Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne teorie socjologiczne - ćw.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-WTS-ć Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne teorie socjologiczne - ćw.
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

S1A_W01, S1A_W09, s1A_W03, S1A_W04, S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_K01, S1A_K02Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: poziom średniozaawansowany

Cele przedmiotu: Interpretacja i pogłębiona analiza najnowszych tekstów socjologicznych. Podstawowym celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z poszczególnymi teoriami, kierunkami i ich przedstawicielami.

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień i pojęć z Socjologii ogólnej i Klasycznych teorii socjologicznych

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Pragmatyzm społeczny i interakcjonizm symboliczny – G. H. Mead, H. Blumer

Dramaturgiczna koncepcja ujmowania rzeczywistości społecznej

Teoria strukturalistycznego konstruktywizmu P. Bourdieu

Socjologia języka

Funkcjonalizm w ujęciu T. Parsonsa i R. K. Mertona

Teoria systemów Niklasa Luhmanna

Teorie wymiany społecznej – G. C. Homans i P. M. Blau

Teorie konfliktu społecznego, teoria gier: dominacja, współzawodnictwo

Teorie modernizacji i systemu światowego: peryferia, centra

Nowoczesność i ponowoczesność

Literatura:

1. Goffman A. Człowiek w teatrze życia codziennego

2. Glaser B. Strauss A, Konteksty świadomości i interakcja społeczna

3.R. Merton „Teorie socjologiczne średniego zasięgu” w: „Teoria socjologiczna i struktura społeczna”,s. 61-72, 2008 PWN

4. J. H. Turner „Strukturalizm konstruktywistyczny- Bourdieu”, s. 593-603 (zwłaszcza klasy, kapitały, habitus !) w: „Struktura teorii socjologicznej”, PWN 2008.

5. J. H. Turner „Teoria wymiany”;”Podejście behawiorystyczne- Homans” s. 301-305 oraz „Podejście dialektyczne, Blau” s. 311-315, w: „ Struktura teorii socjologicznej” , PWN 2008.

6. P. Sztompka „Giddens Anthony” Encyklopedia socjologii 236-241, Oficyna Naukowa 1998.

7. M. Marody, „Między nautralnością a zaangażowaniem- o socjologii Norberta Eliasa”, w: N. Elias, „Społeczeństwo jednostek” ,VII-XXXIV, PWN 2008

8. Tomasz Zarycki „Dwa wymiary kapitału społecznego w kontekście polskim” Pomorski Przegląd Gospodarczy nr. 2/2008 (37), s. 49-52

www.iss.uw.edu.pl/zarycki/pdf/dwa-wymiary.pdf

9. A. Horolets, „Analiza dyskursu”, s. 16-21 w: Słownik socjologii jakościowej, red K. Konecki, P. Chomczyński. Wyd. Engram.

10.

Audycja http://www.polskieradio.pl/8/3664/Artykul/1161640,Michel-Foucault-dal-nam-narzedzia-do-stawiania-codziennego-oporu

11. Z. Krasnodębski, „Jurgen Habermas” s. 270-275, Oficyna Naukowa 1998.

12.Bourdieu Pierre, Habitus i przestrzeń stylów życia w: Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy

sądzenia, s. 215-260 Warszawa, Scholar 2005.

Bourdieu Pierre, Jean-Claude Passeron, Kapitał kulturowy i komunikacja pedagogiczna, w:

Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, s. 153-192,Warszawa, PWN 2006

13. Mrozowicki A. Człowieczeństwo, struktura i sprawstwo w teorii socjologicznej M. S. Archer

w: Archer M. Człowieczeństwo. Problem sprawstwa. s. VII -XXXVII

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej współczesnych teorii socjologicznych. Zaznajomienie z podstawowymi pojęciami, wiedzą o współczesnych teoretykach socjologii, podejściami teoretycznymi, założeniami teorii opisującymi rzeczywistość życia społecznego.

Przyswojenie podstawowej wiedzy o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne. Znajomość podejścia współczesnych teorii socjologicznych postrzegających w różny sposób człowieka jako aktora życia społecznego.

Umiejętność wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej do analizowania rzeczywistości. Umiejętność posługiwania się pojęciami, wykorzystywania założeń poszczególnych teorii do analizy zjawisk życia społecznego. Umiejętność krytycznej analizy i porównywania poszczególnych teorii.

Kompetencje społeczne - rozumienie konieczności uwzględnienia współczesnych koncepcji i nowych podejść teoretycznych dotyczących życia społecznego. Umiejętność współdziałania i pracy w grupie poprzez realizację grupowych zadań.

Przygotowanie do zajęć: 15 godzin - 0,5 pkt ECTS

Obecność na zajęciach: 30 godzin - 1 pkt. ECTS

Przygotowanie do kolowkium: 15 godzin - 0,5 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: praca w grupach, metoda dyskusyjna, burza mózgów, metoda grupy nominalnej,

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Obowiązkowa obecność na zajęciach.

Wymagana aktywność i praca grupowa na zajęciach (prace grupowe na zajęciach.

Prezentacje na podstawie wyselekcjonowanych tekstó- dotyczą wszystkich

2 niezapowiedziane kolokwia sprawdzające wiedzę.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Bukalska
Prowadzący grup: Izabela Bukalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.