Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-BSw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo społeczne
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o bezpieczeństwie

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W08, BW1_W10

Wymagania wstępne:

Brak wymagań.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa społecznego jako ważnego obszaru bezpieczeństwa narodowego. Wyjaśnione zostaną najważniejsze pojęcia i modele badawcze. W trakcie kursu studenci powinni poznać najważniejsze współczesne zagrożenia społeczne, ich uwarunkowania oraz sposoby przeciwdziałania.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1 - student/ka wskazuje, opisuje i wyjaśnia wybrane koncepcje teoretyczne dotyczące bezpieczeństwa społecznego jako jednego z czynników bezpieczeństwa narodowego.

EK 2 - student/ka identyfikuje i objaśnia charakter współczesnych zagrożeń społecznych, ich uwarunkowania oraz sposoby przeciwdziałania.

EK 3 - student/ka wskazuje podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo społeczne oraz charakteryzuje obszary i strategie ich działań.

Umiejętności:

EK 4 - student/ka posługuje się podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa oraz pozyskuje dane do analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem społecznym.

EK 5 - student/ka obserwuje i interpretuje zjawiska społeczne w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa.

EK 6 - student/ ka analizuje i ocenia bieżącą politykę na rzecz bezpieczeństwa społecznego.

Kompetencje:

EK 7 - student/ka współpracuje i pełni różne role w grupie, wykorzystuje doświadczenia pracy zespołowej. Wykazuje się kreatywnością i przedsiębiorczością w działaniu.

EK 8 - student/ka samodzielnie organizuje zadania powierzone, odpowiednio określa priorytety i skutecznie je realizuje.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

EK 1 - student/ka wskazuje, opisuje i wyjaśnia wybrane koncepcje teoretyczne dotyczące bezpieczeństwa społecznego jako jednego z czynników bezpieczeństwa narodowego.

- na ocenę 2 (ndst): nie umie wskazać, opisać żadnych koncepcji teoretycznych dotyczących bezpieczeństwa społecznego.

- na ocenę 3 (dst): poprawnie wskazuje, opisuje tylko elementy poznanych koncepcji teoretycznych dotyczących bezpieczeństwa społecznego.

- na ocenę 4 (db): poprawnie wskazuje, opisuje i wyjaśnia poznane koncepcje teoretyczne dotyczące bezpieczeństwa społecznego.

- na ocenę 5 (bdb): poprawnie wskazuje, opisuje i wyjaśnia poznane koncepcje teoretyczne dotyczące bezpieczeństwa społecznego, jak również potrafi zaprezentować swoją wiedzę na zajęciach i poprzez zadania e-learningowe.

EK 2 - student/ka identyfikuje i objaśnia charakter współczesnych zagrożeń społecznych, ich uwarunkowania oraz sposoby przeciwdziałania.

- na ocenę 2 (ndst): nie potrafi w najprostszy sposób zidentyfikować i objaśnić charakteru współczesnych zagrożeń społecznych.

- na ocenę 3 (dst): poprawnie identyfikuje współczesne zagrożenia społeczne, bez umiejętności interpretacji ich uwarunkowań oraz sposobów przeciwdziałania.

- na ocenę 4 (db): poprawnie identyfikuje i objaśnia charakter współczesnych zagrożeń społecznych, ich uwarunkowania oraz sposoby przeciwdziałania.

- na ocenę 5 (bdb): poprawnie identyfikuje i objaśnia charakter współczesnych zagrożeń społecznych, ich uwarunkowania oraz sposoby przeciwdziałania. Ponadto potrafi zaprezentować swoją wiedzę na zajęciach i poprzez zadania e-learningowe.

EK 3 - student/ka wskazuje podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo społeczne oraz charakteryzuje obszary i strategie ich działań.

- na ocenę 2 (ndst): nie umie wskazać podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo społeczne.

- na ocenę 3 (dst): poprawnie wskazuje podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo społeczne, bez umiejętności charakterystyki obszaru i strategii ich działań.

- na ocenę 4 (db): poprawnie wskazuje podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo społeczne oraz charakteryzuje obszary i strategie ich działań.

- na ocenę 5 (bdb): poprawnie wskazuje podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo społeczne oraz charakteryzuje obszary i strategie ich działań, jak również potrafi zaprezentować swoją wiedzę na zajęciach i poprzez zadania e-learningowe.

EK 4 - student/ka posługuje się podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa oraz pozyskuje dane do analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem społecznym.

