K. Lendzion, Dylematy wyboru języka edukacji szkolnej na Madagaskarze a system edukacji konfesyjnej, w: Kościoły i religie. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji, M. Sroczyńska, S. H. Zaręba (red.), Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2017, s. 329-344;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

- wiedza - student wyjaśnia genezę pojęć Afryka subsaharyjska, Globalna Północ-Globalne Południe, rozumie pojęcia "rozwój społeczny", "jakość edukacji" oraz zna i rozumie różnice wynikające ze stosowania różnych wskaźników ich pomiaru. Student omawia historię edukacji formalnej w Afryce subsaharyjskiej, ze wskazaniem przyczyn i skutków kolonialnej polityki językowej oraz znaczenie misji chrześcijańskich z zakresie rozwoju edukacji. Ponadto charakteryzuje stan współczesnej oświaty oraz wskazuje przyczyny niskiej jakości kształcenia w regionie Afryki subsaharyjskiej.

- umiejętności - student ze zrozumieniem czyta teksty podejmujące problematykę edukacji w regionie Afryki subsaharyjskiej. Porównuje różne ujęcia rozwoju oraz jakości edukacji.

- kompetencje - student potrafi prowadzić dyskusję podejmującą kwestię rozwoju i edukacji w regionie Afryki subsaharyjskiej, zachowuje otwartość na poznawanie i próbę zrozumienia problemów krajów rozwijających się

opis ECTS:

- udział w wykładzie - 30 h;

- przygotowanie do egzaminu - 25 h;

- opracowanie i przedstawienie na zajęciach wybranego tekstu - 15 h -

Metody i kryteria oceniania:

efekt kształcenia - wiedza:

- na ocenę ndst. student nie potrafi wyjaśnić pojęć "rozwój społeczny", 'jakość edukacji", "Globalna Północ- Globalne Południe", nie potrafi wymienić najważniejszych konsekwencji polityki kolonialnej oraz działalności misji chrześcijańskich w zakresie edukacji;

- na ocenę dst. student potrafi wyjaśnić pojęcia "rozwój społeczny", 'jakość edukacji", "Globalna Północ- Globalne Południe", potrafi wymienić najważniejsze konsekwencje polityki kolonialnej oraz działalności misji chrześcijańskich w zakresie edukacji;

- na ocenę db. student potrafi wyjaśnić pojęcia "rozwój społeczny", 'jakość edukacji", "Globalna Północ- Globalne Południe", potrafi wymienić i omówić najważniejsze konsekwencje polityki kolonialnej oraz działalności misji chrześcijańskich w zakresie edukacji, charakteryzuje stan edukacji w Afryce subsaharyjskiej;

- na ocenę bdb student potrafi wyjaśnić pojęcia "rozwój społeczny", 'jakość edukacji", "Globalna Północ- Globalne Południe", potrafi wymienić i omówić najważniejsze konsekwencje polityki kolonialnej oraz działalności misji chrześcijańskich w zakresie edukacji, charakteryzuje współczesny stan edukacji w Afryce subsaharyjskiej oraz wskazuje i omawia główne przyczyny niskiej jakości kształcenia w tym regionie;

efekt kształcenia umiejętności:

- na ocenę ndst. student nie potrafi ze zrozumieniem czytać tekstów podejmujących problematykę edukacji w regionie Afryki subsaharyjskiej;

- na ocenę dst. student ze zrozumieniem czyta teksty podejmujące problematykę edukacji w regionie Afryki subsaharyjskiej;

- na ocenę db student ze zrozumieniem czyta teksty podejmujące problematykę edukacji w regionie Afryki subsaharyjskiej i potrafi porównać różne ujęcia rozwoju oraz jakości edukacji;

- na ocenę bdb student ze zrozumieniem czyta teksty podejmujące problematykę edukacji w regionie Afryki subsaharyjskiej i potrafi porównać różne ujęcia rozwoju oraz jakości edukacji, podejmuje próbę własnej oceny współczesnego stanu edukacji w Afryce subsaharyjskiej;

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie:

- oceny uzyskanej z pisemnego egzaminu końcowego;

- oceny przygotowanego i omówionego przez studenta w trakcie zajęć wybranego artykułu z podanej przez prowadzącego listy tekstów;

- obecności i aktywności na zajęciach;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Lendzion
Prowadzący grup: Kinga Lendzion
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)