- na ocenę 2 (ndst): nie potrafi posługiwać się podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa oraz pozyskiwać stosownych danych.

- na ocenę 3 (dst): potrafi posługiwać się podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa, bez umiejętności pozyskiwania danych i analizowania zjawisk.

- na ocenę 4 (db): posługuje się podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa oraz pozyskuje dane do analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem społecznym.

- na ocenę 5 (bdb) posługuje się podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa oraz pozyskuje dane do analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem społecznym. Ponadto potrafi zaprezentować swoją wiedzę na zajęciach i poprzez zadania e-learningowe.

EK 5 - student/ka obserwuje i interpretuje zjawiska społeczne w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa.

- na ocenę 2 (ndst): nie wykazuje zainteresowania problematyką bezpieczeństwa społecznego.

- na ocenę 3 (dst): obserwuje aktualne zjawiska społeczne, ale nie potrafi ich potrafi ich zinterpretować.

- na ocenę 4 (db): obserwuje i interpretuje zjawiska społeczne w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa.

- na ocenę 5 (bdb): obserwuje i interpretuje zjawiska społeczne w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa. Ponadto potrafi zaprezentować swoją wiedzę na zajęciach i poprzez zadania e-learningowe.

EK 6 - student/ ka analizuje i ocenia bieżącą politykę na rzecz bezpieczeństwa społecznego.

- na ocenę 2 (ndst): nie interesuje się bieżącą polityką na rzecz bezpieczeństwa społecznego.

- na ocenę 3 (dst): śledzi bieżącą politykę na rzecz bezpieczeństwa społecznego, ale nie potrafi jej analizować czy ocenić.

- na ocenę 4 (db): analizuje i ocenia bieżącą politykę na rzecz bezpieczeństwa społecznego.

- na ocenę 5 (bdb): analizuje i ocenia bieżącą politykę na rzecz bezpieczeństwa społecznego.Ponadto potrafi zaprezentować swoją wiedzę na zajęciach i poprzez zadania e-learningowe.

EK 7 - student/ka współpracuje i pełni różne role w grupie, wykorzystuje doświadczenia pracy zespołowej. Wykazuje się kreatywnością i przedsiębiorczością w działaniu.

- na ocenę 2 (ndst): rzadko uczestniczy w zajęciach i nie współpracuje.

- na ocenę 3 (dst): w ograniczonym stopniu włącza się w pracę w grupie zajęciowej.

- na ocenę 4 (db): prawidłowo współpracuje w grupie zajęciowej.

- na ocenę 5 (bdb): współpracuje i pełni różne role w grupie, wykorzystuje doświadczenia pracy zespołowej. Wykazuje się kreatywnością i przedsiębiorczością w działaniu.

EK 8 - student/ka samodzielnie organizuje zadania powierzone, odpowiednio określa priorytety i skutecznie je realizuje.

- na ocenę 2 (ndst): nie wykonuje zadań w trakcie trwania kursu.

- na ocenę 3 (dst): ma trudności z określeniem priorytetów, ale przy wsparciu nauczyciela wykonuje powierzone zadania.

- na ocenę 4 (db): prawidłowo określa priorytety i wykonuje powierzone zadania.

- na ocenę 5 (bdb): samodzielnie organizuje zadania powierzone, odpowiednio określa priorytety i skutecznie je realizuje.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pawlus
Prowadzący grup: Małgorzata Pawlus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pawlus
Prowadzący grup: Małgorzata Pawlus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład:

udział w wykładzie: 30 godz.

lektura literatury obowiązkowej: 20 godz.

zadania e-learningowe: 5 godz.

przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

Ćwiczenia:

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

zadania e-learningowe: 30 godz.

przygotowanie prezentacji/referatu: 15 godz.

suma godzin: 150 [150/25=6 ECTS], w tym w kontakcie bezpośrednim z nauczycielem akademickim - 60 godz. (2 ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pawlus
Prowadzący grup: Małgorzata Pawlus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład:

udział w wykładzie: 30 godz.

lektura literatury obowiązkowej: 20 godz.

zadania e-learningowe: 5 godz.

przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

Ćwiczenia:

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

zadania e-learningowe: 30 godz.

przygotowanie prezentacji/referatu: 15 godz.

suma godzin: 150 [150/25=6 ECTS], w tym w kontakcie bezpośrednim z nauczycielem akademickim - 60 godz. (2 ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)